AÖl Kimya Soruları 2 ( 2017 -2018 AÖL Kimya 1.Oturum 436)

 • 1)

 • 2)
  • Ekmeğin kesilmesi
  • Yumurtanın pişirilmesi
  • Suyun donması
  • Peynirin küflenmesi
  Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi kimyasal değişime örnek verilebilir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 3) NaCl (yemek tuzu) maddesi;
  I. H2O (su)
  II. C6H6 (benzen)
  III. CCl4 (karbon tetraklorür)
  çözücülerinden hangilerinde çözünür?

  A) Yalnız I.
  B) II ve III.
  C) Yalnız II.
  D) I, II ve III.
 • 4) 0,2 mol Ca(OH)2 ile hazırlanan 0,2 L çözeltinin derişimi kaç M’dır?
  A) 6
  B) 4
  C) 2
  D) 1
 • 5) 2 M 100 mL NaOH çözeltisine 300 mL su ilave edilirse çözeltinin derişimi kaç M olur?
  A) 0,5
  B) 1
  C) 1,5
  D) 2
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi derişim birimi değildir?
  A) Molarite
  B) Metre
  C) Molalite
  D) ppm
 • 7)
  I. Kaynama noktası yükselmesi
  II. Donma noktası düşmesi
  III. Çözünürlük
  Verilenlerden hangileri çözeltilerin koligatif özelliklerindendir?

  A) Yalnız I.
  B) I ve II.
  C) Yalnız II.
  D) I, II ve III.
 • 8) Yağların istenmeyen maddelerden arıtılması işlemine ne ad verilir?
  A) Rafinasyon
  B) Kromatografi
  C) Buharlaştırma
  D) Kristallendirme
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi açık sisteme örnektir?

 • 10) “İdeal pistonlu kaptaki bir gaz genleşirken, sistem çevreden 24 J’lük ısı almıştır.”
  Bu ifadedeki “ısı” niceliğinin sembol ve işareti hangi seçenekte doğru yazılmıştır?

  A) Q = -24 J
  B) Q = +24 J
  C) W = +24 J
  D) W = -24 J
 • 11) Aşağıda verilenlerden hangisi ekzotermik (ısı veren) tepkimedir?

 • 12) Aşağıda verilen maddelerden hangisinin Delta H° değeri yanlış yazılmıştır?

  A) Cl2(g)
  B) H2(g)
  C) N2(g)
  D) O3(g)
 • 13)
  I. Buzun erimesi
  II. Suyun donması
  III. Şekerin suda çözünmesi
  Verilen olaylardan hangilerinde entropi artışı gerçekleşir?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
 • 14)
  I. Uygun geometrik doğrultuda çarpışmaları
  II. Yeterli kinetik enerjiye sahip olmaları
  III. Katalizör kullanmaları
  Yukarıda verilenlerden hangileri
  N2 O(g) + NO (g) " N2 (g) + NO2(g)
  tepkimesinin gerçekleşmesi için N2O ve NO moleküllerinin sahip olması gereken şartlardır?

  A) Yalnız I.
  B) I ve II.
  C) Yalnız III.
  D) II ve III.
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi tepkime hızına etki eden faktörlerden değildir?
  A) Tepkimeye giren maddelerin derişimleri
  B) Katalizör
  C) Sıcaklık
  D) Hacim
 • 16) A + 2B = 3C tepkimesinin belli bir sıcaklıkta Kc değeri 5’tir.
  Buna göre;
  3C = A + 2B tepkimesinin aynı sıcaklıktaki Kc değeri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1 / 10
  B) 1 / 5
  C) 5
  D) 10
 • 17) B(g) = A (g) + ısı Verilen denge tepkimesinde, kap soğutulursa Kc nasıl değişir?
  A) Artar.
  B) Azalır.
  C) İki katına çıkar.
  D) Yarıya düşer.
 • 18) 25 C’ta hazırlanan sulu çözeltinin pOH değeri 9 ise pH değeri kaçtır?
  A) 8
  B) 7
  C) 6
  D) 5
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi zayıf asittir?
  A) HCI (hidroklorik asit)
  B) HNO3 (nitrit asit)
  C) H2SO4 (sülfürik asit)
  D) CH3COOH (asetik asit)
 • 20)

Yorum Yap
Gönder