2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1)
  I. Namaz
  II. Zekat
  III. Ahiret
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Kur'an'da geçen konular arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 2) Aşağıda verilenlerden hangisi Kur'anda verilen öğütlerden biri değildir?
  A) Doğru ve dürüst olun
  B) Sabırlı olun
  C) Kul hakkı yemeyin
  D) Alçak gönüllü olun
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi Kur'anda verilen emirlerden değildir?
  A) Güvenilir olun
  B) Büyükleri sayın, küçükleri sevin.
  C) Adaletli olun
  D) İşlerinizi güzel yapın.
 • 4) Kur'an evrende yer alan ancak insanların göremediği varlıklardan söz etmektedir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen varlıklardan değildir?

  A) Melekler
  B) Şeytan
  C) Hayaletler
  D) Cinler
 • 5) Kur'an-ı Kerim ile ilgili;
  * Cennet ve cehennem
  * İbadetler
  * Ahlak ilkeleri
  * İnanç esasları
  * Ahiret yaşamı
  verilenlerden kaç tanesi hakkında Kur'an-ı Kerimde bilgi verilmiştir?

  A) 5
  B) 6
  C) 3
  D) 1
 • 6) İhlas suresi aşağıda verilenlerden hangisi hakkında bize bilgi vermektedir?
  A) İbadetler
  B) Allah (c.c.)
  C) Melekler
  D) Dünyanın yaratılışı
 • 7) Biz insanların yaratılış amacı aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) Çalışmak
  B) Para biriktirmek
  C) Kulluk etmek
  D) Eğlenmek
 • 8) “(Rab­b’i­miz!) An­cak sa­na kul­luk ede­riz ve yal­nız sen­den me­det uma­rız.”
  Verilen ayetle aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

  A) Orucun farz olduğu
  B) Çalışmanın fazilet olduğu
  C) İbadetimizi yalnız Allah'a yapmamız gerektiği
  D) Allah (c.c.) bir olduğu
 • 9) “Ey iman eden­ler! Al­lah için hak­kı ayak­ta tu­tan, ada­let­le şa­hit­lik eden kim­se­ler
  olun. Bir top­lu­lu­ğa duy­du­ğu­nuz kin, si­zi adil dav­ran­ma­ma­ya it­me­sin. Ada­let­li olun...”
  “Öl­çü­yü ada­let­le tu­tun ve ek­sik tart­ma­yın."
  Verilen ayetler aşağıdakilerden hangi kavramı vurgulamaktadır?

  A) Hoşgörü
  B) İbadet
  C) Adalet
  D) İnanç
 • 10) “...Yal­nız­ca Al­lah’a kul­luk ede­cek­si­niz, ana ba­ba­ya, ya­kın ak­ra­ba­ya, ye­tim­le­re, yok­sul­la­ra iyi­lik ede­cek­si­niz...”
  Yukarıda verilen ayette daha çok hangisinin üzerinde durulmuştur?

  A) Yardımlaşma ve dayanışma
  B) Hoşgörü
  C) Adalet
  D) Kul hakkı
 • 11) “... Her şe­yi ya­ra­tıp ona bir ni­zam ve­ren...”
  “Gü­neş ve Ay bir he­sa­ba gö­re (ha­re­ket et­mek­te)dir. Gö­ğü Al­lah yük­selt­ti ve mi­za­nı (den­ge­yi) o koy­du. Sa­kın den­ge­yi boz­ma­yın.”
  Verilen ayetlerle Allah(c.c.) bize hangi konuda öğüt vermiştir?

  A) Zekatın önemi hakkında
  B) Sadaka vermenin hakkında
  C) Doğayı korumanın hakkında
  D) İbadetin önemi hakkında
 • 12) “Çar­dak­lı ve çar­dak­sız (üzüm) bah­çe­le­ri, ürün­le­ri çe­şit çe­şit hur­ma­la­rı, ekin­le­ri, bir­bi­ri­ne ben­zer ve ben­ze­mez bi­çim­de zey­tin ve nar­la­rı ya­ra­tan odur. Her bi­ri mey­ve ver­di­ği za­man mey­ve­sin­den yi­yin. Dev­şi­ri­lip top­lan­dı­ğı gün de hak­kı­nı (ze­kât ve sa­da­ka­sı­nı) ve­rin, fa­kat is­raf et­me­yin; çün­kü Al­lah is­raf eden­le­ri sev­mez.”
  Aşağıdaki davranışlardan hangisi yukarıda verilen ayete ters düşmektedir?

  A) Mert'in yemekleri israf etmesi
  B) Ahmet'in defterini güzel kullanması
  C) Melek'in akan musluğu kapatması
  D) Erman'ın boşa yanan sınıf ışığını kapatması
 • 13) Allah'ı bilen, Allah'a yönelen ve batılı sevmeyen anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hanif
  B) Mümin
  C) İslam
  D) Din
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahim'in özelliklerinden değildir?
  A) Yalan söylemezdi
  B) Güzel huylu biriydi.
  C) Cömert biriydi.
  D) Çok sessiz biriydi.
 • 15) Kur-an'ı Kerimde Allah Dostu anlamına gelen Halilullah unvanı verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Muhammed
  B) Hz. İbrahim
  C) Hz. Musa
  D) Hz. İsa
Yorum Yap
Gönder