AÖF Türk Dili Soruları 2 ( 2014 Güz Aralık 3300-A)

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi yapay dil oluşturma gerekçelerinden biri değildir?
  A) Dil bilgisi kurallarını öğrenme kolaylığı sağlama
  B) Az konuşulan dilleri canlandırma
  C) Yaygın ana dillere yakın olma
  D) İşlevsel bir dil oluşturma
  E) İletişim engellerini ortadan kaldırma
 • 2) Çekimli diller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Üretim ve çekim, sözcük kök veya gövdelerinin sonuna yeni sözcükler yapan eklerin getirilmesi ile olur.
  B) Yunanca, Latince ve İngilizce çekimli dillerdendir.
  C) Sözcüğün biçiminin değişmesi anlamın değiştiğini gösterir.
  D) Çekimli dillerin en belirgin özellikler taşıyanı Arapçadır ; Arapçada çekimler, üçlü, dörtlü
  ve beşli ünsüz köklerden “vezin” adı verilen kalıplara göre yapılır.
  E) Sözcükteki biçimsel değişiklik, sözcüğün dil bilgisel işlevini de etkiler.
 • 3) Tuvaca, Tofaca ve Yenisey Türkçesinin yer aldığı Türk yazı dili aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Oğuz Türkçesi
  B) Argu Türkçesi
  C) Sibirya Türkçesi
  D) Uygur Türkçesi
  E) Kıpçak Türkçesi
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa kıtasında konuşulan Ural-Altay dillerinden biri değildir?
  A) Türkçe
  B) Fince
  C) Gagauzca
  D) Tatar Türkçesi
  E) Romence
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi ait olduğu kültürel daire bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) Süheyl ü Nevbahar
  B) Altun Yaruk
  C) Seküz Yükmek
  D) Kuanşi İm Pusar
  E) Maytrisimit
 • 6) Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kültürel davranışlar, toplum tarafından üzerinde uzlaşı sağlanan davranışlar bütünüdür.
  B) Kültürel unsurlar, insanların ortak akli çabalarıyla oluşur.
  C) Toplumların kültürel kimlikleri; sanatlarına, edebiyatlarına, mimarilerine, maddi ve manevi üretimlerine yansır.
  D) Küreselleşme, farklı toplumlara ait kültürel unsurlar arasındaki farkın artmasına neden
  olmaktadır.
  E) Toplumsal miras yoluyla diğer nesillere aktarılan kültürel unsurlar, gelenekleri meydana getirir.
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi Türk kültüründe ak/beyaz rengin çağrıştırdığı anlamlardan biri değildir?
  A) Aydınlık
  B) Gizlilik
  C) Parlaklık
  D) Namusluluk
  E) Dürüstlük
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünden sonra Türkçeye çevrilen eserlerden biri değildir?
  A) Kelile ve Dimne
  B) Süheyl ü Nevbahar
  C) Marzuban-nâme
  D) Kısâs-ı Enbiyâ
  E) Prens Kalyanamkara ve Papamkara
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı alfabelerden biri değildir?
  A) Mani
  B) Grek
  C) Latin
  D) Slav (Kiril)
  E) Sanskrit
 • 10) Türkçenin bilinen ilk ve hacimli yazılı belgelerini bırakan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Köktürk Devleti
  B) Karahanlı Devleti
  C) Uygur Devleti
  D) Osmanlı Devleti
  E) Gazne Devleti
 • 11) Aşağıdaki yazıtlardan hangisi Soğut alfabesiyle yazılmıştır?
  A) Öngüt Yazıtı
  B) Tonyukuk Yazıtı
  C) Bugut Yazıtı
  D) Bilge Kağan Yazıtı
  E) Kül Tigin Yazıtı
 • 12) Batı Türkçesinin ilk döneminin adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Uygur Türkçesi
  B) Eski Oğuz Türkçesi
  C) Osmanlı Türkçesi
  D) Harezm Türkçesi
  E) Çağatay Türkçesi
 • 13) Türk edebiyatının bilinen ve Uygurlardan kalan ilk aşk şiiri aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?
  A) Sıngu Seli Tutung
  B) Çisuya Tutung
  C) Kalım Keyşi
  D) Aprınçur Tigin
  E) Çuçu
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Oğuz Türkçesinin devamı olan çağdaş lehçelerden biri değildir?
  A) Gagauz Türkçesi
  B) Türkmen Türkçesi
  C) Kumuk Türkçesi
  D) Türkiye Türkçesi
  E) Azerbaycan Türkçesi
 • 15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır?
  A) Yapmadığı bir bu kalmıştı.
  B) Bu hâle güler misin, ağlar mısın?
  C) Sen misin bana bunu söyleyen?
  D) Sensiz buralarda yaşanmıyor, dedi.
  E) Gün olur, alır başımı giderim.
 • 16) Aşağıdakilerin hangisinde vurgunun yerinin değişmesi sözcüğün anlamını da değiştirir?
  A) Yapay
  B) Yapmak
  C) Yapı
  D) Yapıt
  E) Yapma
 • 17) Hece kaynaşması alan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
  A) nasıl
  B) daracık
  C) inatçı
  D) anne
  E) pembe
 • 18) Türkçenin ses sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Sözcük başında “c, f, ğ, h, j, l, m, n, p, r, ş, v, z ” ünsüzleri bulunmaz.
  B) Sözcük ya da hece sonunda belirli ünsüz çiftleri bulunabilir.
  C) Sözcük sonunda “b, c, d, g” ünsüzleri bulunmaz.
  D) Ünlüleri bağlamak için “y, ş, s, n” kaynaştırma harfleri kullanılır.
  E) Sözcük kökünde ikiz ünsüz / uzun ünsüz yoktur.
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi yabancı kökenli sözcüklerden biri değildir?
  A) Hukuk
  B) Bölüm
  C) Adalet
  D) Eser
  E) Kader
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi ünlülerin sınıflandırma ölçütlerinden biri değildir?
  A) Darlık-genişlik
  B) Düzlük-yuvarlaklık
  C) Ötümlülük-ötümsüzlük
  D) Uzunluk-kısalık
  E) Artlık-önlük
Yorum Yap
Gönder