KPSS Eğitim Bilimleri Soruları 1 (2013 Kpss Eğitim bilimleri - ÖYT)

 • 1) Bir öğretmen, öğretim programında yer alan “Çocuklara yönelik reklamların işlevini sorgular.” kazanımına yönelik etkinlikler planlamak istemektedir.
  Öğretmenin, bu kazanımı aşağıdaki becerilerden hangisi kapsamında ele alması daha uygundur?

  A) Yaratıcı düşünme
  B) Eleştirel düşünme
  C) Karar verme
  D) Yansıtıcı düşünme
  E) Problem çözme
 • 2) Doğan Öğretmen, her dersin başında, ulaşılacak kazanımlarla ilgili öğrencilerine bilgi vermektedir.
  Bu uygulamanın gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öğrenmeyi somutlaştırma
  B) Öğrencide beklenti oluşturma
  C) Dersin özetini verme
  D) Öğrencileri iş birliğine yöneltme
  E) Ön bilgileri hatırlatma
 • 3) Derste soru-cevap yöntem veya tekniğinin kullanılmasında uyulması gereken en temel kural aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kazandırılacak niteliklerle tutarlı sorular sorma
  B) Açık uçlu sorular sorma
  C) Çekingen öğrencilere de uygun sorular sorma
  D) Farklı öğrencilere sorular sorma
  E) Tartışmayı gerektirecek sorular sorma
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi, bir öğretmenin öğrenme-öğretme sürecine yönelik etkinlik
  düzenlerken dikkate alması gereken temel özellikler arasında değildir?

  A) Amaç ve kazanımlara ulaştırabilecek nitelikte olması
  B) Çocukların gelişim düzeylerine uygun olması
  C) Çeşitli yöntem, teknik ve materyal kullanımına yer vermesi
  D) Ders ve çalışma kitabına bağlı kalması
  E) Farklı etkinlikler arasında bağlantılar kurması
 • 5) Fen ve teknoloji dersinde Bahar Öğretmen, beynin görevlerini anlatırken Türkiye haritası üzerinde Ankara’yı beynin yerine koyarak anlatmaya çalışmıştır.
  Bahar Öğretmen’in bu uygulaması, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisine uygun bir örnektir?

  A) Örnek olay
  B) Rol oynama
  C) Metafor
  D) Gösteri
  E) Gözlem
 • 6) Ahmet, Türkçe dersinde okuduğu bilgilendirici bir metinde geçen kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri bulmayı, bulduklarını da tablo veya zihin haritası
  çizerek öğrenmeyi tercih etmektedir.
  Çoklu zekâ kuramına göre, Ahmet’in öne çıkan zekâ alanları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  A) Sözel – Doğacı
  B) Görsel – Sözel
  C) Doğacı – Öze dönük
  D) Mantıksal – Görsel
  E) Öze dönük – Mantıksal
 • 7) Sunuş yoluyla öğretim stratejisine göre, dersin başında öğrencilere “ön organize edici bilgiler” verilmesinin en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Öğrencileri motive etme
  B) Yeni bilgiye temel oluşturma
  C) Öğrencileri düşündürme
  D) Grupla çalışmayı teşvik etme
  E) Benzerlik ve farklılıkları örneklendirme
 • 8) Bir öğrenci, bir derste yapılanları aşağıdaki gibi sıralamıştır:
  I. Öğretmenimiz çözelti kavramının ne olduğunu defterimize yazdırdı.
  II. Şekeri suyla karıştırdı. Bizden gördüklerimizi anlatmamızı istedi.
  III. Tuzu suyun içerisine karıştırdı. Gördüklerimizi anlatmamızı ve öncekiyle karşılaştırmamızı istedi.
  IV. Bir miktar kumla suyu karıştırıp şekerli çay örneği ile bu karışım arasındaki ilişkiyi açıkladı.
  V. Bizlerden örnekler vermemizi istedi. Biz de yeni örnekler sunduk.
  Yapılanlardan hangileri, buluş yoluyla öğrenme yaklaşımına uygun değildir?

  A) I ve IV
  B) I ve V
  C) II ve III
  D) III ve IV
  E) III ve V
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi, proje tabanlı öğrenmenin sınırlılıklarından biri değildir?
  A) Projeyi tamamlamak için uzun zaman gerekmesi
  B) Uygulamada, öğrencilerin uzman olarak görülmesi
  C) Proje, öğretmen gözetimi dışında yapıldığında bazı problemlerin çıkması
  D) Proje çalışmalarında gerekli gözetim ve denetimi sağlamanın zor olması
  E) Öğrenciye ilginç gelen proje konusu bulmakta sıkıntı yaşanması
 • 10) Dört öğretmenin derslerinde yaptıkları aşağıda verilmiştir:
  I. Ayşe Öğretmen, öğrencilerinden, prizmalar konusuyla ilgili araştırmaya dayalı bir ürün
  oluşturmalarını istemiştir.
  II. Eda Öğretmen, dersindeki bir konuya ilişkin uygulama ve genelleme yapabilmeleri için öğrencilerine argümantasyon tekniğini kullandırmıştır.
  III. Tamer Öğretmen, öğrencilerine bilimsel yöntem kullanarak elde ettikleri verilere dayalı bir sunum yaptırmıştır.
  IV. Serkan Öğretmen, öğrencilerini hem bireysel hem grupla çalıştırarak süreç boyunca çalışmalarını takip etmiş ve öğrencilerini disiplinler arası çalışmaya yönlendirmiştir.
  Öğretmenlerin yaptığı uygulamalar, sırasıyla aşağıda verilenlerden hangilerine daha uygun örnek olur?

  A) Proje yöntemi - Problem çözme yöntemi - Projeyöntemi - Proje yöntemi
  B) Beyin fırtınası - Proje yöntemi - Problem çözme yöntemi - Proje yöntemi
  C) Beyin fırtınası - Problem çözme yöntemi - Örnek olay - Proje yöntemi
  D) Problem çözme yöntemi - Örnek olay - Proje yöntemi - Beyin fırtınası
  E) Proje yöntemi - Örnek olay - Beyin fırtınası - Problem çözme yöntemi
 • 11) Esra Öğretmen, bir dersinde aşağıdaki işlemlere yer vermiştir:
  I. Öğrencilerin tüm duyu organlarına yönelik etkinlikler kullanmıştır.
  II. Yaparak, yaşayarak öğrenme amaçlı alıştırmalar yaptırmıştır.
  III. Uygulamalarda öğrenci katılımını serbest bırakmıştır.
  IV. Öğrencilerinde, üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye çalışmıştır.
  Esra Öğretmen’in bu dersinde yaptıklarından hangileri, gösterip yaptırma yöntem veya tekniğine uygundur?

  A) I ve II
  B) I ve IV
  C) II ve III
  D) II ve IV
  E) III ve IV
 • 12) Sosyal bilgiler dersinde 10 öğrencisi bulunan bir öğretmenin, büyük grup tartışması yöntem veya tekniğini kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir?
  A) Tartışmayı, öğrencileri gruplara ayırmadan başlatması
  B) Sunulan problemin ardından tartışmaya, gönüllü öğrencilerden başlaması
  C) Daha önceden konuyu araştırma görevi verdiği öğrenciyi lider olarak seçmesi
  D) Araştırma görevi verdiği üç öğrenciyi, tartışmayı değerlendirmek için jüri olarak belirlemesi
  E) Planlama yaparak öğrencilerin tartışılacak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlaması
 • 13) Öğretmen, sınıfında altı düşünce şapkası tekniğini uygulamak istemektedir. Bu amaçla sınıfa getirdiği yarısı dolu bir su bardağını masasına koyar. Düşünce şapkalarını da öğrencilere dağıtarak öğrencilerinden şapkaların rengine uygun yorumlar yapmalarını ister.
  Buna göre, aşağıdaki öğrenci yorumu–şapka rengi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) Bardağın yarısı boştur. – Siyah
  B) Bu güzel bardağın içindeki su, hayatı temsil etmektedir. – Kırmızı
  C) Bu su temiz değildir. – Yeşil
  D) Bardağın yarısı doludur. – Sarı
  E) Bardağın yarısı dolu, yarısı boştur. – Mavi
 • 14) Bir öğretmen öğrencilerine “Nehirler tuzlu olsaydı ne olurdu?” sorusunu yönelterek 10 dakika boyunca öğrencilerden gelen fikirleri tahtaya yazıp bu fikirlerin tartışılıp değerlendirilmesini sağlamıştır.
  Bu öğretmen, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanmıştır?

  A) Soru-cevap
  B) Çember
  C) Forum
  D) Açık oturum
  E) Beyin fırtınası
 • 15) Öğrencilerini dört gruba ayıran bir öğretmen, sınıfında dört köşeye yerleştirdiği masalara sürüngenlere, balıklara, kuşlara ve memelilere ait resimler koymuştur.
  Her bir grubun, masaları dolaşarak her bir masada belirtilen hayvan grubuna yönelik bir pano hazırlamalarını istemiştir. Gruplar daha önceden belirlenen plana göre tüm masalardaki çalışmaları tamamlamıştır.
  Öğretmenin bu uygulaması, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisidir?

  A) Köşelenme
  B) Kart oyunu
  C) Gösteri
  D) İstasyon
  E) Çember
 • 16) Bir öğrencinin sıra arkadaşıyla konuştuğunu gören öğretmen, aşağıdaki uyarma yollarından hangisini öncelikle tercih etmelidir?
  A) Göz teması kurma
  B) Sözlü uyarma
  C) Dersten sonra görüşme
  D) Rehberlik servisine yollama
  E) Okul müdürüne gönderme
 • 17) Okul bahçesinde futbol oynarken tartışan öğrenciler, tartışmayı sınıfa taşımışlar ve derste de sürdürmüşlerdir. Öğretmen, öğrencilerin birbirlerine öfke ile baktıklarının farkına varmıştır.
  Bu sorunu çözmek için öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

  A) Problemin nedenlerini araştırmak
  B) İlgili öğrencileri sınıftan çıkarmak
  C) Problemi tartışmaya açmak
  D) Öğrencileri barıştırmak
  E) İlgili öğrencileri disiplin kuruluna sevk etmek
 • 18)
  I. Zamanı gelince uygun ipucu ve pekiştireç verme
  II. Başarısız öğrencilerle başarılı öğrencileri kıyaslama
  III. Hazırbulunuşluk düzeyine uygun sorular sorma
  IV. Öğrencilerin soru sormalarına sadece dersin sonunda izin verme
  Çekingen öğrencilerin derse etkin katılımını sağlamak isteyen bir öğretmenin, yukarıdakilerden hangilerini yapması uygundur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) I ve IV
  D) II ve III
  E) II ve IV
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi, okulun örtük amaçlarıyla en az ilgilidir?
  A) Bireyleri sorumluluk almaya yönlendirmek
  B) Okulda düzenli bir ortam oluşturmak
  C) Öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgileri öğretmek
  D) Sosyal ortamın oluşmasını desteklemek
  E) Öğrencileri toplumsal hayata hazırlamak
 • 20) Öğrencileri için yazılı bir materyal hazırlayan öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
  A) Paragraflar arası boşlukları, satır arası boşluklardan daha geniş tutması
  B) Metnin uzun paragraflar içermesi durumunda tek sütun kullanması
  C) Görsellerde fazla ayrıntı veya gerçeğe yakınlıktan kaçınması
  D) Satır sonuna sığmayan kelimeleri alt satıra alması
  E) Vurgulamalar için tümü büyük harflerle yazılmış ifadeler kullanması
Yorum Yap
Gönder