AÖF İnklap Tarihi Soruları 1 ( 2016 Güz 4313 A)

 • 1) Aşağıdakileren hangisi Sultan Abdülmecit’in tahttan indirilerek eski düzenin yeniden
  kurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir?

  A) Vaka-yı Hayriye
  B) 31 Mart Ayaklanması
  C) Bab-ı Ali Baskını
  D) Vaka-yı Vakvakiye
  E) Kuleli Vakası
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlılar Hareketi’nin özelliklerinden biri değildir?
  A) Türkçülüğün benimsenmesi
  B) Basın yoluyla halkın bilinçlendirilmeye çalışılması
  C) Batıyı örnek alarak yapılan yeniliklerin yeterli görülmemesi
  D) Millet egemenliği düşüncesine vurgu yapılması
  E) Meşruti bir yönetim kurmak amacıyla gizli cemiyetler oluşturulması
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi III. Mustafa döneminde yapılan faaliyetlerden biri değildir?
  A) Saray masraflarının azaltılması
  B) Humbaracı ocağının ıslah edilmesi
  C) Vakıf, tımar ve iltizama sıkı denetim getirilmesi
  D) Hazine gelirlerinin artırılması
  E) Ticaretin geliştirilmesi yoluna gidilmesi
 • 4) Osmanlı Devleti’nde 1831'de çıkarılan ilk Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Basiret
  B) Tercüman-ı Ahval
  C) Takvim-i Vekayi
  D) Tercüman-ı Hakikat
  E) Tercüme-i Şark
 • 5) Halkın devlet için değil, devletin halk için var olduğu düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden
  hangisinde yer almıştır?

  A) Meclis-i Mebusan
  B) Vilayet Meclisleri
  C) Muhasallık Meclisleri
  D) Tanzimat Fermanı
  E) Meclis-i Tanzimat
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Mısır’da yaptığı yeniliklerden biri
  değildir?

  A) Vekayi-ı Mısriyye adında gazete çıkarması
  B) Silah ithalatına yasak getirmesi
  C) Yerli sanayii meydana getirmesi
  D) Avrupa’ya öğrenci göndermesi
  E) Mısır topraklarını devlet arazisi haline getirmesi
 • 7) Son model telgraf makinelerinin getirilmesi ve telgrafçılık öğrenimi için Fransa’ya öğrenci gönderilmesi hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
  A) I. Abdülhamit
  B) III. Selim
  C) Abdülmecid
  D) III. Ahmet
  E) II. Abdülhamit
 • 8) Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’ya yardımetmek amacıyla asker gönderdiği cephe
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Prag
  B) Salzburg
  C) Galiçya
  D) Bükreş
  E) Slovakya
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi burjuva kavramını ifade eder?
  A) Genellikle yazar, şair ve ressamlardan oluşan sanatkârlardır.
  B) Devletin önemli kadrolarında görev yapan memurlardır.
  C) Ticaret yaparak zenginleşen ve şehirlerde yaşayan tüccarlardır.
  D) Büyük toprak sahibi olan feodal beylerdir.
  E) Doğuştan zengin ve soylu kişilere verilen addır.
 • 10) Aşağıdakilerden hangisinde 1912 seçimlerine katılan siyasi partiler birlikte ve doğru olarak
  verilmiştir?

  A) İttihat ve Terakki Partisi - Yeni Osmanlılar Partisi
  B) İttihat ve Terakki Partisi - Hürriyet ve İtilaf Partisi
  C) Hürriyet ve İtilaf Partisi- Ahrar Partisi
  D) Halk Partisi - İttihat ve Terakki Partisi
  E) Ahrar Partisi - İttihat ve Terakki Partisi
 • 11) Birinci Dünya Savaşını başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rusya’da Bolşevik ihtilalinin çıkması
  B) Avusturya – Macaristan veliahdının bir Sırplı tarafından öldürülmesi
  C) Rusya’nın doğuda etkin bir güç haline gelmesi
  D) İngiltere’nin Mısır’ı işgal etmesi
  E) İngiltere’nin Rusya’yla anlaşamaması
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girme sebeplerinden
  biri değildir?

  A) Şeyh Sait isyanının bastırılması için güçlü bir devletten yardım alınması düşüncesi
  B) İttihat ve Terakki liderlerinin Avrupalı güçlü bir müttefik bulma baskısı
  C) Son zamanlarda kaybedilen toprakları geri alma isteği
  D) Almanya’nın savaşı kazanacağı düşüncesi
  E) Balkan Harbi’nde başarısız olan ordunun ıslah edilmiş olması
 • 13) Osmanlı Devleti’nde ilk telgraf hattı hangitarihte çekilmiştir?
  A) 1855
  B) 1856
  C) 1881
  D) 1890
  E) 1902
 • 14) Osmanlı Devleti’nde ilköğretimi zorunlu hale getiren belge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sened-i İttifak
  B) Tanzimat Fermanı
  C) Muharrem Kararnamesi
  D) Kanun-i Esasi
  E) Islahat Fermanı
 • 15) Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Bu savaş Türk-İtalyan Savaşı olarak da bilinir.
  B) Mustafa Kemal Atatürk binbaşılığa terfi etmiştir.
  C) Enver Bey yarbaylığa terfi etmiştir.
  D) Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının düşman karşısında en çetin şartlar altında
  yerli halkla beraber geçirdikleri ilk savaş deneyimidir.
  E) Osmanlı donanması bu savaşta büyük bir fayda sağlamıştır.
Yorum Yap
Gönder