2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Çevre Eğitimi TESTİ

 • 1) Fosil yakıtlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Oluşmaları oldukça uzun bir süre alır.
  B) Tüketimleri çok hızlıdır.
  C) Yenilenebilir enerji kaynaklarındandır.
  D) Kullanımları sonucu çevre kirliliği olur.
 • 2) Aşağıda verilenlerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından değildir?
  A) Rüzgar enerjisi
  B) Hidrolik enerji
  C) Biyokütle enerji
  D) Doğalgaz enerji
 • 3)
  * Güneş enerjisi
  * Petrol
  * Jeotermal enerji
  * Deniz dalgalarının enerjisi
  * Kömür enerjisi
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi yenilenebilir enerji kaynağıdır?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
 • 4) İnsanların ihtiyaç duyduğu enerjiyi, doğal kaynakları tehlikeye atmadan kullanılan ve üretilen enerjiye ne denir?
  A) Döngüsel enerji
  B) Sürdürülebilir enerji
  C) Yenilenen enerji
  D) Yenilenemeyen enerji
 • 5)
  * Sürekli devam etmektedir.
  * Doğla süreçlerden faydalanır.
  * Üretim hızı tükenme hızından fazladır.
  Yukarıda verilen enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Döngüsel enerji
  B) Sürdürülebilir enerji
  C) Yenilenebilir enerji
  D) Yenilenemeyen enerji
 • 6) Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Güneş enerjisi tüm enerjilerin kaynağıdır.
  B) Dünyadaki hayatın temelini oluşturmaktadır.
  C) Konut ve endüstri alanından kullanılabilir.
  D) Çevre kirliliğinde önemli rol alır.
 • 7) Hareket enerjisinden yararlanılarak jeneratörler sayesinde elektrik enerjisi üretilmektedir. Çevreye herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.
  Yukarıda açıklaması verilen yenilenebilir enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Güneş enerjisi
  B) Jeotermal enerji
  C) Rüzgar enerjisi
  D) Hidrolik enerji
 • 8)
  I. Elektrik üretimi yapılabilir.
  II. Kaplıca suyu olarak turizm amaçlı kullanılabilir.
  III. Konutların ve seraların ısıtılmasında kullanılabilir.
  Jeotermal enerjinin kullanımı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 9) Hidrolik enerji ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
  A) Göl, deniz gibi durağan suyun gücü kullanılır.
  B) Suyun potansiyel enerjisinin az olduğu yerlerde daha fazla enerji elde edilir.
  C) Elektrik enerjisi üretmede kullanılabilir.
  D) Çevreye olumsuz etkileri fosil yakıtlar kadar vardır.
 • 10) Deniz dalgalarının 3-4 metre yüksekliğe ulaşarak oluşan enerjinin kullanılmasıyla elde edilen enerji türüdür.
  Yukarıda verilen tanım hangisi için daha uygundur?

  A) Dalga enerjisi
  B) Biyokütle enerji
  C) Hidrolik enerji
  D) Rüzgar enerjisi
 • 11) Dalga enerjisinin kullanımı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Dalga yüzeyinden ve ya yüzey altındaki basınçtan elde edilir.
  B) Dalgalar deniz ve ya okyanusların yüzeyinden esen rüzgarlar tarafından üretilir.
  C) Dalga enerjisi teknolojileri sadece deniz ve ya okyanus kıyılarına konulur.
  D) Suyun 40 metreden fazla derinine yerleştirilir.
 • 12) Yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütle enerji ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Her türlü organik atıklardan elde edilir.
  B) Odun, tezek, kömür gibi maddelerin yakılmasıyla elde edilebilir.
  C) Tarımsal, hayvansal ve bitkisel atıklardan elde edilir.
  D) Doğrudan yakarak ya da sıvı ve gaz halinde kullanılabilir.
 • 13) Biyokütle enerjinin sıvı ve ya gaz halinde kullanılabilmesi için belirli aşamalardan geçmesi gerekmektedir.
  Aşağıda verilen adımlardan hangisi bu adımlar arasında gösterilemez?

  A) Bitki ve hayvan atıkları güç santrallerinde toplanır.
  B) Toplanan atıklar santralin çukuruna boşaltılır.
  C) Çukurun içindeki atıklar fosil yakıtlarla karıştırılır.
  D) Son olarak çukur içindeki atıklar yakılır.
 • 14) Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Yenilenebilir enerji kaynağı çeşitliliği fazladır.
  B) Jeotermal enerji kaynağı dünya potansiyelinin yüzde 80'ni kadardır.
  C) Rüzgar enerji potansiyeli çok fazladır.
  D) Coğrafi konumu sayesinde büyük oranda güneş enerjisi almaktadır.
 • 15) Dünyamız enerji kullanımı konusunda oldukça kötü konumdadır. Her geçen gün insanların dünya üzerindeki hareketleri dünyamızı daha kötü etkilemektedir. Ancak bu durumun farkında olup ve bu durumu durdurmak isteyen insanlarda bulunmaktadır. Bunun için farklı alanlarda çalışmalar yapmaktadırlar.
  Aşağıda verilenlerden hangisi bu çalışmalar arasında gösterilemez?

  A) Yavaş yemek hareketi
  B) Sakin şehir
  C) Organik tarım
  D) Sessiz doğa
Yorum Yap
Gönder