KPSS Genel Kültür Soruları 1-Son Coğrafya- Vatandaşlık, (2013 Kpss Lisans Gelen Kültür)

 • 1) Aşağıdakilerden hangisinin kuruluşunda ham maddeye yakınlık göz önüne alınmamıştır?
  A) Yatağan’da termik santral
  B) Bursa’da otomotiv endüstrisi
  C) Giresun’da kâğıt endüstrisi
  D) Keçiborlu’da kükürt işletmesi
  E) Afyonkarahisar’da mermer işletmeciliği
 • 2) Karadeniz’in kıyı kesiminde yer alan Trabzon ve Samsun’un etki alanlarının geniş olmasında;
  I. iklim özellikleri,
  II. nüfus özellikleri,
  III. fonksiyonel özellikler,
  IV. yüz ölçümü
  gibi etmenlerden hangileri daha fazla etkilidir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) II ve IV
  E) III ve IV
 • 3) Dış ticaret açığı, dış satımın dış alıma göre daha az olması durumunda gerçekleşir.
  Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik önlemler arasında yer almaz?

  A) AR-GE çalışmalarının artırılması
  B) Sanayi üretim payının ve niteliğinin artırılması
  C) Dış pazarların ihtiyacına yönelik ürünlerin üretilmesi
  D) Uluslararası ticaret anlaşmalarının artırılması
  E) Millî gelirin yükseltilmesi
 • 4) Türkiye’nin, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde kayıtlı olan bazı kültürel ve doğal varlıkları aşağıda verilmiştir.
  I. Xantos – Letoon
  II. Pamukkale – Hierapolis
  III. Nemrut Dağı
  IV. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya Kayalık Sitleri
  Buna göre, ülkemizi sembolize eden bu turizm varlıklarından hangileri, doğal ve kültürel özellikleri birlikte barındıran karma tipteki miras alanlarındandır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) II ve III
  D) II ve IV
  E) III ve IV
 • 5) 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kural olarak dört yılda bir yapılır.
  B) Savaş sebebiyle seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verilebilir.
  C) Bir kişinin üç dönemden fazla milletvekili seçilmesi mümkün değildir.
  D) Anayasa’da belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanı’nın kararı ile seçimler yenilenebilir.
  E) Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.
 • 6) 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev veya yetkilerinden biri değildir?
  A) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
  B) Özel af ilanına karar vermek
  C) Para basılmasına karar vermek
  D) Bakanları denetlemek
  E) Kanun hükmünde kararname çıkarmak
 • 7) 1982 Anayasası’na göre, suç ve cezalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.
  B) Ceza ve ceza yerine geçen tedbirler tüzük veya yönetmelikle düzenlenebilir.
  C) Ceza sorumluluğu şahsidir.
  D) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
  E) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
 • 8) Ahmet ile anne bir kız kardeşi Ayşe’nin oğlu Mehmet arasındaki hısımlığın türü ve derecesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Üçüncü derece yarım kan, yan soy hısımlığı vardır.
  B) Üçüncü derece tam kan, yan soy hısımlığı vardır.
  C) Dördüncü derece tam kan, yan soy hısımlığı vardır.
  D) Dördüncü derece yarım kan, yan soy hısımlığı vardır.
  E) Ahmet ile Ayşe üvey kardeş oldukları için Ahmet ile Mehmet arasında hısımlık ilişkisi yoktur.
 • 9) Belli bir hukuki duruma ilişkin olarak kanunda bir hüküm olması gerekirken hiçbir hüküm
  öngörülmemiş olmasının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gerçek hukuk boşluğu
  B) Bilinçli hukuk boşluğu
  C) Gerçek olmayan hukuk boşluğu
  D) Gerçek olmayan kanun boşluğu
  E) Gerçek kanun boşluğu
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi, hukukun temel görevlerinden biri değildir?
  A) Toplumda barışı sağlamak
  B) Toplumda mutlak eşitliği sağlamak
  C) Toplumda hukuki güvenliği sağlamak
  D) Toplumda adaleti sağlamak
  E) Toplumda yeni oluşum ve gelişimlere cevap vermek
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi, devlet memurlarının ödevlerinden biri değildir?
  A) Anayasa ve kanunlara sadakat
  B) Amirin emrine uyma
  C) Mal bildiriminde bulunma
  D) Askerlik hizmetini yapma
  E) Bizzat işbaşında bulunma
 • 12) Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğü’nün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük, 21 Haziran 2007 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  Bu tüzüğü çıkarmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sağlık Bakanlığı
  B) Gençlik ve Spor Bakanlığı
  C) Bakanlar Kurulu
  D) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
  E) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
 • 13) İdare hukukunda; örnek olarak belli bir memurun veya belli bir öğrencinin hak ve yükümlülükleri değil, genel anlamda aynı konumda bulunan memurların veya
  öğrencilerin hukuki durumları genel, soyut, sürekli ve kişilik dışı kurallarla düzenlenmektedir.
  Yukarıdaki cümlede idare hukukunun hangi özelliği anlatılmaktadır?

  A) Yeni bir hukuk dalı olma
  B) Bağımsız bir hukuk dalı olma
  C) Pozitif bir hukuk dalı olma
  D) Statü hukuku olma
  E) İçtihadi hukuk dalı olma
 • 14) Orhan Pamuk’un 2006 Aralık ayında Nobel Edebiyat Ödülü’nü alırken yaptığı konuşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kara Kitap
  B) Yeni Hayat
  C) Babamın Bavulu
  D) Masumiyet Müzesi
  E) İma Edilen
 • 15) 85. Oscar Ödülleri töreninde En İyi Yabancı Film Ödülü’nü alan Amour (Aşk) filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Amat Escalante
  B) Ken Loach
  C) Wes Anderson
  D) Ang Lee
  E) Michael Haneke
 • 16)
  I. Hukuk
  II. Sanat
  III. Mimarlık ve İnşaat
  TÜİK verilerine göre, yukarıdaki alanlardan mezun olanların 2012 yılı işsizlik oranlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  A) I, II, III
  B) I, III, II
  C) II, I, III
  D) II, III, I
  E) III, I, II
 • 17) Güneş sisteminin en büyük gezegeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Jüpiter
  B) Satürn
  C) Uranüs
  D) Neptün
  E) Mars
 • 18) Şubat 2013’te istifa ederek Vatikan’da, 600 yıldan bu yana istifa eden ilk papa olma özelliğini taşıyan papa aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 16. Benediktus
  B) 2. İoannes Paulus
  C) 11. Pius
  D) 13. Leo
  E) 16. Gregorius
 • 19) II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan, “Bretton Woods İkizleri” olarak da anılan uluslararası ekonomik kuruluşlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Milletler Cemiyeti – Birleşmiş Milletler
  B) Dünya Bankası – Uluslararası Para Fonu
  C) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması – Dünya Ticaret Örgütü
  D) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü – G-20
  E) Avrupa Ekonomik Topluluğu – Avrupa Birliği
Yorum Yap
Gönder