LGS (LKS) Din Kültürü Soruları 3 (2015 TEOG 2.Dönem)

 • 1) Bir gün Yahudilerden Yesâr isimli bir çoban, Hz. Muhammed’e (sav.) geldi. Bir süre sohbet ettikten sonra İslam’ı kabul ederek Müslümanlara katılmak istedi. Ancak Peygamber Efendimiz, önce otlatmakta olduğu koyunları sahiplerine iade etmesini ve ondan sonra kendilerine katılmasını söyledi.
  Bu olay Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermektedir?

  A) Emanetin önemine
  B) Çobanlık mesleğine
  C) Savaşın önlenmesine
  D) Müslüman olmanın faziletine
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıkların önlenmesi için bir çözüm yolu olamaz?
  A) Çocuklara küçük yaştan itibaren iyi eğitim vermek
  B) Sorumlulukları düzgün şekilde yerine getirmek
  C) Kötü alışkanlığı olan insanları toplumdan dışlayıp uzaklaştırmak
  D) Arkadaş seçerken onların güzel ahlaklı olmasına dikkat etmek
 • 3) Hinduizm ve Budizm’de ruhların ölümsüz olduğu ve öldükten sonra ruhların bir bedenden başka bir bedene geçerek yaşadığına inanılır. Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kast
  B) Nirvana
  C) Dhamma
  D) Reenkarnasyon
 • 4) I. Sa’y ibadetinin yapıldığı tepelerden biri
  II. Hac ve umre için Mekke çevresinde ihrama girme zorunluluğu olan sınır
  III. Hem mal hem de bedenen yapılan ibadetlerden biri
  Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, II numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


  A) İhram
  B) Tavaf
  C) Mikat
  D) Haram
 • 5) A tablosundaki hadisler ile B tablosundaki Hz. Peygamber’in özellikleri eşleştirildiğinde hangi özellik dışarıda kalır?

  A) I.
  B) II
  C) III.
  D) IV.
 • 6) Aşağıdaki tablolarda haccın mekanları ve gereklilikleri verilmiştir. Burada verilenler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

  A) Tavaf yapılır.
  B) Sa’y yapılır.
  C) Vakfe yapılır.
  D) Kurban kesilir.
 • 7) Bu tabloda verilen ayetler ile Kur’an’da işaret edilen bilgi edinme yollarından hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
 • 8) 8. sınıf öğrencisi Ertuğrul, sınav sonuçlarını dikkate alarak kendine uygun lise tercihinde bulunmak amacıyla ailesi ve okuluyla görüş alışverişinde bulunmuştur.
  Buna göre Ertuğrul, Peygamber Efendimizin hangi kişilik özelliğini daha çok örnek
  almıştır?


  A) Kararlı olmasını
  B) Danışarak iş yapmasını
  C) İnsanlara değer vermesini
  D) Zamanı iyi değerlendirmesini
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi kul hakkını ihlal eden davranışlardan biridir?
  A) Trafik kurallarına uymak
  B) Kamu mallarını korumak
  C) Komşularla iyi geçinmek
  D) Kaçak elektrik kullanmak
 • 10) Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır... (Âl-i İmrân suresi, 97. ayet)
  Bu ayette yer alan “yoluna gücü yetenlerin” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisine
  ulaşılamaz?

  A) Erkek olmak
  B) Zengin olmak
  C) Sağlıklı olmak
  D) Akıllı ve ergen olmak
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın doğru bilgiyi teşvik ettiğini gösteren ayetlerdendir?
  A) ... Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın... (Bakara suresi, 195. ayet)
  B) Rabb’imiz Allah’tır, deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur. (Ahkâf suresi, 13. ayet)
  C) Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştı-
  rın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz...(Hucurât suresi, 6. ayet)
  D) İyilikle kötülük bir olmaz, sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle
  arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur. (Fussilet suresi, 34. ayet)
 • 12) Selçuklu ve Osmanlı toplumlarında hayvanların tedavisi için vakıflar kurulmuş, kuş evleri ve yabani hayvan barınakları yapılmıştır.
  Aşağıdaki hadislerden hangisi Selçuklu ve Osmanlı toplumlarını bu şekilde davranma-
  ya yönlendirmiştir?

  A) Yer ve gökler adaletle ayakta durmaktadır.
  B) Her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap vardır.
  C) Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez.
  D) Sizden biriniz bir iş yaptığı zaman, onu en güzel şekilde yapsın.
 • 13) Kumar oynamanın bireysel ve toplumsal zararları ile ilgili hangi öğrencinin değerlendirmesi yanlıştır?

  A) Hasan
  B) Mustafa
  C) Müzeyyen
  D) Hatice
 • 14) Pazarda, portakal tezgahında iyi portakalların öne, kötülerin ise arkaya dizildiğini gören Mehmet: “Acaba bunlar Peygamber Efendimizin hadisini bilmiyorlar mı?” diye düşünmüştür. Mehmet, Hz. Peygamber’in hangi hadisini hatırlamıştır?
  A) Bizi aldatan bizden değildir.
  B) Verilen söz, sorumluluk gerektirir.
  C) İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.
  D) Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.
 • 15) Kur’an-ı Kerim kötü alışkanlıkların yasaklanma nedenlerini ele alarak inananlara öğütler
  vermektedir.
  Bu duruma örnek olabilecek ayet aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

  A) Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. (Tevbe suresi, 119. ayet)
  B) Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri (kendinize) haram
  etmeyin ve (Allah’ın koyduğu) sınırları aşmayın. (Mâide suresi, 87. ayet)
  C) Şeytan, içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?(Mâide suresi, 91. ayet)
  D) Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma.
  Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme.
  Çünkü Allah, bozguncuları sevmez.(Kasas suresi, 77. ayet)
 • 16)
  • İnsanın ön yargılı olmasına neden olur.
  • İnsanlar arasında sevgi ve hoşgörüyü engeller.
  • Kişiyi kendini geliştirmekten uzaklaştırır.
  • Farklı inanç ve görüşlere tahammülsüzlük
  doğurur.
  • İlerlemeye ve yenilikleri kabullenmeye engeldir.
  Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarındandır?

  A) Basiret
  B) Taassup
  C) Tevekkül
  D) Sorgulama
 • 17) Hz. Muhammed (sav.), çocukları çok severdi. Çocuklar, O’nun sohbetini dinlemek için
  mescide gelirlerdi. Bir gün çocuklardan birinin olmadığını fark eden Hz. Muhammed (sav.), onun neden gelmediğini sordu. Çocuklar, çok sevdiği kuşu öldüğü için üzüntüsünden gelmediğini söylediler. Çocuğu ziyarete giden Hz. Muhammed (sav.): “Başın sağolsun, kuşun ölmüş.” diyerek onu teselli etti.
  Anlatılan olayda Peygamber Efendimizin hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?

  A) Güvenilir olması
  B) Hoşgörülü olması
  C) Hayvanları sevmesi
  D) İnsanlara değer vermesi
 • 18) Bir ankette “Boş zamanlarınızı nasıl değerlenirirsiniz?” sorusuna katılımcıların cevapları şu şekildedir:
  • % 5 - Kitap okurum.
  • yüzde 15 - Gezmeye çıkarım.
  • yüzde 30 - Hiçbir şey yapmam.
  • yüzde 50 - Televizyon izlerim.
  Verilen cevaplara bakıldığında katılımcıların çoğunluğunun Peygamber Efendimizin
  hangi hadisini örnek almadıkları söylenebilir?

  A) Bir baba evladına güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz.
  B) Ben beddua etmek için gönderilmedim, yalnız rahmet için gönderildim.
  C) Ölümden önce hayatın, yaşlılıktan önce gençliğin, meşguliyetten önce boş zamanın
  kıymetini bilin.
  D) Merhamet etmeyene merhamet edilmez Allah, sizin kalbinizden merhameti çıkardıysa ben ne yapabilirim.
 • 19) Esma eve giderken yolda bir simit aldı. Simidi tam yiyeceği sırada her halinden aç ve ihtiyaç sahibi olduğu belli olan ihtiyar bir kadının kendisini izlediğini fark etti. Bunun üzerine kendisi aç olduğu halde elindeki simidi ona verdi. Esma’yı bu şekilde davranmaya daha çok yönlendiren ayet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. (Ȃl-i İmrân suresi, 134. ayet)
  B) Siz hayır olarak ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir. (Sebe suresi, 39. ayet)
  C) Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. (İnsan suresi, 8. ayet)
  D) Ey İman edenler... Başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırları boşa
  çıkarmayın, ... (Bakara suresi, 264. ayet)
 • 20)
  I. Hz. İbrahim ve oğlu İsmail arasında geçen olayı hatırlatır.
  II. Kardeşlik ve paylaşma duygularını geliştirir.
  III. Zengin ile fakir arasındaki bağları güçlendirir.
  IV. Allah’a olan bağlılığı artırır.
  Yukarıdakilerden hangileri kurbanın sosyal dayanışma ve yardımlaşma yönünü ifade
  etmektedir?

  A) I. ve II.
  B) III. ve IV.
  C) II. ve III.
  D) II. ve IV.
Yorum Yap
Gönder