LKS (LGS) Din Kültürü Soruları 2 ( 2016 1.Dönem Teog)

 • 1)
  I. Başarı
  II. Akıl
  III. Tevekkül
  IV. İrade
  İnsan, davranışlarından sorumlu tutulabilmesi için bunlardan hangilerine öncelikle
  sahip olmalıdır?

  A) I ve III.
  B) II ve III.
  C) I ve IV.
  D) II ve IV.
 • 2) I. Evrende bütün cisimler birbirini çeker. Cismin kütlesi ne kadar büyük olursa çekimin kuvveti de o derece fazladır. Cisimler arasındaki uzaklık arttıkça çekim kuvveti de azalır.
  II. Bireyler kendi davranışlarını düzelttiklerinde bu durum topluma da yansır. Toplumların refah ve huzuru, kişilerin davranış biçimleriyle yakından ilişkilidir.
  III. Canlılar enerji ihtiyaçlarını beslenme yoluyla sağlar. Beslenme ihtiyacını karşılayan pek çok ürün toprakta yetişir. Bitkiler büyüyüp,
  gelişip, ürün vererek diğer canlıların yaşamını devam ettirmesine katkı sağlar.
  Numaralanmış cümlelerde örnekleri verilen yasalar aşağıdakilerden hangisinde doğru
  olarak verilmiştir?


 • 3) • “Göğü yükseltti ve dengeyi O koydu.” (Rahmân suresi, 7. ayet)
  • “Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine orada miktar ve ölçüsü belirli
  olan şeyleri bitirdik.”(Hicr suresi, 19. ayet)
  • “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.” (Rahmân suresi, 5. ayet)
  Bu ayetlerde vurgulanan ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yeryüzündeki her şey insanlar için yaratılmıştır.
  B) Dünya ve Ay, Güneş’in yörüngesinde hareket eder.
  C) Evren bir ölçü ve düzene göre yaratılmıştır.
  D) Dağlar yeryüzünü dengede tutmaktadır.
 • 4) “Bunlara kendilerinden öncekilerin, Nûh, Âd ve Semûd toplumlarının, İbrahim’in kavminin, Medyen halkının ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberleri gelmemiş miydi? Onlara peygamberleri apaçık delillerle geldiler. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi, asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi.”
  (Tevbe suresi, 70. ayet)
  Bu ayet aşağıdakilerden hangisi için örnek oluşturur?

  A) Yeryüzündeki her şey insanlar için yaratılmıştır.
  B) Dünya ve Ay, Güneş’in yörüngesinde hareket eder.
  C) Evren bir ölçü ve düzene göre yaratılmıştır.
  D) Dağlar yeryüzünü dengede tutmaktadır.
 • 5) “... O her şeyi yaratmış ve yarattığı şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.”
  (Furkân suresi, 2. ayet)
  Aşağıdaki sözlerden hangisi bu ayet ile çelişmektedir?

  A) Evrenin en ufak sayısal değişikliklere karşı bile oldukça hassas olan mevcut yapısının bilinçli bir tasarım neticesi olduğu izlenimine kapılmamak son derece güç.
  B) Israrla her şeyde kasıt aramaya meyilli olan insanın, amaçsız bir evren tarafından rastgele yaratılmış olması kulağa fazlaca garip gelmiyor mu?
  C) İnsan, sonuçların nereye varacağı hakkında bir tahmini olmayan sebeplerin ürünüdür.Kökeni, gelişmesi, umutları gibi insanla ilgili her şey atomların tesadüfen bir araya gelmesinin sonucudur.
  D) Eğer evren en hassas şekilde yaratılmamış olsaydı, bizler asla var olamazdık. Benim görüşüme göre bu şartlar evrenin, içinde insanın yaşaması için yaratıldığını göstermektedir.
 • 6) Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği, İslam’ın “emek ve rızık” anlayışına ters
  düşer?


 • 7) Bir aile, televizyonda savaştan ve kıtlıktan dolayı aç kalan çocuklarla ilgili belgeseli izlerken minik kızları, elindeki yiyeceğini ekrana doğru uzatıp çocuklara vermek ister. Bunu başaramayınca da çaresizlik içinde ve üzüntüyle ailesine bakar.
  Bu olaydan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İslam dini paylaşma ve yardımlaşmaya önem verir.
  B) Paylaşma duygusu insanın doğasında vardır.
  C) Zenginlerin mallarında yoksulların da hakkı bulunur.
  D) Yardımlaşmada öncelik yakın
 • 8) Bu açıklamalarda kaderle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yapılmamıştır?

  A) Tevekkül
  B) Ecel
  C) İrade
  D) Kaza
 • 9) Halil, ülkesinin karanlık güçler tarafından işgal edilmek üzere olduğunu anladığında bunu engellemek için bir şeyler yapması gerektiğini düşündü. Çünkü adaletin olmadığı topluluklar yok olmaya, zulme rıza gösteren halklar rezil olmaya mahkûmdu. Bu yüzden vatanını korumak için elinden geleni yapmaya karar verdi. Duasını edip, ailesi ile helalleşip Allah’a sığınarak evden ayrıldı.
  Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek bir durum yoktur?

  A) Rızık
  B) Tevekkül
  C) Toplumsal yasa
  D) İrade ve sorumluluk
 • 10) • Trafik kurallarına dikkat eden bir kimsenin yola çıkarken Allah’a sığınması
  • Dürüst ve çalışkan bir esnafın maddi durumu kötüleşince Allah’a güvenerek isyan etmemesi
  • Gerekli tüm hazırlıkları yapan bir öğrencinin sınav öncesi başarı için dua etmesi
  Bu durumların tamamı aşağıdaki kavramların hangisine örnek gösterilebilir?

  A) İrade
  B) Tevekkül
  C) Sorumluluk
  D) Sabır
 • 11) Adamın biri bir meyve bahçesine girer. Bahçe sahibi onu görür ve ona kızar. Bunun üzerine adam bahçe sahibine şöyle der: “Allah’ın kulu, Allah’ın bahçesinde, O’nun bağışladığı yiyecekleri yiyor. Ne var bunda?” Bahçe sahibi de ona bir ders vermek ister ve onu bir ağaca bağlar. Adam itiraz edip kızarken bahçe sahibi, “Allah’ın kulu, başka bir kulunu, Allah’ın ipiyle, Allah’ın ağacına bağlıyor. Ne var bunda?” diye karşılık verir.
  Bu hikâyede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yoksul insanların hakları gözetilmelidir.
  B) İnsan, irade ve sorumluluk sahibi olduğunu bilmelidir.
  C) Rızkın Allah’tan geldiği bilinerek hareket edilmelidir.
  D) Sorunlar sevgi ve hoşgörü ile
 • 12) “Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.”
  (Ankebût suresi, 57. ayet)
  Aşağıdaki dizelerden hangisi bu ayetle ilişkilendirilemez?

  A)
  Biter, her şey biter; ses, şekil ve renk,
  Kokular biter.
  Kabir sualiyle kapanır kepenk,
  Sorgular biter.
  B)
  İş bu söze Hak tanıktır,
  Bu can bu gövdeye konuktur,
  Bir gün ola, çıka gide
  Kafesten kuş uçmuş gibi
  C)
  Nerde ecdat nerde ata
  Hakk’a karşı yapma hata
  Tabut denen cansız ata
  Binmemeye çaren mi var?
  D)
  Hak, şerleri hayreyler
  Zannetme ki gayreyler
  Arif onu seyreyler
  Mevla görelim neyler
  Neylerse güzel eyler
 • 13) Bir zamanlar talihi ile meşhur bir balıkçı varmış. Balığın çok az tutulduğu kıyılarda bile
  ne zaman balığa çıksa boş dönmez, sepetler dolusu balık getirirmiş. Bu yüzden şansı da dillere destan olmuş. Hatta halk arasında birinin ne kadar şanslı olduğunu anlatmak
  için bu adam örnek verilirmiş. Günün birinde balıkçı ölmüş. Cenaze için gelenler adamın
  evinde balık ve su ile ilgili zengin bir kütüphane olduğunu görüp hayret etmişler.
  Bu hikâyede vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsan yalnızca çalışmasının karşılığını alır.
  B) Yalnızca Allah’tan yardım beklenmelidir.
  C) Her canlının rızkı Allah’ın üzerinedir.
  D) Her canlı ölümü tadacaktır.
 • 14) Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu haber ile ilişkilendirilemez?

  A) “Onlar ... kendilerine verdiğimiz mallardanAllah yolunda harcarlar.” (Bakara suresi, 3. ayet)
  B) “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin, eğer siz yalnız
  Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin.” (Bakara suresi, 172. ayet)
  C) “Mallarını Allah yolunda harcayan sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rabb’leri katında mükâfatları vardır...”
  (Bakara suresi, 262. ayet)
  D) “Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz
  bu sizin için daha hayırlıdır...” (Bakara suresi, 271. ayet)
 • 15) (I) Yüce Allah insanı akıl ve irade sahibi olarak yaratmıştır. (II) İnsan, iradesiyle dilediği
  her şeyi değiştirebilir. (III) İnsandan istenen Allah’ın kendisine verdiği yetenekleri amacına uygun olarak kullanmasıdır. (IV) Aksi takdirde yaptığı her şeyin bir bedeli ve sonucu olacağını unutmamalıdır.
  Bu metinde insan iradesi ve kader ilişkisi bakımından numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
 • 16) Aşağıdaki cümlelerden hangisi Ayet’el Kürsi’nin anlamı içerisinde yer almaz?
  A) “Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır...”
  B) “ ... Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur...”
  C) “... O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir...”
  D) “... Biz onları sana, doğru olarak anlatıyoruz. Şüphesiz sen, gönderilen resullerdensin.”
 • 17) Hz. Peygamber bir seferden döndüğünde Medine halkı onu karşılamaya gelmişti. Tokalaştığı bir adamın elinin nasırlı olduğunu fark etti. Ona ne iş yapmakta olduğunu sordu. Adam, “Hurma işiyle uğraşıyor, toprağı kazıyordum; sizin geldiğinizi duyunca karşılamaya geldim ya Resulallah.” dedi. Bunun üzerine Allah Resulü adamın ellerini havaya kaldırdı ve “Bu ellere hiçbir zaman cehennem ateşi değmeyecektir.” dedi.
  Bu metinde Hz. Peygamber’in övdüğü davranış aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mesleğini severek yapmak
  B) Günah işlemekten kaçınmak
  C) İnsanlara karşı alçak gönüllü olmak
  D) Rızık için emek ve gayret sarf
 • 18) Neşe, Kur’an-ı Kerim’de “ ...Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak! Bir bozukluk görebiliyormusun?” (Mülk suresi, 3. ayet) ayetini okuyunca “Ama insanlar hormonlu yiyecekler yüzünden kanser oluyor. Hayvanların nesli tükendiği için tabiatta dengesizlik oluşuyor. Güneş’in zararlı ışınları cilt hastalıklarına sebebiyet veriyor.” diye düşündü. Fakat daha sonra - - - - ayetini okuyunca zihnindeki bu tür sorular cevabını buldu.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki ayetlerden hangisi

  A) “İnsanların bizzat işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu...” (Rûm suresi, 41. ayet)
  B) “O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı...” (Bakara suresi, 22. ayet)
  C) “Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancaksizin gibi topluluklardır...” (En’âm suresi, 38. ayet)
  D) “İyi bilin ki göklerde ve yerde ne varsa yalnız Allah’ındır..." (Yûnus suresi, 66. ayet)
 • 19) “Evladım! Kaderden yine kaderle kaçılır. Hastalık mı geldi tedavi olursun, başarısızlık mı
  çalışırsın, cahillik mi okursun. Elimden bir şey gelmez demekle Müslüman oturup kalamaz!” diye cevap verdi babaannesi Merve’ye.
  Buna göre Merve, babaannesine aşağıdaki sorulardan hangisini yöneltmiş olamaz?

  A) Kader nasıl anlaşılmalıdır?
  B) İnsan, davranışlarından niçin sorumludur?
  C) Tevekkül anlayışımız nasıl olmalıdır?
  D) İnsan iradesi, kader üzerinde etkili
 • 20) Bir adam, ansızın yıkılan evinin karşısına geçmiş; bir yandan ağlıyor, diğer yandan “Ah
  evim! Çökmeden önce haber verseydin de tedbir alsaydım!” diye sızlanıyormuş. Yıkı-
  lan evden bir ses, “Be adam! Sana çatlayan duvarlarım, dökülen sıvalarımla haber gön-
  dermedim mi? Sen ise her defasında bir avuç toprakla verdiğim haberi ağzıma tıkadın. Sen uyarımı duymak istemedin, ben ne yapayım?” demiş.

  Bu hikâyedeki adamın tevekkül konusundaki hatalı tutumu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kaderine rıza göstermemesi
  B) Allah’a yeterince güvenmemesi
  C) Gerekli ve yeterli önlemleri almaması
  D) Her varlığın bir sonu olduğunu hesap etmemesi
Yorum Yap
Gönder