2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Coğrafya TESTİ

 • 1) Kırsal kesimlerde, kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yaşayan insanalar hangi tip evler inşa ederler?
  A) Ahşap
  B) Betonarme
  C) Taş
  D) Kerpiç ve ya toprak
  E) Tahta
 • 2)
  I. Seramik
  II. Tuğla
  III. Kiremit
  Yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri killi toprakların bulunduğu yerlerde kurulması muhtemel fabrikalardır?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız III
 • 3)
  * Tarım alanlarının amaç dışı kullanılması
  * Bitki örtüsünün tahrip edilmesi
  * Hızlı ve plansız şehirleşmesi
  * Sanayi kuruluşlarının kontrolsüz olması
  * Atmosfere bırakılan sera gazları
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi insanların doğaya verdiği zararlar arasında gösterilebilir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi doğayı oluşturan canlı küredir?
  A) Hidrosfer
  B) Biyosfer
  C) Atmosfer
  D) Litosfer
  E) Ozonsfer
 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi coğrafyanın fiziki alt dalları arasında gösterilemez?
  A) Klimatoloji
  B) Hidrografya
  C) Toprak coğrafyası
  D) Tarım coğrafyası
  E) Doğal afetler coğrafyası
 • 6)
  I. Nüfüs coğrafyası
  II. Ülkeler coğrafyası
  III. Biyocoğrafya
  Yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri coğrafyanın alt dallarından olan beşeri ve ekonomik coğrafya alanıdır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 7) İnsanın doğal sistemler içindeki faaliyetlerini inceleyen coğrafya alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fiziki coğrafya
  B) Bölgesel coğrafya
  C) Kıtalar coğrafya
  D) Beşeri ve Ekonomik coğrafya
  E) Klimatoloji
 • 8) İklimin ve iklim elemanlarının yeryüzündeki oluşumunu ve dönüşümünü inceleyen fiziki coğrafya alanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hidrografya
  B) Joeomofoloji
  C) Toprak coğrafya
  D) Kartgrafya
  E) Klimotoloji
 • 9) Yer altı ve yer üstü suları inceleyen fiziki coğrafya alanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hidrografya
  B) Joeomofoloji
  C) Toprak coğrafya
  D) Kartgrafya
  E) Klimotoloji
 • 10) Ekim, dikim, hayvancılık, balıkçılık gibi etkinliklerin yeryüzündeki dağılışını inceleyen beşeri ve ekonomik coğrafya alt bilim dalı hangisidir?
  A) Yerleşme coğrafyası
  B) Nüfüs coğrafyası
  C) Ziraat coğrafyası
  D) Kültürel coğrafya
  E) Tarihi coğrafya
 • 11) Afrika bölgesinden Ebola virüsünün ortaya çıkması sorunu hangi coğrafya alanı altına girer?
  A) Yerleşme coğrafyası
  B) Nüfüs coğrafyası
  C) Ziraat coğrafyası
  D) Sağlık coğrafya
  E) Tarihi coğrafya
 • 12) İnsan ırklarını, insanların kültürlerini ve insanların kökenini inceleyen bilim aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) Jeodezi
  B) Biyoloji
  C) Felsefe
  D) Tarih
  E) Antropoloji
 • 13) Bir devlette ya da bir gölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı hangisidir?
  A) Jeodezi
  B) Biyoloji
  C) Felsefe
  D) Jeopolitik
  E) Antropoloji
 • 14) Coğrafya ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) insan hayatını sürdürebilmesi için coğrafyaya ihtiyaç duyar.
  B) Coğrafya sayesinde sorunlarımıza çözüm bulabiliriz.
  C) Coğrafi bilgi bireyin hayata bakış açısını değiştirir.
  D) Coğrafya insanın ufkunu genişletir.
  E) Coğrafya diğer bilim alanlarına göre daha önemlidir.
 • 15)
  * Gezi-gözlem
  * Görüşme
  * Arazi çalışmaları
  * Anket çalışmaları
  * Örnekleme yöntemi
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi coğrafya araştırma yöntemleri arasında gösterilebilir?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
Yorum Yap
Gönder