2017-2018 AÖL 1.Dönem Seçmeli Tarih (136) 1.Oturum Soruları

 • 1) Müslümanların Arabistan dışına yaptıkları ilk sefer aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tebük
  B) Uhut
  C) Hıttin
  D) Hendek
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman döneminde yaşanmamıştır?
  A) Horasan ve Harzem fethedildi.
  B) İlk İslam donanması oluşturuldu.
  C) Kuran-ı Kerim çoğaltıldı.
  D) Cemel ve Sıffin savaşları yapıldı.
 • 3) “Oğuz” adına ilk kez aşağıdaki eserlerden hangisinde rastlanmıştır?
  A) Divan-ı Lügat-it-Türk
  B) Orhun Yazıtları
  C) Divan-ı Hikmet
  D) Kutadgu Bilig
 • 4)
  • Türkler ile Müslüman Araplar arasındaki ilişkiler yumuşadı.
  • Orta Asya Çinlilerin kontrolüne girmekten kurtarıldı.
  • Abbasi Devleti yönetiminde Türkler görev almaya başladı.
  Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucudur?

  A) Talas
  C) Bedir
  B) Dandanakan
  D) Nihavend
 • 5)
  • Bilinen ilk hükümdarı Bilge KülKadir Han’dır.
  • Orta Asya’da kurulan ilk MüslümanTürk devletidir.
  • İkili yönetim anlayışı vardır.
  Yukarıda sözü edilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gazneliler
  B) Harzemşahlar
  C) Karahanlılar
  D) Emeviler
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde halkın yaşayış biçimlerinden biri değildir?
  A) Burjuvalar
  B) Göçebeler
  C) Köylüler
  D) Şehirliler
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan devletlerden biri değildir?
  A) Suriye Selçukluları
  B) Kirman Selçukluları
  C) Katvan Selçukluları
  D) Irak Selçukluları
 • 8) Pasinler Savaşı aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yapılmıştır?
  A) Anadolu Selçuklu - Moğol
  B) Büyük Selçuklu - Bizans
  C) Karahanlı - Gazneli
  D) Tolunoğlu - Harzemşah
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Dandanakan Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
  A) Horasan toprakları kesin olarak Selçuklulara geçti.
  B) Arap yarımadası Türklerin eline geçti.
  C) Tuğrul Bey sultan ilan edildi.
  D) Gazneliler yıkılış sürecine girdiler.
 • 10) Türk İslam devletlerinde uygulanan el yazması kitap ve levhaların altın tozu ve boya kullanılarak çiçek ve nakışlarla süslendiği sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fresko
  B) Hat
  C) Minyatür
  D) Tezhip
 • 11) Aşağıdaki devletlerden hangisi Timurluların saltanatına son vermiştir?
  A) Karahanlılar
  B) Selçuklular
  C) Özbekler
  D) Gazneliler
 • 12) I. Karahanlılardan itibaren hükümdarlar “Sultan” unvanı kullanmaya
  başlamıştır.
  II. Ülke hanedanın ortak malı sayılmıştır.
  III. Hutbe okutmak, para basmak hükümdarlık sembollerindendir.
  IV. Ülkenin bir bölümünü idare eden hanedan üyelerine “tıraz’’ denilmiştir.
  Türk İslam devletlerindeki devlet yönetimi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

  A) I. ve II.
  B) II. ve III.
  C) I. ve III.
  D) III. ve IV.
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam devletlerinde devlete ait bayrağı taşıyan görevliye verilen isimdir?
  A) Emir-i ahur
  B) Emir-i candar
  C) Emir-i silah
  D) Emir-i alem
 • 14) Türk-İslam devletlerinde Müslüman olmayanlardan askerlik yapmadıkları için alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cizye
  B) İkta
  C) Öşür
  D) Has
 • 15) Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra yazılan ilk İslami Türkçe eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Divan-ı Lügat-it-Türk
  B) Kutadgu Bilig
  C) Atabetü’l Hakayık
  D) Divan-ı Hikmet
 • 16) Uluğ Bey’in öğrencisidir. Matematik ve astronomi alanında eserler yazmıştır. İstanbul’un ilk enlem ve boylamlarını hesaplamıştır. “Risâletu’l Fethiyye’’, “Meserretu’l Kulûb’’ önemli eserleri arasındadır.
  Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki bilginlerden hangisine aittir?

  A) Ali Kuşçu
  B) Abdulkadir Meragi
  C) Endicanlı Yusuf
  D) Kemalettin Bihzad
 • 17) Memlûklerde devletin yazışmalarını yöneten birim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nazır-ı Ceyş
  B) Dîvân-ı Has
  C) Dîvân-ı İnşâ
  D) Amir-i Ahur
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi Moğol İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla merkezden ayrılarak kurulan devletlerden biri değildir?
  A) Kubilay Hanlığı
  B) Altın Orda Devleti
  C) İlhanlılar
  D) Harzemşahlar
 • 19) Kudüs’ü Hıttin Zaferi ile Haçlılardan alan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Babür Şah
  B) Selahaddin Eyyubi
  C) Sultan Baybars
  D) Cengiz Han
 • 20) Türkiye Selçuklu Devletinde mali işlerle hangi divan ilgilenirdi?
  A) Divan-ı inşa
  B) Divanı isra
  C) Divanı İstifa
  D) Divanı Arz
Yorum Yap
Gönder