YKS Sosyal Bilimler Soruları 1 ( 2013 YGS Sosyal Bilimler - tarih ve coğrafya)

 • 1) Parşömenin Bergama şehrinde icat edilmiş olmasıyla aşağıdaki olaylardan hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir?
  A) Bergama Kütüphanesinin, Antik Çağ’ın en zengin iki kütüphanesinden biri olması
  B) III. Attalos’un Bergama Krallığı’nı bir vasiyetle Roma halkına bırakması
  C) Bergama Krallığı’nın İyonya ayaklanmasına destek vermesi
  D) İskenderiye Kütüphanesinin yakılması
  E) Roma’nın MÖ 129’da Bergama Krallığı’nı ele geçirmesi
 • 2) Arap ülkelerinden kuzeye, Bizans’tan doğuya uzanan ticaret yolları üzerinde yaşayan Hazarlar, VII. ve IX. yüzyıllar arasında bulundukları bölgede huzuru ve ulaşım güvenliğini sağlayarak bu dönemin Hazar Barış Çağı olarak adlandırılmasına neden olmuşlardır.
  Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu savunulamaz?

  A) Ticaretin canlanmasında
  B) Kültürel etkileşimin artmasında
  C) Farklı dinlerin yayılmasında
  D) Ülkede refahın yükselmesinde
  E) Türkçenin ortak dil olarak kullanılmasında
 • 3) İslamiyet öncesi Arabistan’da barışın hâkim olduğu “Haram Ayları”nda Mekke ve çevresinde panayırlar kurulur, ticaret yapılır, eğlenceler ve şiir yarışmaları düzenlenirdi. Bu dönemde ayrıca putların bulunduğu Kâbe ziyaret edilirdi.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?

  A) Sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşandığı
  B) Toplumsal barışın sağlandığı
  C) Arapçanın farklı coğrafyalara yayıldığı
  D) Arap edebiyatının geliştiği
  E) Dinî etkinliklerin yapıldığı
 • 4) Anadolu Selçuklu Devleti’nde hükümdarların Keyhüsrev, Keykubat ve Keykavus gibi adlar kullanmalarının aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?
  A) İlk Türk devletlerine ait gelenekleri devam ettirdiklerini
  B) Fars kültürünün etkisinde kaldıklarını
  C) Anadolu’nun eski kültürlerinden etkilendiklerini
  D) Arapça unvanları öne çıkardıklarını
  E) Bizans’ın hükümdarlık unvanlarını kullandıklarını
 • 5) Osmanlı Devleti, Rumeli’ye geçmesiyle birlikte ele geçirdiği topraklara Anadolu’nun çeşitli yerleşim
  yerlerinden önemli miktarda Türk nüfusu yerleştirmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?

  A) Avrupalı devletlerle ilişkilerin gelişmesine
  B) Osmanlı egemenliğinin Balkanlarda giderek güçlenmesine
  C) Anadolu’da Celâli İsyanlarının çıkmasına
  D) Osmanlı Devleti’ndeki Türk nüfusunun azalmasına
  E) Balkan devletlerinin siyasi ayrıcalıklar kazanmasına
 • 6) Viyana Kongresi’nde Kutsal İttifak oluşturan monarşik Avrupa devletleri; ırk, dil, din unsurlarını gözetmeden sınırları yeniden çizmiş ancak bu durum tepkilere yol açmıştır. Bu devletler, monarşik yapılarını korumak için tepkilere karşı baskı ve şiddet uygularken içlerinden
  bazıları Osmanlı Devleti’nde çıkan Yunan isyanını desteklemişlerdir.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

  A) Avrupa’da barış ortamının sağlandığının
  B) Osmanlı Devleti’nin denge politikası izlediğinin
  C) Avrupa devletlerinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğinin
  D) Osmanlı Devleti’nin ıslahat çalışmaları yaptığının
  E) Avrupa devletlerinin yönetime halkın katılımını hedeflediğinin
 • 7) Osmanlı Devleti’nde 1856-1909 yılları arasında, Müslüman olmayanlar askerlik bedeli ödeyerek
  askerlikten muaf tutulmuştur. 1909’da çıkarılan bir kanunla askerlik muafiyeti kaldırılarak Müslüman
  olmayanlar da askere alınmaya başlanmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisinin, Müslüman olmayanların askere alınma nedenlerinden biri olduğu
  savunulamaz?

  A) Zorunlu askerlik sistemini yaygınlaştırmak
  B) Anayasadaki eşitlik ilkesini hayata geçirmek
  C) Müslüman olmayanların devlete bağlılığını güçlendirmek
  D) Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmalarını önlemek
  E) Ordunun asker sayısını artırmak
 • 8) Amasya Genelgesi’nin 6. maddesi “Askerî ve millî örgütlerin hiçbir biçimde dağıtılmaması, komutanlıkların başkalarına bırakılmaması, silah ve cephanenin elden çıkarılmaması, vatanın herhangi bir yerinde yeniden başlayacak bir düşman işgali bütün orduyu ilgilendirdiğinden vatanın hep birlikte savunulması” şeklindedir.
  Bu maddeye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) İş başındaki komutanların görevlerini terk etmemesine
  B) Askerî ve sivil örgütlerin birlikte hareket etmesi gerektiğine
  C) Temsilciler Kurulunun hükûmet gibi hareket ettiğine
  D) Anlaşma Devletlerine cephe alındığına
  E) İşgallere karşı direnileceğine
 • 9) Daha önce Millî Mücadele’ye cephe olan İstanbul Hükûmeti, Ali Rıza Paşa’nın sadrazam olmasıyla Millî Mücadele taraftarlarıyla yakın ilişki içine girerek Amasya Görüşmelerinde bulunmuştur.
  İstanbul Hükûmetinin tutum değişikliğine aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulabilir?

  A) Millî Mücadele taraftarlarının giderek güçlenmesinin
  B) Batı Cephesi’nde düzenli ordunun kurulmasının
  C) Doğu Cephesi’nin kapanmasının
  D) Londra Konferansı’na TBMM Hükûmetinin de çağrılmasının
  E) Anlaşma Devletlerinin baskısından kurtulmak istemesinin
 • 10) Sovyet Rusya, Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM Hükûmetine sağladığı askerî ve ekonomik yardımlarla Millî Mücadele’ye destek vermiştir.
  Aşağıdakilerden hangisinin, Sovyet Rusya’nın bu politikasının nedenlerinden biri olduğu
  savunulamaz?

  A) Anlaşma Devletlerinin Sovyet Rusya ile Türkiye’nin ortak düşmanı olmaları
  B) Türk ve Rus halkları arasında tarihten gelen dostluk bağları
  C) Türkiye’ye sosyalist rejim ihraç etme düşüncesi
  D) Sovyet Rusya’nın uluslararası alandaki yalnızlığı
  E) Anlaşma Devletlerinin Boğazları kontrol etmesini önleme isteği
 • 11) Harf inkılabı sırasında, Latin alfabesinde bulunan bazı harfler alınmadığı gibi Türkçeye özgü bazı harfler de üretilmiştir.
  Bu uygulamalara dayanarak harf inkılabıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A) Arap alfabesinin bir süre daha kullanıldığına
  B) Latin alfabesinin alınmasının tepkiyle karşılandığına
  C) Eski Türk alfabelerinden de yararlanıldığına
  D) Latin alfabesinin Türkçeye uyarlandığına
  E) Arap alfabesinin bazı harflerinin yeni alfabede yer aldığına
 • 12) Ülkedeki seçim sonuçlarını, seçmenlerin eğitim düzeyine bakarak yorumlamak ve eğitim düzeyi daha yüksek olanların yönetimde ve siyasette daha çok söz sahibi olması gerektiğini savunmanın, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine aykırı bir yaklaşım olduğu savunulabilir?
  A) Halkçılık
  B) Laiklik
  C) Devletçilik
  D) Milliyetçilik
  E) İnkılapçılık
 • 13) Atatürk Dönemi’nde Türkiye, izlediği barışçı dış politika sayesinde bölgede bir istikrar unsuru olmuştur. O dönemde, Türkiye’nin bu konuma ulaşmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi olmamıştır?
  A) Milletler Cemiyetine üye olunması
  B) Balkan Antantı’nın imzalanması
  C) Batılı ülkeler ile Sovyetler Birliği arasında hassas bir denge kurulması
  D) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne (NATO) üye olunması
  E) Sadabat Paktı’nın imzalanması
 • 14) Bir ülkenin jeopolitiğini oluşturan ana unsurlar;
  I. sosyo-kültürel değerleri,
  II. ekonomik değerleri,
  III. coğrafi konumu,
  IV. askerî değerleri
  olarak belirlenmiştir.
  Bunlardan hangileri, bir ülke jeopolitiğinin değişen unsurları olarak kabul edilebilir?

  A) I ve III
  B) II ve III
  C) III ve IV
  D) I, II ve III
  E) I, II ve IV
 • 15) UNESCO’nun 2013 yılını “Pîrî Reis’in Dünya Haritası’nı Anma Yılı” ilan etmesiyle bir grup öğrenci, bu haritanın sergilendiği Topkapı Sarayı Müzesi’ni ziyaret etmiştir. Haritayı inceleyen öğrencilerle müze yetkilisi arasında aşağıdaki konuşmalar geçmiştir.

  Müze yetkilisi: “Çocuklar, harita 1513 yılında ceylan derisi üzerine çizilmiştir. Derinin bu 500 yıllık zamanda kurumasıyla haritanın boyutunda bir küçülme meydana gelmiştir. Eğer bu harita üzerinde uzunluk ölçmek isteseydik sizce hangi ölçek türü daha güvenilir olurdu?”

  Burak: “Kesir ölçek en doğru sonucu verir.” Ayşe: “Böyle bir durumda çizgi ölçek en doğru sonucu verir.”

  Murat: “Çizgi ölçek de harita ile birlikte küçüleceğinden güvenilmez. Bu nedenle kesir ölçek kullanmak en doğrusu olur.”

  Burhan: “Çizgi ölçek de harita ile birlikte orantılı küçüleceğinden bence çizgi ölçek daha güvenilir olur.”
  Verilen bilgiler dikkate alındığında öğrencilerden hangileri doğru yorum yapmıştır?

  A) Burak ve Murat
  B) Burak ve Ayşe
  C) Ayşe ve Murat
  D) Murat ve Burhan
  E) Ayşe ve Burhan
 • 16)
  I. Magmatik kayaçlar
  II. Fosiller
  III. Deprem dalgaları
  IV. Tortul kayaçlar
  Yukarıdakilerden hangileri, yerkürenin iç yapısı hakkında bilgi veren kanıtlar arasında sayılamaz?

  A) Yalnız I
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) II ve IV
  E) III ve IV
 • 17) Yukarıdaki topoğrafya haritasında taralı alandaki alüvyal topraklarda horizonların oluşmamasının
  nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Eğimin azaldığı yerlerde oluşması
  B) Mineral ve organik madde bakımından zengin olması
  C) Taban suyunun yüksek olması
  D) Kil içeriğinin yüksek olması
  E) Akarsuların getirdiği malzemelerle sürekli yenilenmiş olması
 • 18) Coğrafya öğretmeni Şebnem Hanım, sınıfındaki öğrencileri gruplara ayırmış ve onlardan aşadıkları
  yerin ekonomik, kültürel ve teknolojik imkânlarını araştırarak rapor hâline getirmelerini istemiştir. Buna göre;
  Erinç grubu: Bölgelerinde ne tür hayvanların yetiştirildiğini ve kültür balıkçılığı ile uğraşan işletmeleri,
  İzbırak grubu: Yaşadıkları alandaki İnternet, yazılı ve görsel medya hizmetleriyle bunların kullanılabilirlik durumlarını,
  Tümertekin grubu: Bölgelerinde faaliyette bulunan iki termal tesisi ve bu tesislere kaynak olan sıcak suların çıktığı alanları rapor hâline getirerek sınıfta sunmuşlardır.
  Grupların çalışma konularına bakıldığında aşağıdakilerin hangisinde, beşerî coğrafyanın alt
  dalıyla ilişkilendirilecek bir rapor çalışması yapılmamıştır?

  A) Nüfus coğrafyası
  B) Turizm coğrafyası
  C) Tarım coğrafyası
  D) Enerji coğrafyası
  E) Ulaşım coğrafyası
 • 19) Aşağıda, bir ülke nüfusu içerisindeki yaşlı nüfus oranının artışıyla ilgili olarak bazı yargılar verilmiştir.
  I. İnsan gücü bakımından ülke savunmasını zayıflatır.
  II. Kamunun tasarruf oranını yükseltir.
  III. Göçmen işçi ihtiyacını artırır.
  IV. Sosyal güvenlik kurumlarının giderini artırır.
  Buna göre, yukarıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve IV
  E) III ve IV
 • 20) Aşağıdaki Türkiye haritasında numaralarla gösterilen alanlardaki akarsular denge profiline ulaşmamıştır.
  Bu durum aşağıdaki özelliklerden hangisiyle çelişir?


  A) Akış hızlarının fazla olmasıyla
  B) Enerji potansiyelinin yüksek olmasıyla
  C) Derine aşındırmanın yüksek olmasıyla
  D) Yük miktarının düşük olmasıyla
  E) Vadilerinin genellikle ‟V” profilli olmasıyla
Yorum Yap
Gönder