2017-2018 AÖL 1.Oturum Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (115) Soruları

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi kaza ve kader ile ilgili kavramlar arasında yer almaz?
  A) Rızık
  B) Tesadüf
  C) Özgürlük
  D) Tevekkül
 • 2) Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak tüm olayların
  yerini, zamanını bilip takdir etmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kader
  B) Kaza
  C) İrade
  D) Rızık
 • 3) Müslüman, ibadetini sadece Allah’ın rızasını gözeterek yapar. Örneğin; yoksullara, ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğinde onları incitmeden ve mümkün olduğunca kendisinin verdiğini belli etmeden verir. Namaz kıldığında başkalarının görmesi için değil, sadece Allah’a kulluk görevini yerine getirmek için ibadetini yapar.
  Bu parçada, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır?

  A) İsteklilik
  B) Kolaylık
  C) Güç yetirebilirlik
  D) Gösterişten uzak olmak
 • 4) “... Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez...”
  (Bakara suresi, 185. ayet)
  “... Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez...”
  (Mâide suresi, 6. ayet)
  Bu ayetlerde, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır?

  A) İsteklilik
  B) Samimiyet
  C) Güç yetirebilirlik
  D) Gösterişten uzak olmak
 • 5)
  I. Ortam ve kültür
  II. Mezhepler
  III. Dinî metinler
  IV. Tasavvufi oluşumlar
  Bunlardan hangileri İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sonuçlarındandır?

  A) I ve III.
  B) II ve III.
  C) I ve IV.
  D) II ve IV.
 • 6) İbadetlerde gösteriş yapmaya ne ad verilir?
  A) Gıybet
  B) Gıbta
  C) Riya
  D) Haset
 • 7) İbadet eden kimse, görevini yerine getirmenin bilinciyle mutlu ve huzurlu
  olur. İç huzurunu sağlayan kişi, gelecekle ilgili yersiz korku ve endişelerden uzak olur.
  Bu parçada ibadetlerin faydalarının hangi yönü vurgulanmaktadır?

  A) Kültürel
  B) Fiziksel
  C) Bireysel
  D) Toplumsal
 • 8) “And olsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya
  uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok
  şefkatlidir...”
  (Tevbe suresi, 128. ayet)
  Bu ayette Hz. Muhammed’in (sav.) hangi özelliği vurgulanmaktadır?

  A) Merhameti
  B) Adaleti
  C) Güvenirliği
  D) Hoşgörüsü
 • 9) “Ey insanlar! Sizden önceki milletler, aralarında zengin, varlıklı biri hırsızlık
  yaptığında ona dokunmazlar; zayıf, güçlü biri hırsızlık yaptığında ise onun
  cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin ederim ki, bu suçu kızım Fatıma da işlemiş olsaydı onu da cezalandırırdım.”
  Bu hadis, Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?

  A) Cesaretine
  B) Sabrına
  C) Adaletine
  D) Merhametine
 • 10) “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri müjdele! O sabredenler, kendilerine bir belâ
  geldiği zaman, ‘Biz Allah’ın kullarıyız ve ona döneceğiz.’ derler.”
  (Bakara suresi, 155-156. ayetler)
  Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde tavsiye edilen davranışlar arasında yer almaz?

  A) Kararlılık
  B) Sabır
  C) Dirayet
  D) Cömertlik
 • 11) Arayı arayı bulsam izini,
  İzinin tozuna sürsem yüzümü,
  Hak nasib eylese görsem yüzünü
  Ya Muhammed canım arzular seni.
  Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisine duyulan sevgi ve özlem vurgulanmaktadır?

  A) Allah
  B) Vatan
  C) Peygamber
  D) Millet
 • 12)
  • Hastalık veya yaşlılıktan dolayı ayakta namaz kılamayanların oturarak namaz kılabilmesi
  • Hasta veya yolcu olanların Ramazan oruçlarını erteleyebilmeleri
  • Suyun bulunmadığı ortamlarda teyemmümle abdest alınabilmesi
  Bu örnekler, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi ile ilişkilidir?

  A) Kolaylık
  B) İsteklilik
  C) Samimiyet
  D) Gösterişten uzak olmak
 • 13) Kültürümüzde ehl-i beyt sevgisinin yansımaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Edebi eserlerde sıkça ehl-i beyt sevgisinin işlenmesi
  B) Çocuklara Ali, Hasan, Hüseyin ve Fatıma isimlerinin verilmesi
  C) Hüsnü hat yazılarında ehl-i beytten isimlere yer verilmesi
  D) Hicri takvimin ilk ayının Muharrem olması
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki siyasi-itikâdi mezheplerden biri değildir?
  A) Şafiîlik
  B) Maturidilik
  C) Eş’arilik
  D) Haricilik
 • 15) Kur’an’da bazı müteşabih ayetlerde; “Allah’ın eli, Allah’ın yüzü” gibi ifadeler geçmektedir. Bazı İslam âlimleri bu ifadelerden hareketle Allah’ın insan gibi elinin, yüzünün ve diğer azalarının bulunduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. Bazı İslam âlimleri ise bu ifadeleri, “Allah’ın kudreti, Allah’ın zâtı” şeklinde yorumlamışlardır.
  Bu parçada İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkışına etki eden sebeplerden hangisi vurgulanmaktadır?

  A) İnsan yapısı
  B) Dinî metinler
  C) Ortam ve kültür
  D) Sosyal ve siyasi sebepler
 • 16)
  • Hz. Ali ile Şam Valisi Muaviye arasında 657 yılında yaşanan Sıffın
  Savaşı sonucunda ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi mezheptir.
  • İbadetleri terk eden veya büyük günah işleyen kimselerin Müslümanlıktan çıktığına inanırlar.
  Bazı özellikleri verilen siyasi-itikadi mezhep aşağıdakilerden hangi-
  sidir?

  A) Mutezile
  B) Haricilik
  C) Maturidilik
  D) Şia
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi Mutezile’nin temel görüşleri arasında yer almaz?
  A) Tevhit
  B) Nübüvvet
  C) Adalet
  D) El va’d vel vaîd
 • 18)
  • Mezhebi, Hz. Ali ve onun soyundan gelen on iki imam olduğu düşüncesi oluşturur.
  • İmamların hatadan korunup masum olduklarına ve sözlerinin sünnet olduğuna inanılır.
  • Günümüzde Şia’nın en önemli fıkhi mezhebidir.
  Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Caferilik
  B) Mâlikilik
  C) Hanbelilik
  D) Şafiilik
 • 19) İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
  A) Tevhit
  B) Nübüvvet
  C) Şefaat
  D) Âhiret
 • 20)
  • Osmanlı Devleti’nin resmî mezhe bidir.
  • Dinî konuların çözümünde başvurulacak kaynaklar; Kur’an, sünnet, sahabe sözleri, icma ve kıyastır.
  • Örf ve adetler fıkhın ikinci kaynaklarındandır.
  Bazı özellikleri verilen fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hanbelilik
  B) Şafiilik
  C) Malikilik
  D) Hanefilik
Yorum Yap
Gönder