2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1) Dünyamızı iki eşit parçaya bölen Ekvatora paralel olarak çizilen dairelere paralel denir.
  Aşağıdakilerden hangisi paralellere ait bir özellik değildir?

  a)180 tane paralel vardır
  b)En büyük paralel ekvatordur
  c)Paralellerin uzunlukları aynıdır
  d)90 tanesi kuzeyde.90 tanesi güneydedir
 • 2) Sümerler;
  Yazıyı bulmuşlar, geometri, aritmetik ve astronomi gibi bilimle-rin temellerini oluşturmuşlar, ilk yasaları ve edebi eserleri ortaya koymuşlardır.
  Güney Mezopotamya’da, birbirleriyle mücadele içinde olan kentlerde yaşamışlar, sınırları çok geniş olmayan devletler kurmuşlardır.
  Buna göre, Sümerlerle ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  a) Uygarlığa önemli katkılarda bulunmuşlardır.
  b) Genellikle sınırları belli bölgelerde yaşamışlardır.
  c) Askeri açıdan güçlü devletler kurmuşlardır.
  d) Yazılı belgeler ortaya koymuşlardır.
 • 3) Manihaizm dinini kabul etmişlerdir
  Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.
  Tarımla uğraşmışlardır
  Yukarıda özellikleri verilen Orta Asya Türk devleti aşağıda-kilerden hangisidir?

  a) Büyük Hun Devleti
  b) Uygurlar
  c) Kök Türk Devleti
  d) Kutluk Devleti
 • 4) Aşağıdaki tarih – yüzyıl eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) MS. 425 --- 5. Yüzyıl
  B) MS. 1701 --- 18.Yüzyıl
  C) MS. 600 --- 6. Yüzyıl
  D) MS. 1599 --- 16. Yüzyıl
 • 5) Yeryüzünde sürekli aynı yönde giden bir insanın, başlangıç noktasına varması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A)Yer şekillerinin özellikleriyle
  B)İklim şartlarıyla
  C)Yükselti özellikleriyle
  D)Dünyanın küresel şekliyle
 • 6) Orhun Abideleri arasında aşağıdakilerden hangisi adına bir yazıt dikilmemiştir?
  A) Mete Han
  B)Tonyukuk
  C)Bilge Kağan
  D)Kül Tigin
 • 7) Bir bölgenin iklim özellikleri o bölgede yaşayanları iklim koşullarına uymaya zorlar. Buna bağlı olarak iklim özelliklerine uygun yaşam ortaya çıkar. Konut tipleri de bunlardan biridir. Bu açıklamaya göre, Karadeniz Bölgesindeki konut tipleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahşap
  B) Kerpiç
  C) Taş
  D) Dağınık
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de değişik iklim tiplerinin görüldüğüne kanıt gösterilebilir?
  A) Yeraltı kaynaklarının çeşitli olması
  B) Sanayi tesislerinin belirli bölgelerde yoğunlaşması
  C) Çeşitli bitki türlerinin yetişmesi
  D) Akarsuların enerji potansiyellerinin yüksek olması
 • 9) Tarihte çağların tüm insanlığı ilgilendiren önemli olaylarla başladığı ve sona erdiği kabul edilir.
  Buna göre, aşağıda verilen çağların başlangıç olaylarından hangisi yanlıştır?

  A) ilkçağ - Yazının icadı
  B) Yeniçağ - İstanbul’un fethi
  C) Yakınçağ - Sanayi devrimi
  D) Ortaçağ - Kavimler göçü
 • 10) Yazlar sıcak ve kurak,kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.Bitki örtüsü ise bozkırdır.>Bu cümledeki iklim türü ve eşleştirilen il aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A)Akdeniz iklimi-Kayseri
  B)Karasal iklim-Aydın
  C)Karadeniz iklimi-Samsun
  D)Karasal iklim-Nevşehir
 • 11) -Türkistan’da bütün Türk boylarını birleştirerek ilk kez Türk Birliğini sağladı.
  -Kurucusu Teoman Kağandır.
  -Türk Tarihinde kurulan ilk Türk Devletidir.
  Yukarıda söz edilen Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Kök Türk(Türk Kağanlığı) Devleti
  B)Avrupa Hun Devleti
  C)Büyük Hun Devleti
  D)Türkiye Cumhuriyeti
 • 12) Türkiye’nin kuzey ucu ile güney ucu arası kaç kilometredir.
 • 13) Yatırım nedir? Örnek veriniz. • 14) İhracatımızın en fazla olduğu ülke Almanya’dır.Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A-İkliminin farklılığı
  B-Nufusunun yoğunluğu
  C-Türkiye’ye duyulan sevgi
  D-Almanya’da Türk nüfusunun fazlalığı
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi ölçeklerle ilgili olarak yanlış bir bilgidir?
  A) Ölçekler 2 çeşittir Kesir Ölçek ve Çizgi Ölçek.
  B) Haritalarda ölçek paydası küçüldükçe ölçek büyür, ve ayrıntı gösterme gücü artar.
  C) Küçük ölçekli haritalarda gösterilen alan fazladır.
  D) Bir yeri küçültmeden direk harita üzerine aktarmaya ölçek denilmektedir.
 • 16) Aşağıdaki boşluklara uygun olan cevabı yazınız?
  * Maki bitki örtüsü ……………ikliminde görülür.
  * Bozkır bitki örtüsü …………..iklimde görülür.
  * Orman bitki örtüsü…………..ikliminde görülür.
  *Doğu Anadolu bölgesinde …………… İklim görülmektedir.
 • 17) Aşağıdaki maden çiftlerinden hangisi yurdumuzda an fazla bulunan madenler arasındadır.
  a)Fosfat-demir
  b)krom-linyit
  c)bakır-boksit
  d)civa-mangenez
 • 18) Aşağıda verilen dönemlerin hangi çağ olduğunu yazınız.
  Yazının bulunması(M.Ö. 3500)- Kavimler Göçü(375):
  …………………………………..
  Kavimler Göçü- İstanbul’un fethi(1453)
  …………………………………..
  İstanbul’un fethi- Fransız ihtilali(1789):
  …………………………………..
  Fransız ihtilali’nden günümüze kadar olan dönem :
  …………………………………..
 • 19) Bir fabrikanın kurulması için gerekli şartlar nelerdir?
 • 20) Ülkemizde tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlarımızı yazınız.


Yorum Yap
Gönder