2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1) İlk çağda yaşayan Hititlerin toprağı kullanması ile ilgili;
  I. Ekilip biçilen araziler saraya ve tapınağa aitti.
  II. Tarlalarda çok miktarda arpa ve buğday ekilirdi.
  III. Elde edilen hasatta sıkı denetim yapılırdı.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) Yalnız I
 • 2) İlk çağda Anadoluda yaşayan Hititlerde saray adına tarım alanında çalışan işçilerin maaşları hangisiyle ödenirdi?
  A) Tahıl
  B) Para
  C) Altın
  D) Toprak
 • 3) İlk çağda Anadolu ve Mezopotamya'da toprağın ekilmesiyle aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmamıştır?
  A) Toplu yaşam yaygınlaşmıştır.
  B) Üretim artmıştır.
  C) Savaşlar azalmıştır.
  D) Şehir devletleri kurulmuştur.
 • 4) Selçuklular'da kullanılan ikta sisteminde aşağıdakilerden hangisine toprak verilmez?
  A) Komutanlar
  B) Köylüler
  C) Askerler
  D) Devlet adamları
 • 5) Selçuklu döneminde kullanılan ikta sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Büyük bir kısmı devlete aittir.
  B) İkta sahipleri toprağı işlemelerine karşılık belirli bir sayıda askerin ihtiyacını karşılayacaktır.
  C) İkta toprakları hizmet veya maaş karşılığı sürekli olarak verilirdi.
  D) Bazı ikta sahiplari bulunduğu yerin güvenliğini de sağlamaktaydı.
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi Selçuklularda kullanılan ikta sisteminin faydalarından değildir?
  A) Devlet hazinesinden para çıkmamaktadır.
  B) Üretimde süreklilik sağlanmıştır.
  C) Ordunun ihtiyacı para çıkmadan karşılanmıştır.
  D) Şehirliler daha çok para kazanmıştır.
 • 7) Osmanlı devletinde yeni topraklar fethedildiği zaman o bölgeye zaman geçmeden katipler gönderilirdi.
  Katipler aşağıdakilerden hangisini kayıt etmezlerdi?

  A) Ortalama topraktan elde edilen geliri.
  B) Toprağı işleyen nüfusu
  C) Toprak miktarını.
  D) Toprağın cinsini ve verimlilik düzeyini.
 • 8) Osmanlı devleti fethettikleri arazileri gelirleri açısından üçe ayırırdı.
  Aşağıdakilerden hangisi bu üç alandan biri değildir?

  A) Tımar
  B) Zeamet
  C) İkta
  D) Dirlik
 • 9) Osmanlı devletinde hizmet karşılığı vezir, beylerbeyi, sancak beyi ve sipahilere verilen dirliklerin sahipleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Padişah
  B) Devlet
  C) Vezir
  D) Verilen kişi
 • 10) Osmanlı devletinde dirlik verilen kişiler verilen toprak karşılığı devlete asker yetiştirmek ve savaş zamanı savaşa katılmak zorundadır.
  Savaş zamanı mazeretsiz savaşa katılmayan dirlik sahibi için aşağıdakilerden hangisi uygulanırdı?

  A) Dirlik sahibine para cezası verilirdi.
  B) Dirlik sahibi hapis cezasına çarpıtılırdı.
  C) Dirlik sahibinden topraklar geri alınırdı.
  D) Dirlik sahibi sürgün edilirdi.
 • 11)
  I. Toprağın işlenmesi sağlanmıştır.
  II. Üretimin devamlılığı sağlanmıştır.
  III. Toprağın parçalanması önlenmiştir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri tımar sisteminin faydaları arasındadır?

  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız II
 • 12) Osmanlı devletinde mülkiyeti devlete ait olmayan, cami, kervansaray gibi alanlara ayrılan arazi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tımar
  B) Vakıf
  C) Şahıs
  C) Zeamet
 • 13) Osmanlı devletinde tımar sisteminin bozulmasıyla aşağıdaki yapılardan hangisinde en az bozulma olmuştur?
  A) Askeri
  B) Sosyal
  C) Dini
  D) Ekonomik
 • 14) Bozulan tımar sistemi aşağıdakilerden hangisiyle Osmanlı devletinden kaldırılmıştır?
  A) Islahat fermanı
  B) Tanzimat fermanı
  C) Kanuni esasiye
  D) I. Meşrutiyet
 • 15) Osmanlı devletinde nüfusun büyük bir çoğunluğu için ekonominin temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Savaş ganimeti
  B) Ticaret
  C) Tarım
  D) Sanayi
Yorum Yap
Gönder
 • Geometri01
 • 2020-02-26

açık uçlu sorular geliyor kanmayın