LKS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Soruları 1 ( Teog 2018 2.Dönem)

 • 1) I. İnönü Savaşı’nın kazanılması, İtilaf Devletleri’nin TBMM Hükûmetini Londra
  Konferansı’na çağırmalarını sağladı. Bu bilgiye göre TBMM Hükûmetinin Londra
  Konferansı’na çağrılmasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

  A) Siyasi başarı
  B) Ekonomik başarı
  C) Askerî başarı
  D) Hukuki başarı
 • 2) Kütahya - Eskişehir Savaşlarının ardından ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için
  Tekâlifimilliye Emirleri yayımlanmış, Türk halkı elindeki gıda maddelerinin, giyim eş-
  yalarının ve binek hayvanlarının bir kısmını Tekâlifimilliye Komisyonları’na teslim etmiştir.
  Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Türk halkı topyekûn seferber edilmiştir.
  B) Birlik ve beraberlik ruhu sağlanmıştır.
  C) Ülkenin askerî gücüne katkıda bulunulmuştur.
  D) Halkın yönetime katılımı sağlanmıştır.
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferi’nin uluslararası sonuçlarından biri değildir?
  A) Güney Cephesi’ndeki askerî birliklerin Batı Cephesi’ne sevk edilmesi
  B) İtilaf Devletleri’nin TBMM’ye ateşkes teklifinde bulunması
  C) TBMM’nin Fransa ile Ankara Antlaşması’nı imzalaması
  D) TBMM’nin; Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’la Kars Antlaşması’nı imzalaması
 • 4) Fatma Nine, “Ah evladım, bu köyün üç bin sığır ve koyunu vardı. Şimdi yaralı kocamla
  kızıma yedirecek yumurta bile bulamıyorum. Bir tek tavuk kalmadı. Tuz bile yok. Yaprakları, otları kaynatıp yerken insan içine bir parça tuz koyabilse.” dedi.
  Halide Edip Adıvar’ın “Türk’ün Ateşle İmtihanı” adlı eserinden alınan bu metin Yunan işgalinin hangi alandaki etkisini vurgulamıştır?

  A) Kültürel
  B) Ekonomik
  C) Sanat
  D) Eğitim
 • 5) Yunanlılara karşı sekiz ayda dört savunma savaşı yapılmıştır. Ancak TBMM Hükûmeti
  Sakarya Zaferi’nden sonra Büyük Taarruz için yaklaşık bir yıl beklemiştir.
  Büyük Taarruz için bir yıl beklenmesinde;
  I. Ordunun eksiklerinin giderilmek istenmesi
  II. Saltanatın kaldırılmak istenmesi
  III. Orduya taarruz için eğitim verilmek istenmesi
  IV. Kuvayımilliye’den düzenli orduya geçilmek istenmesi
  nedenlerinden hangileri etkili olmuştur?

  A) I ve II.
  B) II ve IV.
  C) I ve III.
  D) III ve IV.
 • 6) Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi’nde alınan;
  • Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  • Kuvayımilliye’yi etkin ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
  kararları aşağıdakilerden hangisinin benimsendiğini gösterir?

  A) Millî egemenliğin
  B) Millî ekonominin
  C) Millî kültürün
  D) Millî eğitimin
 • 7) İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar ile bu kararlar doğrultusunda yapılan kalkınma
  hamleleri tabloda eşleştirilmiştir:
  Bu tablodaki numaralanmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
 • 8)

  A) Yalnız II
  B) I ve II.
  C) II ve III.
  D) I, II ve III.
 • 9) Medeni Kanun ile Türk kadınına; boşanma, mirastan erkek ile aynı oranda hak elde etme, istediği mesleği seçme ve tanıklıkta erkek ile eşit olma hakları tanınmıştır.
  Buna göre Medeni Kanun ile kadınların;
  I. sosyal
  II. siyasi
  III. ekonomi
  IV. eğitim
  alanlarından hangilerinde kazanımlar elde ettiği savunulabilir?

  A) I ve II.
  B) II ve IV.
  C) I ve III.
  D) III ve IV.
 • 10)
  • Türkiye’de ilk medeniyet kimler tarafından ve nasıl kurulmuştur?
  • Türkiye’nin en eski halkını kimler oluşturmuştur?
  • Türklerin dünya medeniyetindeki hizmetleri ve yeri nedir?
  Bu sorunların bilimsel yollarla araştırılması için Atatürk Döneminde aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmıştır?

  A) Türk Tarih Kurumunun kurulması
  B) Türk Dil Kurumunun kurulması
  C) Millet Mekteplerinin açılması
  D) Harf İnkılabı’nın yapılması
 • 11) “Memlekette sosyal ve siyasi büyük inkılaplar oldu. Darülfünun bunlara karşı tarafsız bir
  gözlemci gibi kaldı. Ekonomik alanda anlamlı hareketler oldu. Darülfünun bunlardan ha-
  bersiz göründü. Hukukta radikal değişiklikler oldu. Darülfünun yalnız yeni kanunları öğretim programına almakla yetindi. Harf Devrimi oldu. Öz dil hareketi başladı. Darülfünun bunu hiç önemsemedi.”
  Dönemin Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip’in bu sözlerinden hareketle Darülfünun ile ilgili
  aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A) Gerçekleştirilen inkılaplara duyarsız kalmıştır.
  B) Toplumun gelişimi için beklenen katkıyı sağlamıştır.
  C) İnkılapların toplumda yerleşmesinin takipçisi olmuştur.
  D) Bilim ve teknolojinin gelişmesinde merkez olmuştur.
 • 12) Muhtar Süleyman’ın yaşadığı bu sorun, aşağıdaki yeniliklerden hangisinin yapılması ile çözüme kavuşmuştur?

  A) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
  B) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
  C) Hıfzıssıhha Müessesesinin kurulması
  D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
 • 13)
  • Ziya Gökalp, özellikle Türkçülük üzerine kaleme aldığı eserleri ile tanınmıştır.
  • Namık Kemal, Türk edebiyatının öncü şairlerinden olup “vatan şairi” olarak anılır.
  Ziya Gökalp ve Namık Kemal eserleriyle Atatürk’ü hangi alanda etkilemiştir?

  A) Cumhuriyetçilik
  B) Devletçilik
  C) Laiklik
  D) Milliyetçilik
 • 14) Cumhuriyetçilik, halkın kendisini yönetecek kişileri kendisinin seçmesini esas alan bir düşünce sistemidir.
  Buna göre;
  I. TBMM’nin açılması
  II. Medeni Kanunun kabul edilmesi
  III. Saltanatın kaldırılması
  IV. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
  gelişmelerinden hangileri cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir?

  A) I ve II.
  B) II ve IV.
  C) I ve III.
  D) III ve IV.
 • 15) “Toplu bir milleti istila etmek darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir.”
  Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

  A) Millî eğitimin
  B) Çağdaşlaşmanın
  C) Toplumsal eşitliğin
  D) Millî birlik ve beraberliğin
 • 16) “Toplu bir milleti istila etmek darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir.”
  Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır ?

  A) Millî eğitimin
  B) Çağdaşlaşmanın
  C) Toplumsal eşitliğin
  D) Millî birlik ve beraberliğin
 • 17) Halkçılık ilkesi, bütün bireylerin yasa önünde eşitliği esasına dayanır. Bu ilkede ayrıcalıklı bir sınıf kavramı yoktur ve olamaz. Herkes devlet hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden halkçılık kapsamında değerlendirilemez?

  A) Hiçbir kişi veya zümreye ayrıcalık tanınmaması
  B) Hak ve özgürlüklerden herkesin yararlanması
  C) Tüm çalışanların eşit gelire sahip olması
  D) Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması
 • 18) “Benim yaptığım bütün işler, biri ötekine gerekli ve zorunlu olan işlerdir.”
  Atatürk’ün bu sözü Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir?

  A) Kaynağı Türk millî kültürüdür.
  B) Birbiriyle uyumlu ve birbirlerini tamamlayıcıdır.
  C) Millî egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanır.
  D) Taklitçi değildir. Kabul edilmesinde dış baskı ve zorlama yoktur.
 • 19) Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temelesaslar, milletimizin tam bağımsız olarak yaşaması, millî egemenliğin esas alınması, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkılmasıdır. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden alınan güçle millî birliğin ve ülke bütünlüğünün korunmasıdır.
  Bu bilgide, Atatürk ilkelerinden hangisine vurgu yapılmamıştır?

  A) Cumhuriyetçilik
  B) Laiklik
  C) Milliyetçilik
  D) Devletçilik
 • 20) Atatürk, cumhuriyeti yeni nesillere emanet ederken “Milletin bağrından temiz bir nesil
  yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak.” demiştir.
  Atatürk, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

  A) Meclisin önemini
  B) Ekonomik bağımsızlığı
  C) Gençlere olan güvenini
  D) Çok partili hayatın gerekliliğini
Yorum Yap
Gönder