AÖF Türk Dili ve Edebiyatı Soruları 2 (2015 Güz AÖF 3300-A)

 • 1) Kutadgu Bilig adlı eserde her kahraman bir kavramı simgelemektedir.
  Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Kün Togdı – Doğruluk
  B) Ay Toldı – Saadet
  C) Ögdilmiş – Akıl
  D) Odgurmış – Yalnızlık
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf alanında eser vermemiştir?
  A) Mevlana
  B) Şeyyad Hamza
  C) Hoca Dehhani
  D) Hacı Bektaş-ı Veli
 • 3) Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Mantıku’t Tayr Tercümesi – Gülşehri
  B) Leyla ile Mecnun – Fuzuli
  C) Garibname – Âşık Paşa
  D) Harname – Süleyman
 • 4) Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirlerinde tasavvuf konusunu ele almamıştır?
  A) İzzet Molla
  B) Şeyh Galip
  C) Kadı Burhanettin
  D) Nedim
 • 5) “Yapay dil” oluşturma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Konuşulan dile resmî statü kazandırılması
  B) Yok olmak üzere olan dillerin canlandırılması
  C) İletişim engelinin ortadan kaldırılması
  D) Konuşur sayısı azalan dillerin tespit edilmesi
  E) Belirli bir bölgede konuşulan dillerin koruma altına alınması
 • 6) Budizm için kutsal kabul edilen dil aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sanskrit
  B) Prakrit
  C) Sümerce
  D) Baskça
  E) Gilyak
 • 7) Bir dilin veya dil ailesinin tarihî gelişim sürecinde kuramsal olarak var olduğu düşünülen en eski şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ana dili
  B) Ana dil
  C) Ulusal dil
  D) Yerli dil
  E) Resmî dil
 • 8) Aşağıdakilerden hangisinde “yalınlayan diller”in en tipik örnekleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
  A) Fince – Macarca – Japonca
  B) İngilizce – Farsça – Hintçe
  C) Gagauzca – Azerice – Türkmence
  D) Kazakça – Karakalpakça – Nogayca
  E) Çince – Tibetçe – Vietnamca
 • 9) Orta İran’da konuşulan ve Divanü Lugâti’t Türk’te Arguca olarak anılan dilin devamı
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Boşnakça
  B) Çuvaşça
  C) Tuvaca
  D) Halaçça
  E) Nogayca
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi “argo”nun özelliklerinden biri değildir?
  A) Belirli meslek gruplarına ya da toplumsal gruplara özgü olması
  B) Saygınlığının ölçünlü dile göre daha düşük olması
  C) Bir ülkenin çoğunluğu tarafından konuşulması
  D) Düşük statülü bir dil olması
  E) Özellikle gençler tarafından kullanılması
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi manevî kültür ögeleri arasında yer almaz?
  A) Geleneksel kıyafetler
  B) Ahlâk anlayışı
  C) Dünya görüşü
  D) İnançlar
  E) Davranış kalıpları
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu sahasında, Türkçeye tercüme edilen ilk didaktik içerikli edebî eserler arasında yer almaz?
  A) Kelile ve Dimne
  B) Süheyl ü Nevbahar
  C) Marzubanname
  D) Kutadgu Bilig
  E) Kısas-ı Enbiya
 • 13) Türkçenin yazımı için çok yetersiz olan, dar bir çevrede 8. – 9. yüzyıllarda kısa süre
  kullanılan ve din yoluyla gelen ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mani
  B) Soğut
  C) Brahmi
  D) İbrani
  E) Grek
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde yazılan dil bilgisi kitaplarından biri değildir?
  A) Kavaid-i Osmaniye
  B) Revzen-i Mahlû
  C) Mikyasü’l-Lisan
  D) Medhal-i Kavaid
  E) Sarf-ı Türkî
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Harezm döneminden kalan eserlerden biri değildir?
  A) Muhabbetname
  B) Nehcü’l-Feradis
  C) Nesayimü’l-Mahabbe
  D) Muinü’l-Mürid
  E) Mukaddimetü’l-Edeb
 • 16) Oğuz Türkçesinin ilk dil bilgisi kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kutadgu Bilig
  B) Divan-ı Hikmet
  C) Müyessiretü’l-Ulum
  D) Muinü’l-Mürid
  E) Nesayimü’l-Mahabbe
 • 17) Ali Şir Nevayi’nin Farsça ile Türkçeyi karşılaştırarak Türkçenin daha üstün bir dil
  olduğu sonucuna ulaştığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Divanü Lügati’t-Türk
  B) Mecalisü’n-Nefayis
  C) Muinü’l-Mürid
  D) Muhakemetü’l-Lügateyn
  E) Muhabbetname
 • 18) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vurgunun yerinin değişmesi sözcüğün anlamını da değiştirir?
  A) yapıt
  B) meydan
  C) yeşil
  D) temel
  E) bölme
 • 19) “el” ve “gel” sözcüklerindeki (e) seslerinin söylenişi farklı olmasına rağmen anlam
  farkı yaratmaması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

  A) Sese
  B) Alt ses birime
  C) Ses birime
  D) Foneme
  E) Göstergeye
 • 20) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yabancı kökenli değildir?
  A) hesap
  B) şükür
  C) ziyaret
  D) şimdi
  E) can
Yorum Yap
Gönder