YSK Türkçe Soruları 2 ( YKS Örnek Sorular Türkçe - Paragrafta Anlam)

 • 1) Platon’a sormuşlar: “İnsanların sizi en çok şaşırtan iki davranışı nedir?” Platon sıralamış: “Çocukluktan sıkılır ve büyümek isterler. Ne var ki büyüyünce çocukluklarını özlerler. Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler. Ama sağlıklarını geri almak için de para öderler. Sonuçta, hiç
  ölmeyecekmiş gibi yaşarlar ancak hiç yaşamamış gibi ölürler.”
  Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsanlar maddi kazançlar peşinde koşarken benliklerini unutur.
  B) Geçmişe özlem, bütün insanların hissettiği ortak bir duygudur.
  C) İkilemler ve tutarsızlıklar içinde yaşamak hayatı değersizleştirir.
  D) Sağlıklı olmanın değeri çok geç anlaşılmaktadır.
  E) İnsanlar, yaşamanın değerini yaşarken fark edemezler.
 • 2) Cümle yaradılmışa bir gözle bakmayan
  Halka müderris ise hakikatde âsidir
  Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil
  Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil
  Ben gelmedüm dâvi içün, benim işüm sevi içün
  Dostun evi gönüllerdir, gönül yapmaya geldim
  Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım
  Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.
  Yunus Emre’ye ait bu beyitlerde vurgulanmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsanları sevmeye, onlara karşı yapıcı olmaya özen gösterilmelidir.
  B) İnsanlar arasındaki yardımlaşma isteği kuvvetlendirilmelidir.
  C) İnsanlar başkalarını eleştirirken kendi kusurlarını unutmamalıdır.
  D) İnsanlar sorunların çözümünde ortak hareket etmeye önem vermelidir.
  E) İnsan ön yargılarla hareket edip başkalarını küçümsememelidir.
 • 3) Bu şehrin içinde bazı mekânlar vardır ki oralara girdiğinizde şehirden soyutlanır ve kendinizi farklı bir dünyada bulursunuz. Sanki ----. İçinde bulunduğunuz hayatın keşmekeşinden kurtulur, tarihin gizemli bir zamanına gider, orada bir müddet kalır, huzur içinde hissedersiniz kendinizi.
  Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) maddi dünyaya ait dertlerin hiç eksilmediği hissine kapılırsınız
  B) o şehirde daha önce gittiğiniz mekânları dikkatle incelersiniz
  C) mekânın değişimine karşı yalnız bir taş duvar gibi durursunuz
  D) yoksul ve kimsesiz bir insan gibi kaldığınızı düşünürsünüz
  E) geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarak boyut değiştirirsiniz
 • 4) Montaigne şiir üzerine şunları söyler: Şiirin orta hâllisi veya kötüsü için kurallar, ustalıklar bir ölçü olabilir amaNiyisi, görkemlisi aklın kurallarını aşar. Onun güzelliğini tam ve sağlıklı olarak görenler şimşeklerin görkemine benzer bir parıltı izlerler. Büyük şiir, düşünce gücümüzü doyurmaz, allak bullak eder. Bu parçadan hareketle iyi şiirle ilgili olarak
  I. Her okunuşta farklı bir tat verir.
  II. Vermek istediği bir iletisi vardır.
  III. Ölçütler içine sığdırılamaz.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III
 • 5) Bir araştırmada 599 kişiye ait elektronik posta adresleri ve bu kişiler hakkında birçok veri toplanmıştır. Ardından 100 kişiden oluşan hakem grubuna sadece elektronik
  posta adresleri gösterilerek hakemlerden adresin sahibi olan bireyler hakkında yorum yapması istenmiştir. Örneğin “Elektronik posta adresi prenses6@eposta.com olan bir kişi hakkında ne
  söyleyebilirsiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Araştırma sonucunda hakem grubunun cevapları ile bireyler hakkında toplanan veriler arasında büyük bir benzerlik olduğu tespit edilmiştir.
  Bu parçada vurgulanmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kişilerin elektronik posta adreslerini oluştururken dikkatli olması gerektiği
  B) Bireylerin yaşamlarındaki basit adlandırmalara bile kişilik özelliklerini yansıttığı
  C) Sanal ortamlarda bireylerin kişisel bilgilerine oldukça kolay ulaşılabildiği
  D) Elektronik ortamlarda kişilerle ilgili elde edilen bilgilerin güvenilir olduğu
  E) Benzer elektronik posta adresleri olan kişilerin hayatlarının benzerlik gösterdiği
 • 6) Bir mahallede iki farklı kasap bulunuyordu. Birinci kasap etlerinin kalitesini anlatmak amacıyla camına “Etlerimizin yalnızca %’i yağdır.” yazısını astı. İkinci kasabın vitrininde ise “Etlerimizin u’i yağsız kısımlardan oluşmaktadır.” yazısı yer alıyordu. Gün içinde yazıları inceleyen kişilerin büyük çoğunluğunun (
  A) Başarıya ulaşmak için olayların olumsuz yanlarının yok sayılması gerekir.
  B) İnsanlara ihtiyaç duydukları bilgileri sunmak, onların beğenisini kazanmada önemlidir.
  C) Bir durumun olumlu şekilde ifade edilmesi, bireylerin dikkatini çekmede daha etkilidir.
  D) Bireyler tercihlerini genellikle kalitesi yüksek olan ürünlerden yana kullanırlar.
  E) İnsanlar doğru olmadığını bilse de diğer kişilerin tercihlerini takip etme eğilimindedir.
 • 7) Halil İnalcık, akademik kariyerine başladıktan kısa bir süre sonra arşivleri etkin bir biçimde kullanmasıyla ve buna dayanan analizleriyle dünyanın belli başlı tarihçileri arasına girmiştir. Arşiv verilerinin etkin kullanımı için tarihçinin ilgilendiği dönem ve coğrafyaya sadece sevgi ve ilgiyle değil, belli bir bilimsel yöntemle de yaklaşması gerektiğini savunan İnalcık, eş zamanlı
  gelişmelerin bir arada değerlendirilmesine dayanan senkronoloji yöntemini tarih araştırmalarına
  kazandırmıştır.
  Bu parçada Halil İnalcık ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

  A) Çalışmalarının uluslararası alanda takdir edildiğine
  B) Tarih araştırmalarına metodolojik bir yenilik getirdiğine
  C) Yöntemi araştırma sürecinin tamamlayıcısı olarak gördüğüne
  D) Tarih araştırmalarında arşiv kaynağı kullanımına öncülük ettiğine
  E) Aynı tarihteki farklı gelişmeleri bir bütün olarak ele aldığına
 • 8) Mevlânâ’nın;
  Şefkatte, merhamette güneş gibi ol,
  Ayıpları örtmede gece gibi ol,
  Keremde, cömertlikte akarsu gibi ol,
  Tevazuda toprak gibi ol,
  Hoşgörüde, deniz gibi ol,
  Öfkede, asabiyette ölü gibi ol,
  Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.
  sözlerinde aşağıdakilerin hangisi vurgulanmamıştır?

  A) Alçak gönüllülük
  B) Sadık olma
  C) Eli açık olma
  D) Müsamahalı olma
  E) Dürüstlük
 • 9) XVI. yüzyıldan itibaren Osmanlı sosyal hayatında yerini alan kahvehaneler, sosyal değişim ve Batılılaşma sürecinde etkin bir rol oynamıştır. Bu mekânlar özellikle Tanzimat sonrasında ortaya çıkan kültürel çeşitlilik ve toplumsal zenginliğin en iyi gözlenebildiği yerlerden biridir. Ayrıca kahvehaneler, evin içinde sıkışıp kalmış Osmanlı insanını sosyal hayatın içine çekebilmiştir. İlk
  başlarda sohbetlerin konusu belirli sınırlar içerisinde kalmışsa da kahvehaneler zamanla gündelik hayatı derinden etkileyebilecek sohbetlerin ve bilgi alışverişinin yapıldığı mekânlar hâline gelmiştir.
  Bu parçaya göre kahvehanelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) İnsanların sosyalleşmesine katkıda bulunmuştur.
  B) Birçok konuda fikir alışverişi yapılan yerlerdir.
  C) Toplumsal hayatın dönüşmesinde rol oynamıştır.
  D) Eleştiri kültürünün yaygınlaşmasını sağlamıştır.
  E) Zamanla işlevinde çeşitlenmeler görülmüştür.
 • 10) Korunmuş insan ve hayvan kalıntılarına genel olarak mumya denir. Mumyalar, sıcak ve kuru ortamlarda doğal olarak meydana gelebilir. İnsanlar, doğal mumyalara bakarak bu iş için kimi teknikler geliştirmişlerdir. Özellikle Eski Mısırlıların bu konudaki uzmanlıkları herkesçe bilinmektedir. Öyle ki mumyaladıkları bazı canlıların deri, saç ve tırnakları üç bin yıl boyunca hiç bozulmamıştır. Bozulmadıkları için de yaşadıkları dönemin sağlık koşulları, beslenme
  şekilleri ve hayat tarzı ile ilgili birtakım kanıtlar sunmaları bakımından büyük önem taşır. Örneğin Eski Mısır firavunlarının bağırsaklarındaki parazitlere ve Amerikan pueblolarındaki yetişkinlerin kemik iltihaplanmasına dair bilgilerimizi mumyalara borçluyuz.
  Bu parçada mumyalarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

  A) Yapılma aşamalarına
  B) Sağladıkları bilgilere
  C) Oluşum koşullarına
  D) Nasıl tanımlandıklarına
  E) Dayanıklılık sürelerine
 • 11) (I) Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olmanın yanında, jeopolitiği ve bakir doğal kaynaklarıyla da iştah kabartıcıydı. (II) Arap coğrafyasının da bir kısmı fiilen işgal altında olsa bile büyük bir bölümü hukuken Osmanlı egemenliğindeydi. (III) Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri arasında
  gizli ve açık antlaşmalarla işgal veya nüfuz alanlarına taksim edilmesi, bu topraklara savaş sonrasında yeni bir statü verileceğini gösteriyordu. (IV) Osmanlı hariciyesi, işte bu noktadan hareketle, savaş sonrasında taraf olacağını umduğu antlaşmalarda ileri süreceği argümanlara hazırlık yapmak üzere bir dizi rapor hazırlatmıştı. (V) Hariciye Nezareti İstişare Odası Hukuk Müşavirliğince hazırlanan bu raporlar; sadece ilgili birimin kullanımına yönelik değil, aynı zamanda
  Osmanlı diplomatlarının da bu konuda bilgilendirilmelerini ve fikir sahibi olmalarını sağlamak
  için kaleme alınmıştı.

  Bu parçadan Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak
  I. Siyaset anlayışında öngörü ve tedbir yer almaktadır.
  II. Diğer ülkelerden gelen talepler göz ardı edilmiştir.
  III. Egemenliği altındaki kimi bölgelerde isyanlar görülmüştür.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III
 • 12) (I) Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olmanın yanında, jeopolitiği ve bakir doğal kaynaklarıyla da iştah kabartıcıydı. (II) Arap coğrafyasının da bir kısmı fiilen işgal altında olsa bile büyük bir bölümü hukuken Osmanlı egemenliğindeydi. (III) Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri arasında
  gizli ve açık antlaşmalarla işgal veya nüfuz alanlarına taksim edilmesi, bu topraklara savaş sonrasında yeni bir statü verileceğini gösteriyordu. (IV) Osmanlı hariciyesi, işte bu noktadan hareketle, savaş sonrasında taraf olacağını umduğu antlaşmalarda ileri süreceği argümanlara hazırlık yapmak üzere bir dizi rapor hazırlatmıştı. (V) Hariciye Nezareti İstişare Odası Hukuk Müşavirliğince hazırlanan bu raporlar; sadece ilgili birimin kullanımına yönelik değil, aynı zamanda
  Osmanlı diplomatlarının da bu konuda bilgilendirilmelerini ve fikir sahibi olmalarını sağlamak
  için kaleme alınmıştı.

  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde yargı, amacıyla birlikte verilmiştir?

  A) I ve II
  B) I ve IV
  C) II ve III
  D) III ve V
  E) IV ve V
 • 13) İnsanoğlu, bir “ses evreni”nin içine doğmuş, bu ses evreniyle iç içe yaşamış ve algıladığı seslerle sürekli etkileşim içinde bulunmuştur. Kültürel ve toplumsal bir organizma olan insan, var olduğu çağlardan beri algıladığı sesleri çözümleyip değerlendirmiş ve giderek sesleri bir anlatım biçimine dönüştürmüştür. Seslerle gerçekleştirilen bu anlatım sanatı “müzik” adını almıştır. Müzik iki temel ögeyi içerir: ses malzemesi ve onun insan tarafından değerlendirilmesi. Bu iki öge, müziği
  hazırlayan “seçme ve yönlendirme” eylemine olanak sağlamıştır. İnsanoğlu böylece sesleri kendi amacına uygun biçimde kullanmayı başarmıştır. Tüm tanımlayıcı unsurlarıyla ifade etmek gerekirse: “Müzik, belirli bir güzellik anlayışı, niyet ve yöntem doğrultusunda işlenerek birleştirilmiş seslerden oluşan bir anlam bütünüdür.”
  Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi müziğin tanımlayıcı unsurlarından biri değildir?

  A) Maksat
  B) Metot
  C) Estetik
  D) Mana
  E) Etik
 • 14) İnsanoğlu, bir “ses evreni”nin içine doğmuş, bu ses evreniyle iç içe yaşamış ve algıladığı seslerle sürekli etkileşim içinde bulunmuştur. Kültürel ve toplumsal bir organizma olan insan, var olduğu çağlardan beri algıladığı sesleri çözümleyip değerlendirmiş ve giderek sesleri bir anlatım biçimine dönüştürmüştür. Seslerle gerçekleştirilen bu anlatım sanatı “müzik” adını almıştır. Müzik iki temel ögeyi içerir: ses malzemesi ve onun insan tarafından değerlendirilmesi. Bu iki öge, müziği
  hazırlayan “seçme ve yönlendirme” eylemine olanak sağlamıştır. İnsanoğlu böylece sesleri kendi amacına uygun biçimde kullanmayı başarmıştır. Tüm tanımlayıcı unsurlarıyla ifade etmek gerekirse: “Müzik, belirli bir güzellik anlayışı, niyet ve yöntem doğrultusunda işlenerek birleştirilmiş seslerden oluşan bir anlam bütünüdür.”
  Bu parçadan müzikle ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

  A) Toplumun ortak hafızasını ve değerlerini yansıtan bir araçtır.
  B) Seslerin belli bir amaçla güzel bir forma dönüştürülmesidir.
  C) Bir eğlence aracı olmaktan öte düşüncelerin etkili bir ifadesidir.
  D) İnsanın kültürel üretimi içinde yaygın ve kuşatıcı olanıdır.
  E) Eski çağlardan beri insan doğasına en yakın sanat dalıdır.
 • 15) Bazı okurlar için roman veya öykü metniyle ilişki kurmak, tutkuyla düşlere dalmanın, umutlara
  kapılmanın ötesine geçer. Böyle okurlar; sayfada anlatılan dünyaya öylesine canlılık, öylesine hakikat yükler ki nesnel dünya onlar için geçerliğini yitirir. Kendini kaptıran bu okurlar için hayal ile gerçek dünya birbirine karışır.
  Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

  A) Okuru hayal dünyasına sürükleyen eserlerin ilgi gördüğüne
  B) Kurmaca dünyaların okuru gerçeklikten uzaklaştırabileceğine
  C) Kimi yazarların, eserlerinde gerçek ve kurmacayı karıştırdığına
  D) Edebiyatın, gerçek dünyanın sorunlarına çözümler üretebileceğine
  E) Okurların gerçeklik algısını değiştiren eserlerin kalıcı olabileceğine
Yorum Yap
Gönder