2017-2018 1.Dönem AÖL Felsefe (123) 1.Oturum Soruları

 • 1) Bilgi türleri söz konusu olduğunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Dünyayı ve toplumu açıklayabilmek için bilimsel bilgiye ihtiyaç vardır.
  B) Güzellik ve beğeni duygusunu geliştirebilmek dini bilgi ile olanaklıdır.
  C) Doğada var olan nesneleri araç gerece dönüştürebilmek sanat bilgisi ile mümkündür.
  D) Varlık üstüne düşünmek ve yaşamın anlamını kavrayabilmek gündelik bilgi ile olanaklıdır.
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi teknik bilginin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği üç farklı aşama arasında yer almaz?
  A) Alet
  B) Sanat
  C) Makine
  D) Otomasyon
 • 3) Aşağıdaki soru ve felsefi alan eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

  A) İktidarın kaynağı nedir? - Varlıkfelsefesi
  B) Bilim nedir? - Siyaset felsefesi
  C) Güzel nedir? - Bilgi felsefesi
  D) Din nedir? - Din felsefesi
 • 4) Doğanın bir amaca göre düzenlenmiş olduğunu, dünyaya bir takım ereksel nedenlere göre düzen verildiğini kabul eden görüş aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade
  edilir?

  A) Teleoloji
  B) Ontoloji
  C) Kozmoloji
  D) Teoloji
 • 5) Zihinde bulunan her şeyin, tüm izlenim, kavram ve düşüncelerin temelinde dış dünyanın deney yoluyla algılanması vardır.
  David Hume’un bu ifadesine bakılarak aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsediği söylenebilir?

  A) Akılcılık
  B) Deneycilik
  C) Sezgicilik
  D) Eleştiricilik
 • 6)
  • Yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir.
  • Doğru bilginin temelinde akıl vardır.
  • Sezgiye dayanan bilgi doğrudur.
  Verilen ifadelerde aşağıdaki akımlardan hangisinin açıklaması bulunmamaktadır?

  A) Rasyonalizm
  B) Pragmatizm
  C) Fenomenoloji
  D) Entüisyonizm
 • 7) John Locke’a göre bilgilerimiz doğuştan olsaydı, cahil ya da budala olarak gördüğümüz kişilerin de akıl ilkeleri, matematik kavramları hakkında bilgisi olması gerekirdi.
  Bu düşüncesiyle John Locke aşağıdaki felsefi akımlardan hangisini eleştirmektedir?

  A) Sezgicilik
  B) Akılcılık
  C) Yararcılık
  D) Şüphecilik
 • 8) Thales doğayı meydana getiren temel öğenin ne olduğunu merak etmiş, onu araştırmıştı. Doğayı ve oluşumunu kavrama çabasından doğan bu felsefe, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?
  A) Doğa felsefesi
  B) Sanat felsefesi
  C) Taoculuk
  D) Nihilizm
 • 9) Felsefe de bilgi kuramı da ele aldığı kavramı ya da soruyu derinlemesine araştırır ve aydınlatmaya çalışır. Buradaki temel amaç, belli bir bilgiyi ortaya koyan önermelerin gerekçelendirilmesi ve doğrulanmasıdır.
  Bu parçada felsefe ve bilgi kuramı için aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

  A) Doğru bilginin imkânsızlığı
  B) Aklın felsefe yapmadaki rolü
  C) Bilgide temellendirmenin gerekliliği
  D) Hakikatin felsefe ve bilgi kuramı için önemi
 • 10) Aşağıdaki filozoflardan hangisi rasyonalist değildir?
  A) Sokrates
  B) Platon
  C) Farabi
  D) John Dewey
 • 11)
  I. Din
  II. Kuram
  III. Paradigma
  Yukarıdakilerden hangileri bilim felsefesinin temel kavramları arasında yer alır?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
 • 12) Bilim felsefesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Bilimi ve bilimsel bilgiyi konu alan felsefe dalıdır.
  B) Evrende var olan her şey inceleme alanı içindedir.
  C) Araştırma sonuçları kesin ve tartışılmazdır.
  D) Ahlakla ilgili sorular sorar.
 • 13) Reichenbach’a göre anlamlı önerme doğrudan doğrulanabilen önermedir.
  Şimdiye ait önermeler doğrudan doğrulanabildiği halde geçmişe ve geleceğe ait önermeler dolaylı olarak doğrulanabilmektedir.
  Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi anlamlı önerme değildir?

  A) Kar beyazdır.
  B) Bugün hava yağışlıdır.
  C) Bilgin Baran’ın boyu 1.15 cm’dir.
  D) Birleşmiş Milletler Örgütü 1945’te kuruldu.
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi bilimin mantıksallığını açıklayan bir ifadedir?

  A) Bilim gözlenebilir olguları ele alır.
  B) Bilimde önermeler birbiriyle tutarlıdır.
  C) Bilim nesnel gerçekliği konu edinir.
  D) Bilim eleştirel bir tavırla ilerler.
 • 15) Dünyadaki değişme mekanik olarak değil, diyalektik yasalara göre gerçekleşir. Bu değişim sürecinde madde biçim değiştirir.
  Marx bu anlayışıyla aşağıdaki varlık yaklaşımlarından hangisini benimsemektedir?

  A) Varlığı oluş olarak kabul eden
  B) Varlığı idea olarak kabul eden
  C) Varlığı madde olarak kabul eden
  D) Varlığı fenomen olarak kabul eden
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi diyalektik yöntemin aşamalarından değildir?
  A) Evren
  B) Sentez
  C) Tez
  D) Antitez
 • 17)
  • Dış dünyadaki varlıklar madde ve form olmak üzere iki öğeden oluşur.
  • Gerçekte var olan formdur.
  Verilen görüşler aşağıdaki düşü nürlerden hangisine aittir?

  A) La Mettrie
  B) Herakleitos
  C) Aristoteles
  D) Demokritos
 • 18) “Var olan her şey maddedir.” ifadesi aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiş olabilir?
  A) Varlığın bir amacı var mıdır?
  B) Varlık niçin vardır?
  C) Varlık var mıdır?
  D) Varlık nedir?
 • 19) Farabi aşağıdaki varlık görüşlerin den hangisini benimsemektedir?
  A) Düalizm
  B) İdealizm
  C) Fenomenoloji
  D) Materyalizm
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin sorularından değildir?
  A) Doğru bilgiye ulaşmak mümkünmüdür?
  B) Doğru bilginin ölçütü nedir?
  C) Bilginin kaynağı nedir?
  D) Varlık var mıdır?
Yorum Yap
Gönder