AÖL Temel Dini Bilgiler Soruları ( 2017-2018 AÖL 1.Döenm 1.Oturum 465)

 • 1) İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasına dayandığını ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ünlem Kuramı
  B) Etkileşim Kuramı
  C) Güneş Kuramı
  D) Değişke Kuramı
  E) Yansıma Kuramı
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi hem coğrafî hem de dil bilimsel bakımdan izole dil olarak kabul edilir?
  A) Baskça
  B) Sümerce
  C) Toharca
  D) Gilyak
  E) Prakrit
 • 3) Eski Türkçe dil özelliklerini gösteren, falla ilgili yazma eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Irk Bitig
  B) Altun Yaruk
  C) Sekiz Yükmek
  D) Maitrsimit
  E) Prens Kalyanamkara Papamkara
 • 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?
  A) Burada kalmayı tercih etti.
  B) Bu yolda çok emek harcadı.
  C) Daha nereye gideceğini bilmiyor.
  D) Ailesine karşı çok ilgisizdi.
  E) Yıllarca yalnız yaşadı.
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi dini oluşturan temel unsurlardan biri değildir?
  A) İman
  B) İbadet
  C) Ahlak
  D) Nübüvvet
 • 6) “... Onu ne öldürdüler ne de astılar... Allah onu kendi katına yükseltti...” (Nisâ suresi, 157-158. ayetler) Bu ayetlerde bahsi geçen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Âdem
  B) Hz. Davud
  C) Hz. İsa
  D) Hz. Eyüp
 • 7) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı, her ikisi de (yer ve gök) kesinlikle bozulup gitmişti...” (Enbiyâ suresi, 22. ayet)
  Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Evrenin sahibi Allah’tır.
  B) Allah birdir ve ortağı yoktur.
  C) Evrende bir uyum ve düzen vardır.
  D) Evrendeki en üstün varlık insandır.
 • 8) Kişinin, ailesinden görerek benimseyip kabul ettiği imana ne denir?
  A) Taklidi
  B) Tafsili
  C) Tahkiki
  D) İcmali
 • 9) “Melekler ve Ruh (Cebrail) (insanların) elli bin yılda çıktığı yere bir günde çıkarlar.”
  (Meâric suresi, 4. ayet)
  Bu ayette meleklerin hangi özellikleri vurgulanmaktadır?

  A) İradesiz oldukları
  B) Nurdan yaratıldıkları
  C) Hızlı hareket ettikleri
  D) Her şekle girebildikleri
 • 10) Kur’an’da “ateşten yaratılmış bir cin” olarak tanımlanan varlık aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Melek
  B) Şeytan
  C) Ruh
  D) Zebanî
 • 11) “Kıyamet günü için adalet terazilerini kurarız. Hiç kimseye haksızlık edilmez. (İnsanın yaptığı iş) bir hardal tanesi ağırlığında olsa da onu getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz.” (Enbiyâ suresi, 47. ayet)
  Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

  A) Nübüvvet
  B) Kader
  C) Tevhit
  D) Ahiret
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi sadece beden ile yapılan ibadetlerdendir?
  A) Zekât vermek
  B) Namaz kılmak
  C) Kurban kesmek
  D) Sadaka vermek
 • 13) Namaz kılmak için abdest almanın hükmü nedir?
  A) Farz
  B) Vacip
  C) Sünnet
  D) Müstehap
 • 14) Önce besmele çekilerek niyet edilir. Sonra ağza su verilip çalkalanır. Daha sonra burun temizlenip bütün vücut kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır.
  Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır?

  A) Namaz abdestinin
  B) Teyemmümün
  C) Boy abdestinin
  D) Necasetten taharetin
 • 15)
  • İki rekâttır.
  • Cemaat ile kılınır.
  • Güneşin doğuşundan elli dakika sonra başlar, zeval vaktine kadar devam eder.
  Hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kuşluk
  B) Cuma
  C) Cenaze
  D) Bayram
Yorum Yap
Gönder