2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) “Şeytan, gerçekten apaçık, saptırıcı bir düşmandır.”  (Kasas Suresi,15.Ayet)
  Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerinden birisi değildir?

  A)  İnsanlar arasına kin ve düşmanlık sokar.
  B) İnsanları Allah’ı anmaktan alıkoymak ister.
  C) İnatçı, nankör ve kibirlidir.
  D) Kendine güvenenleri yardımsız bırakmaz
 • 2) Salih amel kavramının tam karşılığı nedir?
  A) Yapılan farz ibadetler
  B) Allah rızasını kazanmak için yapılan faydalı işler
  C) Kişinin çıkarına olan işler
  D) İnsanlara güzel gelen işler.
 • 3) “Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder.”
  Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde vurgulanmaktadır?

  A) “O gün, ne mal fayda verir ne de evlat.”
  B) “İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz...”
  C) “Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir...”
  D) “Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri (kendinize) haram etmeyin”
 • 4) İnsan aklıyla düşünerek iyiyle kötüyü ve doğruyla yanlışı ayırt edebilir. Bu nedenle İslam dini sadece aklî dengesi yerinde olanları Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu
  tutmuştur.
  Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi konuyla ilgili değildir?

  A) “(Resulüm!) Sana bu Mübarek Kitab’ı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”
  B) “Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz.”
  C) “... Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alır.”
  D) “... İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.”
 • 5) On Emir ve Cumartesi günü hangi dinle ilgilidir?
  a) Hinduizm
  b) Yahudilik
  c) Hıristiyanlık
  d) İslam
 • 6) Budizm dininin kurucusu kimdir.?
  a)lao tseu
  b)konfiçyüs
  c)siddharta gautama
  d)avatara
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi hristiyan alemince kabul edilen İncillerden değildir.?
  a)matta
  b)markos
  c)pavlus
  d)yuhanna
 • 8) Kast sistemi aşağıdaki dinlerin hangisinde vardır?
  a) Budizm
  b) Yahudilik
  c) Hristiyanlık
  d) Hinduizm
 • 9) İhtiyarlıktan, ölümden, ıstıraptan, arzu ve ihtiraslardan kurtulup yüceliğe ve huzura ermek anlamına gelen “Nirvana” hangi dinin öğretisinde yer almaktadır?
  a) Hıristiyanlık
  b) Hinduizm
  c) Yahudilik
  d) Budizm
 • 10) ……..insanın bütün arzu ve isteklerinden kurtulması, ıstırap ve acılarının sona ermesiyle oluşan mutluluk ve huzur halidir. …………… ulaşmak için sekiz dilimli yolu izlemek gerekir. Bunlar; doğru yaşama doğru davranma doğru çalışma doğru karar verme., doğru düşünme, doğru anlama doğru niyet ve doğru yaşamadır.

  Yukarıdaki boşluklara uygun olarak hangisi konulmalıdır?

  a) reenkarnasyon
  b) nirvana
  c) tevhid
  d) kast
 • 11) Kul hakkına girdiğimizde ve pişman olduğumuzda hangisini yapmamıza gerek yoktur?
  a) Zararı tazmin etmeliyiz.
  b) Hakkını helal et demeliyiz
  c) Allaha tövbe etmeliyiz
  d) Bir fakire sadaka vermeliyiz.
 • 12) İslam’ın diğer semavi dinlerden en önemli farkı hangisidir?
  a) Arabistan’da ortaya çıkması
  b) değiştirilmemiş, bozulmamış olması
  c) indirildiği toplumun Arapça konuşması
  d) kutsal bir kitabının olması
 • 13) Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A. Evrendeki yıldız ve gezegenlerin pek çoğu şans eseriş olmuştur.
  B. Allah’ın yarattığı hiçbir şeyde düzensizlik ve dengesizlik görülmez.
  C. Allah, kainatta bulunan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaşatmıştır.
  D. Allah’ın evrende koyduğu düzene kader denir.
 • 14) Allah, yapılmasını istediği her ibadette insanların farklı bir yönünü geliştirmeyi ve o konuda bir bilinç oluşturmayı amaçlamıştır.
  Buna göre “ Bütün Müslümanlarda paylaşma ve yardımlaşma ruhunun olması gerekir.” Düşüncesini daha çok fark ettiren ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Hac
  B. Zekat
  C. Oruç
  D. Namaz
 • 15) İslam inancına göre bütün insanlar kıyametin kopuşundan sonra ahirette yeniden dirilecektir. Mahşer denilen yerde toplanacak, dünyada yaptıklarından sorguya çekilecektir.

  Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A. Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine
  B. Allah’ın bağlayıcı olduğunda
  C. Mahşer yerinde sadece Müslümanların toplanacağı
  D. Ahiret inancının sadece Müslümanlarda olduğuna
 • 16) Hinduizm çok tanrılı bir dindir.
  Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm'de inanılan tanrılardan birisi değildir?

  A) Brahma
  B) Buda
  C) Vişnu
  D) Şiva
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına girmez?
  A) Namaz kılmamak
  B) Dedikodu yapmak
  C) Devlet malına zarar vermek
  D) İnsanları bakışlarıyla rahatsız etmek
 • 18) Yahudilerin ibadet yerleri ve din adamlarına verilen isimler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Kilise - Papaz
  B) Sinagog - Haham
  C) Cami - İmam
  D) Kilise - Haham
 • 19) Bir düşünceye, bir inanışa körü körüne bağlanıp başka inanç ve düşünceleri kabul etmemeye taassup denir.
  Taassubun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Merak
  B) Hoşgörü
  C) Cahillik
  D) Özenti
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi zekât ve sadakanın ortak özelliklerinden birisi değildir?
  A) İnsanları mutlu etmeleri
  B) Muhtaçların ihtiyaçlarını gidermeleri
  C) Sadece mal ve parayla yapılan bir ibadet olmaları
  D) Allah'ın sevgisini kazandırmaları
Yorum Yap
Gönder