2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih TESTİ

 • 1) İslamiyet öncesi Arabistan'da insanlar arasında tüm haklara sahip olan sosyal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mevaliler
  B) Köleler
  C) Hürler
  D) Cariyeler
  E) Mesudiler
 • 2) İslamiyet öncesi Arabistan'daki kadın hakları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
  A) Kadınlar kocaları tarafından kolayca boşanabilirdi.
  B) Kadın ancak çocuğu olduğu zaman aileye kabul edilirdi.
  C) İnsani hakların bir çoğundan yoksundu.
  D) Mirastan yarı yarıya ancak pay alabilirlerdi.
  E) Sadece kabilenin ileri gelen kişilerin kadınları ayrıcalıklı olurdu.
 • 3) İslamiyet öncesi Araplar'da aşağıdaki aylardan hangisi haram ayı değildir?
  A) Zilkade
  B) Ramazan
  C) Recep
  D) Zilhicce
  E) Muharrem
 • 4) İslam öncesi Arabistan'da haram aylarda yapılan savaşlara ........................ savaşları denirdi.
  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Ficar
  B) Hicar
  C) Haram
  D) Yasak
  E) Hiciz
 • 5)
  * Nebatiler
  * Tedmür
  * Gassani
  * Main
  * Hire
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi İslamiyet öncesi Arabistan'da kurulan devletler arasındadır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 • 6)
  I. Siyasi birlik yoktu.
  II. Toplum kabilelerden oluşurdu.
  III. Kabilecilik anlayışı vardı.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Peygamber efendimiz doğduğu zaman Arabistan'daki sosyal toplum için doğrudur?

  A) I ve III
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 7) İslam öncesi Arabistan'da inanç olarak genel olarak Putperestlikti. Ancak Hz.İbrahim'in dinine inananlarda az da olsa vardı.
  Aşağıda verilenlerden hangisi bu inanca sahip olan gruba verilen isimdir?

  A) Şamanlar
  B) Göktanrı
  C) Hanifler
  D) Museviler
  E) Hristiyanlar
 • 8) İslam öncesinde günümüz fuarlarına benzeyen panayırlar Arabistan'da kurulur bir gelir kaynağı oluştururdu.
  Buna göre panayırlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Arabistan ticaretinde önemli bir yer tutardı.
  B) 1 Yıl süreli kurulurdu.
  C) Genellikle haram aylarda kurulurdu.
  D) Kabileler arası bir çok sorun panayırlar sayesinde çözüme ulaşmıştır.
  E) Panayırlarda edebi sohbetler yapılırdı.
 • 9) Yemen bölgesinden gelen bir tüccarın dolandırılması sonucu, Mekke'de kurulan ve amacı zulüm gören kim olursa olsun onun hakkını almasına yardımcı olan grup aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yaşlılar birliği
  B) Hılfu'l-Fedül
  C) Safiler
  D) Hanifler
  E) Hak birliği
 • 10) İslam tarihinde Akabe Biatlar'ı olarak kabul edilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Medinelilerin İslamı kabul etmesi.
  B) Mekkelilerin İslamı kabul etmesi
  C) Medine'de yaşayan Yahudilerle barış antlaşması imzalanması.
  D) Medine'ye hicret olayı.
  E) Habeşilerin İslamı kabul etmesi.
 • 11) Mekkelilerin Peygamber efendimizi öldüreceği haberi Cebrail tarafından Peygamber efendimize vahyedilince Peygamber efendimiz yanına kimi alarak Medine'ye hicret etmiştir?
  A) Hz. Ali
  B) Hz. Hamza
  C) Hz. Ömer
  D) Hz. Ebubekir
  E) Hz. Osman
 • 12) Medine'de yaşayan farklı inançların bir arada, çatışma olmadan yaşayabilmeleri için Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından yazılmış olan sözleşme hangisidir?
  A) Medine sözleşmesi
  B) Mekke sözleşmesi
  C) Kardeşlik sözleşmesi
  D) Hukuk sözleşmesi
  E) İslam sözleşmesi
 • 13) Medine sözleşmesi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Vatandaşlara sosyal ve siyasal kimlik kazandırmıştır.
  B) Gayrimüslimlere inanç özgürlüğü sağlanmıştır.
  C) Hile ve vefasızlık yasaklanmıştır.
  D) Hukuksuzluk kaldırılmıştır.
  E) İslam zorunlu kılınmıştır.
 • 14) Bedir savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Mekkelilerin hicret eden Müslümanların mallarını Şam'a göndermesiyle alev almıştır.
  B) Müslümanlar Medine'den 305 kişilik ordu gelmiştir.
  C) Mekkeli müşrikler 10.000 kişilik orduyla Müslümanlarla savaşmıştır.
  D) Savaşı Müslümanlar kazanmıştır.
  E) Elde edilen ganimetler savaşa katılanlar arasında bölüştürülmüştür.
 • 15) İslam elçisinin Gassani valisi tarafından öldürülmesi sonucu, Müslümanlarla Bizans arasına çıkan savaş hangisidir?
  A) Bedir savaşı
  B) Uhud savaşı
  C) Hendek savaşı
  D) Mute savaşı
  E) Hayber savaşı
Yorum Yap
Gönder