LGS(LKS) Fen Bilimleri Soruları 4 ( 2016 2.Dönem Teog Mazeret)

 • 1) Her iki ata (ebeveyn), yavru dölün genetik yapısına eşit katkıda bulunmasına rağmen yavru döl, atalarından birine, bir özellik bakımından daha çok benzerlik gösterebilir.
  Böyle bir açıklamaya, aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir?

  A) Siyah renkli fare ile beyaz renkli farelerin gri renkli yavrularının olması
  B) Kıvırcık saçlı anne ve kıvırcık saçlı babanın kıvırcık saçlı çocuğunun olması
  C) Mavi gözlü anne ile kahverengi gözlü babanın, kahverengi gözlü çocuğunun olması
  D) Kulak memesi ayrık olan anne ve kulak memesi ayrık olan babanın, kulak memesi
  yapışık olan çocuğunun olması
 • 2) Yarısına kadar su dolu bir kabın ağzına balon parçası gerilip, şekildeki gibi bir pipet takılıyor.
  Gergin balon parçasına parmağımızla aşağı yönde bir kuvvet uyguladığımızda pipetten dışarı suyun çıktığı gözleniyor.
  Yalnızca bu gözlemden yola çıkılarak akışkanların basıncı ile ilgili aşağıdakilerden
  hangisine ulaşılır?


  A) Sıvı basıncı sıvının sıcaklığına bağlıdır.
  B) Basınç sıvının derinliğine bağlıdır.
  C) Sıvılar ve gazlar basıncı iletir.
  D) Basınç sıvının cinsine bağlıdır.
 • 3) Aynı ortamda bulunan, ilk sıcaklıkları ve kütleleri aynı olan K, L ve M maddeleri özdeş ısıtıcılarla sürekli ısıtıldığında, son sıcaklıklarının eşit olması için geçen süre grafikte belirtilmiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılabilir?


  A) Bu maddelerin öz ısıları farklıdır.
  B) Maddeler eşit ısı enerjisi almıştır.
  C) Üç madde de aynı cins maddedir.
  D) En fazla buharlaşan L maddesidir.
 • 4) Menekşe bitkisiyle aşağıdaki gözlemler yapılmıştır:
  • Menekşe bitkisi, karanlık ortama alındığında zamanla yeşil yaprakların sarardığı, yeni
  çıkan yaprakların ise açık sarı veya renksiz olduğu gözlenmiştir.
  • Bu bitki karanlık ortamdan, güneş ışığı alan ortama alındığında ise açık sarı ve renksiz
  yaprakların zamanla yeşil renk aldığı, yeni çıkan yaprakların da yeşil renkli olduğu göz-
  lenmiştir.
  Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

  A) Canlılarda fenotipin ortaya çıkmasında genler etkili değildir.
  B) Çevrenin etkisiyle ortaya çıkan bazı özellikler kalıtsal değildir.
  C) Çevre etkenleri canlılarda her zaman zararlı değişimlere yol açar.
  D) Çevre etkenleri canlılarda her zaman yeni türlerin oluşmasına yol açar.
 • 5) Bir besin zincirinde yer alan canlı türlerine ait birey sayıları aşağıda verilen grafikteki gibidir.
  Bu besin zincirinde üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe birey sayısının azaldığı bilinmektedir. P türünün birey sayısı insanlar tarafından bilinçsizce avlandığı için hızla azalmıştır.
  Bu durumdan öncelikle hangi canlı türünün etkilenmesi beklenir?


  A) K
  B) L
  C) M
  D) N
 • 6) Öğretmen, öğrencilerinden “Fotosentez için ışık gereklidir.” bilgisini aşağıdaki düzeneklerden yararlanarak göstermelerini istiyor. Bu düzeneklerdeki saksı bitkileri, toprak özellikleri ve miktarları özdeş olup ortam sıcaklıkları aynıdır.
  Buna göre öğrenciler hangi iki deney düzeneğini seçerse bu amaca ulaşabilirler?


  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I ve IV.
 • 7) Sınıfta yapılmak üzere şekildeki deney düzeneği hazırlanmıştır. Deney sırasında öğretmen: “Düzenekte, hangi fanustaki kelebeğin daha uzun süre yaşaması beklenir?” sorusunu öğrencilere soruyor.
  Öğrencilerin bu soruyla ilgili aşağıdaki açıklamalarından hangisi doğrudur?


  A) Yalnız I’deki çünkü çimlenen tohumlar da solunum yapar.
  B) Yalnız II’deki çünkü yeşil bitki fotosentez yaparak oksijen üretmektedir.
  C) Yalnız III’teki çünkü şapkalı mantarlar topraktan gerekli besleyici maddeleri alabilir.
  D) Üç fanustaki kelebekler de aynı süre yaşar çünkü bütün canlılar solunum yapar.
 • 8) Katılarda basıncın hangi etmenlere bağlı olduğunu anlatmak isteyen bir öğretmen özdeş cisimlerle şekildeki düzenekleri kuruyor.


 • 9) Bir öğrenci müzik dersinde flütü, tüm delikleri kapalı olarak çalarken birden tüm delikleri açıp aynı şiddette çalmaya devam ediyor.
  Buna göre üretilen ses dalgalarının gösterimi hangisi gibi olabilir?
  (Tüm birim kareler eşit bölmelendirilmiştir.)


 • 10) Ahmet ve Ayşe, şekildeki özdeş fakat gerginlikleri farklı K ve L davullarından aşağıdaki sesleri çıkarmak istiyor.
  Ahmet : İnce ve şiddetli ses
  Ayşe : Kalın ve zayıf ses


 • 11) Sesin üç farklı ortamda yayılma hızları grafikte verilmiştir.

 • 12) Tabloda elementlerin adları ve bu elementlere ait proton sayıları verilmiştir.

 • 13) Bir öğretmen öğrencilerine laboratuvarda yapılacak bir deneyi aşamalar hâlinde vermiştir. Bu aşamalar şu şekildedir:
  • Deney tüpüne bir miktar hidroklorik asit çözeltisi koyunuz.
  • Bu deney tüpünün içine kalsiyum parçaları atınız.
  • Kimyasal tepkime sırasında hidrojen gazı çıkışını gözlemleyiniz.
  Öğrencilerin yapacağı bu deneyin denklem le gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?


 • 14) Öğrencilerden, verilen karttaki elementler ve bunların oluşturduğu bileşikler hakkında yorum yapmaları istenmiştir.

 • 15) Sıcaklık ve miktarları aynı olan asit ve baz çözeltilerinin pH ölçeğindeki pH değerleri şekilde gösterilmiştir.
  I. kaptaki çözeltinin yarısı II. kaba eklendikten sonra kaplardaki çözeltilerin pH değerleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


  A) Her ikisinin de pH’sı 7 olur.
  B) I.’deki çözeltinin pH’sı 6 - 8 arasında, II.’deki çözeltinin ise 12 - 14 arasında olur.
  C) I.’deki çözeltinin pH’sı değişmez, II.’deki çözeltinin ise 14’e yakın olur.
  D) I.’deki çözeltinin pH’sı değişmez, II.’deki çözeltinin ise 7’ye yaklaşır.
 • 16) Aynı ortamda bulunan şekildeki özdeş kaplardan birincisinde 50 g, ikincisinde 100 g saf su
  bulunmaktadır. Başlangıçta içerisinde 10°C’ta su bulunan kaplar, özdeş ısıtıcılarla sıcaklıkları 50°C olana kadar ısıtılıyor.
  Gerçekleştirilen bu deneyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?


  A) Her iki kaptaki sıvıya verilen enerji miktarları eşittir.
  B) Kaplardaki suyun sıcaklığının 50°C’a çıkması, eşit sürede gerçekleşmiştir.
  C) Son durumda her iki kaptaki moleküllerin ortalama hareket enerjileri eşittir.
  D) I. kaba, II. kaptan daha fazla ısı verilmiştir.
 • 17) Tabloda saf K, L ve M sıvılarının öz ısıları verilmiştir.

 • 18) Bir maddenin fiziksel hâlinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.
  • Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır.
  • Taneciklerinin hareket enerjisi çok az olup tanecikleri sadece titreşim hareketi yaparlar.
  Bu maddenin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetini azaltmak ve taneciklerinin hareket enerjisini arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) Maddenin kütlesi arttırılmalı
  B) Maddenin kütlesi azaltılmalı
  C) Madde dışarıya ısı vermeli
  D) Madde dışarıdan ısı almalı
 • 19) Bir öğrenci aynı ortamda, şekildeki kaplarda bulunan maddeleri soğutarak, donmaya
  ,başladığı sıcaklıkları termometre yardımıyla ölçüyor.
  • I. kaptaki suyun 0°C’ta,
  • II. kaptaki tuzlu su çözeltisinin -2°C’ta donduğunu gözlemliyor.
  Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?


  A) Saf suya tuz eklendiğinde oluşan çözeltinin donma noktası değişmez.
  B) Saf suya eklenen tuz, saf suyun donma noktasını yükseltir.
  C) Saf suya eklenen tuz miktarı sürekli arttırılırsa oluşan çözeltinin donma noktası da
  sürekli artar.
  D) Saf suya tuz eklendiğinde oluşan çözeltinin donma noktası, saf suyunkinden daha
  düşük olur.
 • 20) Saf bir katının ısınmasına ait sıcaklık - zaman çizelgesi aşağıdaki gibidir.

Yorum Yap
Gönder