LGS (LKS) İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soruları 5 (2017 Teog 2.Dönem Mazeret)

 • 1) Mustafa Kemal’in “Askerler! Karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç şüphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Siz, ben kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birden atılırsınız!” emri doğrultusunda zamanı gelince askerler ileri atılmış ve düşman imha edilmiştir. Böylece Conkbayırı’nda zafer kazanılmıştır.
  Bu olay Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilemez?

  A) İnkılapçılığıyla
  B) Cesaretiyle
  C) Vatan sevgisiyle
  D) Önder oluşuyla
 • 2) Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi’nde yapılan;
  • Erzurum Kongresi’nde Karadeniz ve Doğu Anadolu’daki millî cemiyetler, “Doğu Ana-
  dolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında toplanmıştır.
  • Sivas Kongresi’nde Anadolu ve Trakya’daki millî cemiyetler “Anadolu ve Rumeli
  Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” çatısı altında birleştirilmiştir.
  uygulamalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Düzensiz birliklerden düzenli orduya geçmek
  B) İstanbul Hükûmeti’nin etkinliğini artırmak
  C) Millî Mücadele’yi tek merkezden yönetmek
  D) Cemiyetlere uluslararası statü kazandırmak
 • 3) Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele’nin en kritik günleri olan Kütahya-Eskişehir Savaşları’nın tüm şiddetiyle devam ettiği günlerde Ankara’da Maarif Kongresi’nin toplanmasını sağlamıştır. Cehalete karşı savaşın, en az bağımsızlık
  kadar önemli olduğunu söyleyerek cepheye gönüllü olarak gitmek için Ankara’ya gelen
  öğretmenleri tekrar okullarına göndermiştir.
  Bu metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cephedeki Öğretmenler
  B) Ulusal Egemenliğin Önemi
  C) Maarif Kongresi Kararları
  D) Atatürk’ün Eğitime Verdiği Önem
 • 4) Atatürk; “Millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedâkarlığı yaparsa başarılı olmaması mümkün değildir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
  A) Teknolojik gelişmenin toplumun ilerlemesini sağlayacağını
  B) Eğitimin bağımsızlık için en önemli unsur olduğunu
  C) Bağımsızlığın sadece düzenli orduyla sağlanacağını
  D) Milletçe çalışarak her zorluğun aşılacağını
 • 5) Mustafa Kemal, Sakarya Savaşı’nı yönetirken: “Çal Dağı’nı da her alan gibi şiddetle,
  inatla savunacağız. Eğer elimizden çıkarsa araziye mahkûm olmayacağız, durup cep-
  he kurmak için ille dağ, tepe aramayacağız, elverişli bir yer bulmak için kilometrelerce
  geriye gitmeyeceğiz; beş yüz metre, bin metre geri çekilip yeniden cephe kuracağız ve aynı azimle savaşa devam edeceğiz.” stratejisini belirlemiştir.
  Buna göre Mustafa Kemal, Sakarya Savaşı’nda aşağıdakilerden hangisini benimsemiştir?

  A) Türk birliklerinin tutunabildikleri her noktayı savunmalarını
  B) Küçük kuvvetler ile düşmanın içine sızarak saldırmayı
  C) Sürekli taarruza geçerek düşmanı geri püskürtmeyi
  D) Düşman ordusunun en kuvvetli kısmına kesin bir darbe vurarak dağıtmayı
 • 6) İstiklal Savaşı’mızın zaferle sonuçlanması üzerine İngiltere’de hükûmet istifa etmiş,
  Yunanistan’da da Anadolu’daki başarısızlıktan sorumlu tutulan devlet adamları cezalandırılmışlardır.
  Bu durum, Kurtuluş Savaşı’nın hangi alandaki etkilerine bir örnek oluşturur?

  A) Kültürel
  B) Ekonomik
  C) Uluslararası
  D) Millî
 • 7) “Sivrihisar yolunda en büyük köy Külk idi. Anadolu’da böyle bir köyün bulunduğunu ak-
  lımdan geçirmezdim. Bağları, bahçeleri, iki üç katlı taş yapıları vardı. Bu sefer orası dinamitle yıkılmıştı. Kadınlar yıkıntılar arasında hasta çocuklarla dolaşıyorlardı. Yunanlılar en fazla burasını yakıp yıkmışlar, yaşama araçlarını ortadan kaldırmışlardı. Ne kimsenin başında bir adam ne hayvan ne yiyecek kalmıştı.”
  Halide Edip Adıvar’ın “Türk’ün Ateşle İmtihanı” adlı romanından alınmış bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Yunanlıların halkın yaşam alanlarına zarar verdiğine
  B) Kadınların, çocukların mağdur olduğuna
  C) Savaşta bütün şehirlerin yok edildiğine
  D) Savaştan en çok etkilenen köylerden birinin Külk köyü olduğuna
 • 8) 28 Ekim 1922 tarihinde Lozan’da barış konferansının toplanması kararlaştırıldı. Ancak İtilaf Devletleri konferansa TBMM Hükûmeti’nin yanında İstanbul Hükûmeti’ni de davet ederek ortaya çıkacak görüş ayrılıklarından faydalanmayı amaçlamıştır.
  Bu ikiliği önlemek isteyen TBMM aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

  A) Saltanatı kaldırmıştır.
  B) Cumhuriyeti ilan etmiştir.
  C) Kapitülasyonları kaldırmıştır.
  D) Maarif Kongresi’ni toplamıştır.
 • 9) Hukuk alanında yapılan düzenlemelerle Müslüman ve gayrimüslim tüm vatandaşlarımızın aynı hukuk kurallarına uyması sağlanmıştır. Bu çerçevede, evlenme-boşanma, miras ve kadın-erkek eşitliği konularında çıkarılan kanunlarla hem hukuk hem de sosyal yaşamda önemli değişiklikler yapılmıştır.
  Buna göre;
  I. Toplumda hukuk birliği sağlanmıştır.
  II. Müslümanlar ayrıcalıklı bir konuma gelmiştir.
  III. Medeni hayatta kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız III
  B) I ve II.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
 • 10) Lozan Barış Konferansı’na katılacak olan Türk heyetinden, Doğu Anadolu’da kurulması
  düşünülen Ermeni Devleti meselesi ve kapitülasyonların kaldırılması konusunda kesinlikle taviz verilmemesi istenmiştir.
  Buna göre;
  I. Toprak bütünlüğü
  II. Laik yönetim
  III. Çok partili sistem
  IV. Ekonomik bağımsızlık
  anlayışlarından hangilerine önem verildiği söylenebilir?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve IV.
  D) III ve IV.
 • 11) Cumhuriyet Dönemi’nde yeni Türk harflerinin kabulü sonrasında yeni harflerin halka öğretilmesini sağlamak amacıyla 24 Kasım 1928’de Millet Mektepleri Talimatnamesi yürürlüğe konmuştur. Bu talimatname ile 16-45 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin devam edeceği e’i köylerde olmak üzere 54.050 derslik açılmıştır.
  Bu çalışmalar ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

  A) Eğitimin yaygınlaşması
  B) Medreselerin kapatılması
  C) Kültürel hayatın canlanması
  D) Okuma-yazma oranının artması
 • 12)
  • 1 Ocak 1926’dan itibaren miladi takvim kullanılmaya başlandı.
  • 20 Mayıs 1928’de uluslararası rakamlar kabul edildi.
  • 26 Mart 1931’de ağırlık ölçü birimi olarak kilogram, uzunluk ölçü birimi olarak metre
  kabul edildi.
  Ülkemizde yapılan bu yeniliklerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yerli üretimi özendirmek
  B) Millî iradeyi gerçekleştirmek
  C) Laiklik anlayışını yerleştirmek
  D) Uluslararası ilişkileri kolaylaştırmak
 • 13) “Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması millî hissin gelişmesinde başlıca etkendir.”
  Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

  A) Maarif Kongresi toplanmıştır.
  B) Türk Dil Kurumu kurulmuştur.
  C) Tekalifimilliye Emirleri yayımlanmıştır.
  D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir.
 • 14)
  • 1924’te Türkiye, Paris Olimpiyat Oyunları’na katılmıştır.
  • 1926 yılında kurulmuş olan Gazi Terbiye Enstitüsünde resim bölümü açılmıştır.
  • 1936’da Ankara Devlet Konservatuvarı kurulmuştur.
  Cumhuriyet Dönemi’ndeki bu gelişmeler Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

  A) Tarih ve dile
  B) Sağlık ve tarıma
  C) Sanat ve spora
  D) Bilim ve sanayiye
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi “Atatürkçülük, millî egemenliğe dayalı bir devleti öngörür.” yargısını destekleyici niteliktedir?
  A) Sanayileşmiş bir Türkiye’nin hedeflenmesi
  B) Kalkınma planlarının devlet eliyle yapılması
  C) Türk milletinin devlet yönetiminde söz sahibi olması
  D) Yurtta ve dünyada barışın korunmasının amaçlanması
 • 16) “Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine,
  kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükûmettir ki onun ismi cumhuriyettir. Artık
  hükûmet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükûmet millettir ve millet
  hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet üyeleri, kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır.”
  Atatürk bu sözünde cumhuriyetin Türk milletine sağladığı aşağıdaki haklardan hangi-
  sini vurgulamaktadır?

  A) Siyasi
  B) Ekonomik
  C) Mülkiyet
  D) Eğitim
 • 17) 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile ülkemizin limanları arasında gemi işletme ve deniz taşımacılığı yapma hakkı Türk vatandaşlarına tanınmıştır.
  Bu durum Atatürk’ün hangi ilkesi ile doğrudan ilişkilidir?

  A) Laiklik
  B) İnkılapçılık
  C) Cumhuriyetçilik
  D) Milliyetçilik
 • 18) “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk vatanında asırlardan beri kişisel ve özel teşebbüslerle yapılamamış olan şeyleri bir an önce yapmak istedi. Kısa bir zamanda yapmayı da başardı.”
  Atatürk bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin gerekliliğine dikkat çekmektedir?

  A) Cumhuriyetçilik
  B) Devletçilik
  C) Milliyetçilik
  D) Laiklik
 • 19) Atatürk’ün inkılapçılık anlayışı; toplumun ihtiyaçlarını karşılayamayan, zamana göre
  geri kalmış kurumların ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak kurumların kurulması esasına dayanır.
  Buna göre inkılapçılık anlayışı aşağıdakilerden hangisini savunmaz?

  A) Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler üretilmesini
  B) Çağın şartlarına uygun kurumların oluşturulmasını
  C) İhtiyaca cevap vermeyen kurumların kaldırılmasını
  D) Verimli olmayan üretim yöntemlerinin devam ettirilmesini
 • 20) “Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn ve iyi geçim olmazsa bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur.”
  Atatürk’ün bu sözü, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan aşağıdaki hangi temel esas
  ile ilişkilidir?

  A) Yurt ve dünya barışı
  B) Vatan ve millet sevgisi
  C) Millî birlik ve beraberlik
  D) Egemenliğin millete ait olması
Yorum Yap
Gönder