2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük TESTİ

 • 1) Kuvayımilliye birlikleri ayaklananları kendi kurallarına göre cezalandırıyorlardı. Bu birlikler ihtiyaçlarını karşılamak için halktan zorla para ve malzeme alıyorlardı.
  Bu bilgide Kuvayımilliye’nin kaldırılış gerekçelerinden hangisi vurgulanmıştır?

  A) Güç birliği oluşturamamaları
  B) Hukuka uygun davranışlarda bulunmamaları
  C) Genel savunma yapamamaları
  D) Yunan işgallerini önleyememeleri
 • 2) Millî Mücadele Dönemi’nde kazanılan askerî başarılar, dış politikayı etkilemiştir.” diyen bir öğrenci, bu düşüncesine aşağıdakilerden hangisini gerekçe gösteremez?
  A) TBMM’nin Londra Konferansı’na çağrılmasını
  B) Fransa’nın, TBMM ile Ankara Antlaşması’nı imzalaması
  C) İstiklal Marşı’nın millî marş olarak kabul edilmesin
  D) Sovyet Rusya ile Kars Antlaşması’nın yapılmasını
 • 3) Aşağıdaki olay-sonuç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) I. İnönü Muharebesi -Londra Konferansı
  B) Sakarya Savaşı -Ankara Antlaşması
  C) Büyük Taarruz -Mudanya Ateşkes Antlaşması
  D) II. İnönü Muharebesi -Moskova Antlaşması
 • 4) TBMM’nin iç isyanlara karşı:
  Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarması
  İstiklal Mahkemelerini kurması
  İsyancıların cezalandırılması
  gibi uygulamaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A) İnsan haklarına saygılı olmadığının
  B) Dış yardıma ihtiyacı olduğunun
  C) İnkılaplara zemin hazırladığının
  D) Otoritesini güçlendirmeye çalıştığının
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunlardan birisi değildir ?
  A) Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
  B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü
  C) Halifeliğin Kaldırılması
  D) Saltanat'ın Kaldılrılması
 • 6) Sakarya Marşı
  Hürmet sana, ey şan dolu sancağım
  Baştan başa arza hâkim ol şahım
  Türk Ordusu, Türk Ordusu sayende
  Sakarya’da kurtuldu şan otağım
  Dünyalara bedeldir mah cemalin
  Allah’ıma emanettir Kemal’im!
  O sevimli yüzün asla solmasın
  Hiçbir vakit kalbin yasla dolmasın
  Ey mert asker durma ileri!
  Vatanında bir tek düşman kalmasın

  Yukarıdaki marşa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  a) Anadolu’da düşman işgali sona ermiştir.
  b) Sakarya’da zafer kazanılmıştır.
  c) Askerimize moral vermektedir.
  d) Yeni zaferlere inanılmaktadır.
 • 7) Düşman askeri şehrimizi işgal edince şehrimizi savunduk.11 Şubat 1920 de şehrimizi terk ettiler. TBMM şehrimize yeni bir unvan vermiştir.
  Sütçü İmam’ın anlattığı devlet ve şehir hangisidir?

  A) Fransa-Antep
  B) Ermeni-Urfa
  C) Fransa- Maraş
  D) İngiliz-Maraş
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yi Milliye hareketini doğru olarak tanımlamaktadır?
  A) İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş kuvvetleridir.
  B) Padişaha bağlı muhafız birlikleridir.
  C) Osmanlı devletinin oluşturduğu Halifelik ordusudur.
  D) TBMM nin oluşturduğu düzenli birliklerdir.
 • 9) Sevr Barış Antlaşması’nın hukuki bakımdan geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
  A)Ankara’da milli bir hareketin başlaması
  B)Damat Ferit Paşa tarafından onaylanması
  C)İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıklarının başlaması
  D)Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından onaylanmaması
 • 10) I. İnönü savaşının kazanılmasıyla birlikte İtilaf devletleri Londra Konferansı’nı toplayarak TBMM ve İstanbul Hükümetini de konferansa davet etmişlerdir.

  İtilaf devletlerinin bu iki hükümeti birlikte çağırmalarını amacı aşağıdakilereden hangisidir?

  A) İki hükümet arasındaki anlaşmazlıkları çözmek
  B) Anlaşma için iki tarafında onayını almak
  C) İki Hükümet arasındaki anlaşmazlıklardan faydalanmak
  D) Türk halkının konferansta temsilini sağlamak
 • 11)
  İtalyan Büyükelçisi, bir gün Atatürk’le görüşmek ister ve huzura kabul edilir. O zamanın muhtelif ekonomik-siyasi konuları hakkında konuşulduktan sonra, Büyükelçi “ Ekselans, dün Roma ile yapmış olduğum bir görüşmede hükümetimizin Hatay'ı almak istediği kararını size iletmem söylendi" der. Odada buz gibi bir hava eser. Atatürk, büyükelçiye bir şeyler daha ikram eder ve iki dakikalığına odadan ayrılır. Döndüğünde ayağında çizmeleri, üzerinde mareşal üniforması, belinde tabancası vardır. Doğruca masasına gider, manyetolu telefondan Mareşal Fevzi Çakmak'ın bağlanmasını ister ve Çakmak'a: “Pasa, İtalyan dostlarımız Hatay'a gelmek istiyorlarmış. Hazır mıyız?” Fevzi Çakmak durumu anlar ve "Biz hazırız Paşam" diye yanıtlar. Atatürk, Büyükelçiye döner ve "Biz hazırmışız. Hükümetinize söyleyin, ne zaman isterlerse gelip Hatay'ı alabilirler" der...

  Bu anıdan yola çıkarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Bu toprakların tek karışı bile hiçbir devlete teslim edilemez.
  B) Türk milleti her an ülke savunması için hazırdır.
  C) İtalyan hükümeti büyükelçiyi görevden almıştır.
  D) Atatürk hem iyi bir komutan hem de parlak zekâlı iyi bir siyasetçidir.
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmadan kurtarılan bölgelerimizden değildir?
  A) Doğu Trakya
  B) Karaağaç
  C) Boğazlar
  D) İstanbul
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşınınsonuçlarından değildir?
  A) Mustafa Kemal’e “Gazi” ve “ Mareşal” rütbesi verildi.
  B) Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı.
  C)İstanbul ve Doğu Trakya TBMM’ye bırakılmış,Kurtuluş Savaşı’ndan başarı ile çıkılmıştır.
  D) Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars antlaşması imzalandı.
 • 14) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki mad­delerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Anadolu’nun tamamını işgaline olanak sağlamıştır?
  A) Donanma İtilaf Devletlerinin gösterecekleri limanlar­da gözaltında tutulacak
  B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek
  C) Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edile­cek
  D) Çanakkale ve İstanbul Boğazı açılacak
 • 15) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın maddeleri şunlardır:
  Mudanya Ateşkes antlaşmasına göre:
  İstanbul, Boğazlar ve çevresi TBMM’nin idaresine bırakılacak
  Boğazlar ve çevresinde İtilaf devletleri barış yapılıncaya kadar bir miktar kuvvet bulunduracak
  Doğu Trakya, TBMM’nin jandarma kuvvetlerine teslim edilecektir.

  Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Türk milleti için diplomatik bir başarı olmuştur.
  B) Boğazlar üzerinde tam egemenlik kurulamamıştır.
  C) TBMM’nin güç ve otoritesi artmıştır
  D) Doğu Trakya, Osmanlı Devleti’nin yönetimine bırakılmıştır.
 • 16) Selanik Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki önemli bir ticaret merkeziydi. Avrupa’ya ve İstanbul’a demir yolu ile bağlı olan nadir bir Osmanlı kenti idi. Bu demir yolu da şehre ayrı bir canlılık, zenginlik ve bilgi alış verişi sağlamıştır. Selanik ayrıca birçok dinden ve milletten insanları barındırıyordu. Türkler çoğunluğu oluşturmakla beraber şehirde Rum, Bulgar, Sırp, Ermenililer yaşıyordu. Bu durumda şehirde çok zengin bir kültürel hayata denen oluyordu.
  Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A)Selanik çok uluslu bir kenttir.
  B)Selanik Anadolu’nun önemli bir ticaret merkezidir.
  C)Burada Türkler çoğunluğu oluşturmaktaydı.
  D)Selanik, Müslüman nüfusun çok olmasına rağmen dinsel hoşgörünün olduğu önemli bir kenttir
 • 17) TBMM 3 Mart 1924 tarihinde laik düzen ve çağdaşlaşma önünde en büyük engellerden biri olan halifeliği kaldırmıştır. Aynı tarihte teşkilatlanma adına başka yasalar da kabul edilmiştir. Aşağıda verilen yasalardan hangisi bunlardan biri değildir?
  A)Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  B)Erkanı Harbiye Kanununda yapılan değişiklik
  C)Şeriye ve Evkaf Vekaleti Kanununda yapılan değişiklik
  D)Medeni Kanun
 • 18) TBMM’nin açılması ile aşağıdakilerden hangisinin görevi sona ermiştir?
  A) Misak-ı Milli’nin
  C) Misak-ı İktisadi’nin
  B) Temsil Heyeti’nin
  D) Halk Fırkası’nın
 • 19) İtilaf devletlerini kızdırarak İstanbul’u işgal etmesine neden olan olay hangisidir?
  A) Misak-ı Milli Kararları’nın alınması
  B) Kurtuluş Savaşı’nın başlaması
  C) Mebusan Meclisi’nin açılması
  D) TBMM’nin açılması
 • 20) Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı Mebusan Meclisi’nin İstanbul’da toplanmasına karşı çıkmıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun gerekçelerinden birisidir?

  A) Temsil Heyeti’nin merkezinin Ankara olması
  B) İstanbul’un işgal güçlerinin denetiminde bulunması
  C) İstanbul Hükümeti’nin meclis çalışmalarını engellemesinden endişe etmesi
  D) Manda ve himaye düşüncesinin yaygınlaşmasını
Yorum Yap
Gönder