AÖL Din Kültürü Soruları 3 ( 2017-2018 AÖL 1.Oturum 112)

 • 1) “İyi-kötü” kavramları aşağıdaki değer gruplarından hangisine aittir?
  A) Din
  B) Estetik
  C) Ahlak
  D) Millî
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi toplumu birleştiren millî değerler arasında yer almaz?
  A) Mevlit
  B) İstiklal Marşı
  C) Bayrak
  D) Vatan
 • 3) Aşağıdaki ayetlerin hangisinde bireysel sorumluluğa değinilmemiştir?
  A) “... Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir...” (Zümer suresi, 7. ayet)
  B) “De ki: Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...”
  (Kehf suresi, 29. ayet)
  C) “Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir.”
  (Zilzâl suresi, 7.ayet)
  D) “Allah insanı pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.” (Rahmân suresi, 14.ayet)
 • 4) Laiklik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Türkçeye Fransızcadan geçmiş bir kelimedir.
  B) Laiklik ilkesi 1924 yılında T.C Anayasasına eklenmiştir.
  C) Devletin tüm inançlara eşit mesafede durması anlamına gelir.
  D) İlk olarak Hristiyanlığın yaygın olduğu ülkelerde ortaya çıkmıştır.
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetler arasında yer almaz?
  A) İbn Teymiyye
  B) Ahmet Yesevî
  C) Maturidî
  D) Eş’arî
 • 6) Türkistan’da “Hz. Türkistan” olarak tanınan İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yusuf Has Hacib
  B) Ahmet Yesevi
  C) Ahmet Yükneki
  D) Hacı Bektâş-ı Veli
 • 7)
  • Asıl adı Celaleddin Muhammed’dir.
  • 1207 yılında Belh şehrinde doğmuştur.
  • Mesnevi adlı eserini Farsça yazmıştır.
  Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hacı Bayram-ı Veli
  B) Hacı Bektaş-ı Veli
  C) Yunus Emre
  D) Mevlana
 • 8) Ey insanlar! Rabb’iniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur... Üstünlük ancak takvada, Allah’tan sakınmadadır.
  Bu hadiste İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan hususlardan hangisine vurgu yapılmıştır?

  A) Sağlık
  B) Eşitlik
  C) Hukuk
  D) Özgürlük
 • 9) Bir insanda değerlerin oluşması ve şekillenmesinin ilk olarak başladığı yer aşağıdakilerin hangisidir?
  A) Okul
  B) Aile
  C) Çevre
  D) Toplum
 • 10) “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana-babaya iyi davranmanızı emretti. Eğer onlardan biri yada her ikisi senin yanında yaşlanırsa,sakın onlara “öf” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.” (İsrâ suresi, 23. ayet)

  Bu ayet aşağıdaki değer gruplarından hangileri arasındaki ilişkiye örnek verilebilir?

  A) Dinî ve Ahlaki
  B) Örfi ve Ahlaki
  C) Ahlaki ve Millî
  D) Dinî ve Örfi
 • 11) Ahmet sınav için Ankara’ya gitti. Öğle namazını kılmak için girdiği caminin panosunda şu hadisin yazılı olduğunu gördü. “Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini isterse
  akrabalarını ziyaret etsin.” Bunun üzerine orada yaşayan teyzesini ziyaret etmeye karar verdi. Giderken de büyüklerinden gördüğü şekilde bir hediye aldı.

  Buna göre Ahmet’in davranışı aşağıdaki değer gruplarından hangisine örnek verilebilir?

  A) Dinî ve Ahlaki
  B) Ahlaki ve Millî
  C) Dinî ve Örfi
  D) Ahlaki ve Örfi
 • 12) Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.
  Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!
  Bu şiirde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

  A) Kültür
  B) Bayrak
  C) Ahlak
  D) Irk
 • 13) Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
  Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
  Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
  Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet
  Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
  Mehmet Akif Ersoy
  Bu şiirden Türk milleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Ebedi var olma isteğine
  B) İnançlı bir toplum olduğuna
  C) Topraklarını genişletme çabasına
  D) Hür ve bağımsız yaşama arzusuna
 • 14) Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sında insan hakları üç ana başlık altında ele alınır.
  Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

  A) Ekonomik ve sosyal haklar
  B) Eğitim ve öğretim hakkı
  C) Siyasi haklar
  D) Kişi hakları
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi kişinin din ve vicdan hürriyeti kapsamında değerlendirilemez?
  A) İstediği inancı benimsemesi
  B) İbadetlerini serbestçe yapabilmesi
  C) İnanç ve kanaatlerini açıklayabilmesi
  D) İnanç ve kanaatlerini başkalarına dayatması
 • 16) Ahilik teşkilatının uyulması gereken kurallarının yazılı olduğu belge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fütüvvetnâme
  B) Siyasetnâme
  C) Makalât
  D) Risalet’ün-Nushiyye
 • 17)
  • 751 yılında Abbasilerle Çinliler arasında yapılmıştır.
  • Bu savaşta Türkler Abbasilerin yanında yer almıştır.
  • Türkler İslamiyet’i daha iyi tanımış ve Müslüman olmaları hızlanmıştır.
  Bu bilgiler aşağıdaki savaşlardan hangisi ile ilgilidir?

  A) Sıffin
  B) Yermük
  C) Talas
  D) Kadisiye
 • 18)
  I. İmam Şafiî
  II. İmam Maturidî
  III. İmam Ebu Hanife
  IV. İmam Eş’arî
  Bunlardan hangileri inanç ve itikadî mezhep imamları olarak bilinir?

  A) I ve III.
  B) II ve III.
  C) I ve IV.
  D) II ve IV.
 • 19) Mimar Sinan aşağıdakilerin hangisinde daha fazla eser vermiştir?
  A) Cami
  B) Saray
  C) Aşevi
  D) Medrese
 • 20) Kufî, sülüs ve nesih gibi çeşitleri olan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tezhip
  B) Minyatür
  C) Hüsnühat
  D) Ebru
Yorum Yap
Gönder