2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük TESTİ

 • 1) Mustafa Kemal, Kafkas Cephesinde düşmanı yenerek Muş u aldıklarını ve aynı gün Bitlis i de kurtardıklarını belirtmiştir.

  Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini gösterir?

  a-Van şehrinin de işgalden kurtarıldığını
  b-Mustafa Kemal in askeri dehasını
  c-I.Dünya Savaşı nın sona erdiğini
  d-Kafkas Cephesi nin kapandığını
 • 2) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra aşağıdaki işgal edilen yerlerin altlarına hangi devletler tarafından işgal edildiğini yazınız.
  Musul, Antep, Urfa, Maraş, Batum

  Antalya ve Konya

  Adana ve çevresi

  İzmir ve çevresi
 • 3) I.Dünya Savaşı öncesinde “Üçlü İttifak” Devletleri arasında yer alan; savaşın başlamasıyla taraf değiştiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İtalya
  B) Almanya
  C) Osmanlı
  D) Avusturya – Macaristan
 • 4) Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin taarruz ettiği cepheler bir arada verilmiştir?
  A) Çanakkale – Kafkasya
  B) Kanal – Kafkasya
  C) Kanal – Çanakkale
  D) Çanakkale - Suriye
 • 5) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 24. maddesinde: “Doğu Anadolu’daki altı ilde karışıklık çıktığı takdirde buralar işgal edilecek” denmekteydi. İtilaf Devletleri’nin bu maddedeki amacını aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bölgede bir Ermeni devleti kurulmasını sağlamak
  B) Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakmak
  C) Rusya’ya yardım götürmek
  D) Osmanlı topraklarını bütünüyle işgal etmek
 • 6) Amasya Genelgesinde yer alan “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesi ile ne vurgulanmak istenmiştir?
  A) Milli mücadelenin amacı ve yöntemi
  B) Milli sınırların varlığı
  C) Cumhuriyet yönetiminin gerekliliği
  D) Milli bir kongrenin toplanmasının gerekliliği
 • 7) Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları sırasında Anafartalar Grubu komutanıyken en ön safta savaşmıştı. Bu savaş sırasında Mustafa Kemal’e şarapnel parçası isabet etmiş fakat sağ cebinde bulunan saati kendisini ölümden kurtarmıştı. Sakarya Savaşı sırasındayken atından düşmüş kaburga kemikleri kırılmıştı. Buna rağmen cepheden ayrılmamış, savaşı atı üzerinde yönetmişti. Bu paragrafta Atatürk’ün hangi kişilik özelliği üzerinde durulmuştur?
  A)Çok yönlü ve üstün kişiliğe sahip olması www.sorubak.com
  B)Vatanı ve milleti için canını feda etmekten kaçınmaması
  C)Büyük ülkülere sahip olması
  D)Milli sınırlar içerisinde bir toplum oluşturmaya çalışma
 • 8) Mustafa Kemal’in öğrenim amacıyla bulunduğu şehirler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?
  A)Şam – Sofya – Derne
  B)Muş – Bitlis – Çanakkale
  C)Selanik – Manastır – İstanbul
  D)Diyarbakır – Samsun – Adana
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi 20.yy başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz?
  A)Batı ile iletişim ve etkileşime açıktır
  B)Yeni fikirlerin yayılmasına uygundur
  C)Sömürgeci devletlerin çekişme alanıdır
  D) Ticaretin az geliştiği bölgedir
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi itilaf devletlerinden değildir?
  A)Almanya
  B)Fransa
  C)Rusya
  D)İngiltere
 • 11) ‘’Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere,Türk milletine canımı vereceğim’’
  Atatürk’ün bu sözünden O’nun hangi kişilik özelliğini çıkarabiliriz?

  A)Kararlılığı
  B) Vatanseverliği
  C) Yenilikçiliği
  D)İleri görüşlülüğü
 • 12) Mustafa Kemal Derne ve Tobruk da başarı kazandığı halde bırakmak zorunda kaldığımız toprağımız neresidir?
  A)Suriye
  B)Trablusgarp
  C)Yunanistan
  D)Sofya
 • 13) Başlangıçta İttifak Devletleri arasında yer alan,Batı Anadolu’nun vaad edilmesi üzerine İtilaf Devletleri arasına katılan devlet hangisidir?
  A)Yunanistan
  B)Fransa
  C)İtalya
  D)Romanya
 • 14) Birinci Dünya Savaşı’nın çıkış sebebi olan ve 28 Haziran 1914 tarihinde gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Fransız İhtilali
  B)Sanayi İnkılabı
  C)Saraybosna da Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahdı ve eşinin bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi
  D)Panslavist hareketler
 • 15) Amasya Genelgesi’nde yer alan kararlardan bazıları şunlardır:
  I- Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
  II- İstanbul hükümeti üzerine düşen görevleri yerine getirememektedir.
  III- Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
  IV- Kongreye katılacak delegelerin hemen yola çıkarılması gerekmektedir.
  Buna göre, Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini belirten maddeler aşağıdakilerden hangileridir? .

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) I ve IV
  D) III ve IV
 • 16) Türklere karşı yapılan haksız propagandalara karşı çıkmak, basın ve yayın yolu ile Türk milletinin haklı sesini dünyaya duyurmak için .................................. kurulmuştur.
  Paragrafta boş bırakılan yere hangi cemiyet ismi getirilmelidir?

  A. Kilikyalılar Cemiyeti
  B. Milli Kongre Cemiyeti
  C. Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
  D. Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti
 • 17) Wilson İlkeleri'nin hangi maddesi azınlıkların isyan etmesine sebep olmuştur?
  A. Yenen devletler yenilenlerden toprak almayacak
  B. Azınlıklar çoğunlukta oldukları bölgede bağımsız devletlerini kurabilecekler
  C. Devletler arası gizli antlaşmalar yapılmayacak
  D. Boğazlar bütün devletlere açılacak
 • 18) 1.Dünya Savaşı'nın gidişatını İtilaf devletleri lehine çeviren olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Rusya'nın savaştan çekilmesi
  B. ABD'nin savaşa girmesi
  C. Çanakkale Savaşı'nı İttifak devletlerinin kazanması
  D. Wilson İlkeleri'nin yayınlanması
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi 20.yy başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz?
  a-Batı ile iletişim ve etkileşime açıktır
  b- Yeni fikirlerin yayılmasına uygundur
  c-Sömürgeci devletlerin çekişme alanıdır
  d- Ticaretin az geliştiği bölgedir
 • 20) Selanik, Manastır ve Sofya Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşmasında önemli yer tutan şehirlerdir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerin ortak özellikleri arasında sayılamaz?

  A) Birbirine hiç benzemeyen kültürel ve doğal özellikler göstermesi
  B) Batıdan gelen fikir akımlarının yayıldığı şehirler olması
  C) Balkan topraklarında yer alması
  D) Mustafa Kemal’in bu şehirlerde olan olaylardan etkilenmiş olması
 • 21) Atatürk, Türk milletine siyasetten ekonomiye, ekonomiden kültürel ve sosyal alanlarda olmak üzere birçok eser bırakmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün en büyük eseridir?

  A) Türkiye İş Bankası
  B) Türk Tarih Kurumu
  C) Türk Dil Kurumu
  D ) Türkiye Cumhuriyeti
 • 22) İngiltere ve Fransa, müttefikleri Rusya'yla birleşerek savaşı lehlerine çevirmek istiyordu. Rus ekonomisi savaşın yükünü kaldıramaz hale gelmişti. İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini saf dışı bırakmak, Rus Ordusuna gerekli askeri yardımı ve malzemeyi en hızlı bir şekilde ulaştırmak, Kafkasya Cephesinde bunalan Rusya'yı rahatlatmak ve Türk Ordusunun geri çekilmesini sağlamak için Çanakkale Boğazına harekât düzenlediler. İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerine 18 Mart 1915'te başarıyla karşı konuldu. İtilaf Devletleri donanması ağır kayıplar verince, Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarıp kara muhaberelerini başlattılar.
  Bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Çanakkale savaşının kimler arasında olduğu
  B) Rusya’nın ekonomik açıdan zor durumda olduğu
  C) Tüm yurdun işgal altında olduğu
  D) Çanakkale boğazından geçişlerinde itilaf devletlerinin ağır kayıplar verdiği
 • 23) Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra Osmanlı toprakları işgale uğrayınca birçok zararlı cemiyet kurulmuştur.
  Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi, Ermeniler tarafından kurulan ve amacı doğuda bir Ermeni devleti kurmak olan cemiyettir?

  A)Mavri Mira
  B) Pontus Rum
  C)Hınçak - Taşnak
  D) Etnik – i Eterya
 • 24) Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in Yunanlılara verilmesini öneren İngiltere’nin amacı nedir?
  A) ABD’nin sempatisini kazanmak
  B)İzmir’in İtalya gibi güçlü bir devletin eline geçmesini engellemek
  C) Fransa’yı konferansta yalnız bırakmak
  D)İtalya ile Fransa’yı karşı karşıya getirmek
 • 25) ”Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.” maddesi ile Kurtuluş Savaşımızın hangi özelliği belirtilmiştir?
  A)Amacı
  B)Metodu
  C)Gerekçesi
  D)Yöntemi
Yorum Yap
Gönder