...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Temel Dini Bilgiler 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) İslam dininde Allah'ın kulunu bir işi yapması veya yapmaması hususunda yükümlü tutması anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mükellef
  B) Teklif
  C) Fürurat
  D) Farz
  E) Fakih
  Cevap: B
 • 2) İslam dininin dayandığı kaynaklara ................ denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Hakkniyet
  B) Hudud
  C Kuran
  D) Edille-i şer'iyye
  E) Sünnet
  Cevap: D
 • 3) Sözlük anlamı olarak kurtuluşa ermek, boyun eğmek, barış yapmak gibi anlama gelen kavram hangisidir?
  A) Mümin
  B) Müslüman
  C) İslam
  D) Din
  E) Mesih
  Cevap: C
 • 4)
  I. Evrensel bir dindir.
  II. Hz. Adem'den beri gönderilen ilahi dinlerin ortak adıdır.
  III. Tüm insanları muhatap almaktadır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslam için doğrudur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: D
 • 5) 'Sen elbette yüce bir ahlaka sahipsin'
  Ayetinde bahsedilen kişi kimdir?

  A) Peygamberimiz
  B) İnsanlar
  C) Müminler
  D) Melekler
  E) Hz. İsa
  Cevap: A
 • 6) Peygamberimizin eşi Hz. Aişe'ye peygamberimizin ahlakı sorulduğunda:
  'Onun ahlakı ............. dı.' diye cevap vermiştir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Kur'an
  B) Sünnet
  C) Hadisler
  D) Güzel
  E) Gelenek
  Cevap: A
 • 7)
  I. Kuran
  II. Sünnet
  III. Sağduyu
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslam ahlakının kaynakları arasında gösterilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  E) II ve III
  Cevap: C
 • 8) 'Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız: '
  Hadisinde peygamberimizin bahsettiği bu iki şey hangisidir?

  A) Kuran ve Sünnet
  B) Kuran ve Bilim
  C) Kuran ve Sağduyu
  D) Sünnet ve İlim
  E) Sünnet ve Sağduyu
  Cevap: A
 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Din güzel ahlaktır.
  B) Eğitim ve ahlak arasında yakın bir ilişki vardır.
  C) Eğitim ve öğretim tüm Müslümanlar için hayat boyu devam eden bir süreçtir.
  D) İlim öğrenmek erkeklere farz iken kadınlara değildir.
  E) Her Müslüman hayatı boyunca bilgisini ve ahlakını geliştirmekle yükümlüdür.
  Cevap: D
 • 10) Bir insanın ilk temel eğitimini aldığı yer neresidir?
  A) Aile
  B) İlkokul
  C) Ortaokul
  D) Sokaklar
  E) Arkadaş ortamı
  Cevap: A
 • 11) Tek Allah (c.c) anlamına gelen kavram hangisidir?
  A) Tevhit inancı
  B) Takva inancı
  C) Marifet
  D) Ta'zim
  E) Teslimiyet
  Cevap: A
 • 12)
  * İnanmak tasdik etmek.
  * Emniyette olmak, güvende olmak
  * Allah'ın varlığına inanmak
  Yukarıda verilenler hangi kavram ile açıklanır?

  A) İslam
  B) İman
  C) Akaid
  D) Tevhid
  E) Tecvid
  Cevap: B
 • 13) Sözlük anlamı olarak kurtuluşa ermek, güven, boyun eğmek, itaat etmek ve emniyette olmak anlamına gelen ifade hangisidir?
  A) İslam
  B) İman
  C) Müslüman
  D) Mümin
  D) Hasen
  Cevap: A
 • 14) Akaid ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İslam dininde inanılması gereken esasların bütününe verilen isimdir.
  B) Düğümlemek manasına gelir.
  C) Bir şeye gönülden inanmak manasına gelir.
  D) İman ile eş anlamlıdır.
  E) Diğer dinlerle ilgili bilgileri de incelemektedir.
  Cevap: E
 • 15)
  I. Kelime-i Tevhid
  II. Kelime-i Şehadet
  III. İmanın şartları inanmak.
  IV. Kuran ve sünnet esaslarına inanmak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mümin olma şartları arasındadır?

  A) I, II, III ve IV
  B) I, II ve III
  C) I, III ve IV
  D) I ve II
  E) II, III ve IV
  Cevap: A
 • 16) ..............................., dilinden ve elinden (gelecek kötülükler konusunda) Müslümanlar’ın güven içinde oldukları kimsedir.
  Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A) Mümin
  B) Müslüman
  C) Kişi
  D) İnsan
  E) İnanmış
  Cevap: B
 • 17) İslam dininde inanç, ibadet, ahlak ve hukuk konularında kaynak olarak kullanılan dini delillere ne denir?
  A) İslam kaynağı
  B) Adille-i Şer'iyye
  C) Sünnet
  D) Sahih hadis
  E) Kuran
  Cevap: B
 • 18) “Bana itaat eden, .................. itaat etmiştir. Bana isyan eden de ................. isyan etmiştir.”
  Peygamber efendimizin yukarıdaki hadisinde boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir?

  A) Kuran-ı Kerim
  B) Allah
  C) İslam
  D) İnsan
  E) İyilik
  Cevap: B
 • 19) Bir hadisin Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından kesin olarak söylendiği anlamına gelen kavram hangisidir?
  A) Sahih
  B) Mütevatir
  C) Ahad
  D) Zayıf
  E) Hasen
  Cevap: B
 • 20) Ravilerde hata etme ve yanılma gibi bir kusur sebebiyle sahih hadis derecesine çıkamayan hadislere ne denir?
  A) Meşhur hadis
  B) Zayıf hadis
  C) Sahih hadis
  D) Hasen hadis
  E) Ahad hadis
  Cevap: D
 • 21) İman edilmesi gereken şeylerin her birine ayrıntılarıyla inanılmasına .............. iman denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Tafsili
  B) İcmali
  D) Tevhidi
  E) Tecvidi
  D) Tasdiki
  Cevap: A
 • 22)
  I. Yeis olmamalıdır.
  II. Şüphe olmamalıdır.
  III. Allah'ın rahmetinden ne ümitsiz ne de emin olunmalıdır.
  IV. Sadece sözde kalmamalıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri imanın geçerli olaması için gereken şartlar arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) I, III ve IV
  C) II, III ve IV
  D) I, II, III ve IV
  E) I ve IV
  Cevap: D
 • 23) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Allah'a (c.c) ve Hz. Peygamber' (s.a.v) yürekten inanan ve inandığı gibi yaşayan kişilere mümin denir.
  B) Mü'minler ahirette cennete gireceklerdir.
  C) Günahkar Mü'minlere cennet yasaklanmıştır.
  D) Kişi mü'min olabilmek için İslam'da inanılması gereken her şeye tüm kalbiyle inanması ve tasdik etmesi gerekmektedir.
  E) Mü'min kalp ile tasdik etmesinin yanında dil ile ikrar etmesi gerekmektedir.
  Cevap: C
 • 24) İslamda inanılması gereken şartlara kalbi ile inanmayıp söz ve davranışları ile inanmış gibi görünen kişilere ne denir?
  A) Mü'min
  B) Münafık
  C) Kafir
  D) Yezid
  E) Nifak
  Cevap: B
 • 25) Kader ve kazaya iman nedir? Kısaca açıklayınız.


  Cevap: Hayır ve şerrin, iyinin ve kötünün Allah'tan geldiğine inanmak, evrende bulunan her şeyin Allah'ın bir ölçü ve hikmete göre yarattığını kabul etmektir. Kısacası her şeyin Allah'ın ilmi ve izni takdirinde işlediğine iman etmektir.
 • 26) Aşağıda verilen kutsal kitapları indirilmiş olduğu  Peygamberle eşleştiriniz.
  a. Zebur
  b. Tevrat
  c. Kur'an
  d. İncil
  [...] Hz. Muhammed
  [...] Hz. Musa
  [...] Hz. İsa
  [...] Hz. Davud
  Cevap: c -- b -- d -- a
 • 27) Meleklerin özelliklerinden beş tanesini aşağıya yazınız.
  *
  *
  *
  *
  *
  Cevap: Yiyip içmezler -- Cinsiyetleri yoktur -- İsyan etmezler -- Gece gündüz Allah'ı anarlar --- Görünmezler
 • 28) İslamın temel inanç şartları olan imanın şartlarını aşağıya yazınız.
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Cevap: Allah'a İman -- Meleklere İman -- Peygamberlere İman -- Kitaplara İman -- Kaza ve kadere İman -- Ahiret gününe İman
 • 29) Aşağıda verilmiş Amentü suresinin Türkçe anlamın aşağıya yazınız.
  “Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l-mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhû ve resûluhu.”  Cevap: Allah’a (c.c), meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan (c.c.) olduğu- na inandım. Ölümden sonra diriliş haktır. Allah’tan (c.c.) başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed’in (s.a.v) O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim
 • 30) Bir müminin imanının geçerli olması için gerekli şartlardan beş tanesini yazınız.
  *
  *
  *
  *
  *

  Cevap: İman ümitsizlik halinde olmamalıdır. --- İman şüphe barındırmamalıdır. --- Dinde farz veya haram olan hükümleri tamamen kabul etmelidir. --- İman sadece sözde olmamalı, davranışlarla da tasdiklenmelidir.
 • 31) Her kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin. Her kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikramda bulunsun. Her kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun!”
  Yukarıda verilen ayet imanın hangi esası ile ilgilidir?
  A) Ahirete iman
  B) Kitaplara iman
  C) Peygamberlere iman
  D) Kaza ve Kadere iman
  E) Meleklere iman
  Cevap: A
 • 32) Ahiret ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?
  A) Amentü esaslarından biridir.
  B) Son, Son gün anlamlarına gelmektedir.
  C) Kıyametin kopmasıyla birlikte başlayacak ebedi hayattır.
  D) Kuran'da bahsi diğer iman şartlarına göre daha az geçmektedir.
  E) Ahirete inana kişi gayesiz yaratılmadığı bilincindedir.
  Cevap: D
 • 33) Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancına sahip birinin yapacağı davranışlardan biri değildir?
  A) Ölümü yok oluş görmez
  B) Sorumluluklarını yerine getirir.
  C) Dünyanın bir imtihan yeri olduğu bilincindedir.
  D) Sadece ahiret için çalışır.
  E) Yaptığı her hareketin hesabını vereceğini bilir.
  Cevap: D
 • 34) “Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi  bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.”
  Yukarıda verilen ayet daha çok hangisi ile ilgilidir?
  A) Kaza ve kadere iman
  B) Meleklere iman
  C) Peygamberlere iman
  D) Ahirete iman
  E) Kitaplara iman
  Cevap: A
 • 35) Kader ve kazaya iman ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildi?
  A) Kaza ve kadere iman, Allah'ın ilim , irade, kudret gibi sıfatlarına inanmanın bir sonucudur.
  B) Her şeyin Allah'tan geldiğine iman etmektir.
  C) Kainatta olan her şeyin bir ölçü ve hikmete göre cereyan ettiğini kabul etmek anlamına gelmektedir.
  D) İmanın şartlarından biridir.
  E) Kader insanların sorumluluktan muhaf tutulmasını sağlar.
  Cevap: E
 • 36) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Bütün peygamberler İslam peygamberidir.
  B) Müslümanlar ayrım yapmaksızın tüm peygamberlere iman etmek zorundadır.
  C) Hz. Muhammed son peygamberdir.
  D) Hz. İsa Hatem'ül-Enbiya'dır.
  E) Hz. Muhammed'en sonra kıyamete kadar başka peygamber gelmeyecektir.
  Cevap: D
 • 37)
  I. Allah tarafından görevlendirilen seçkin kişilerdir.
  II. Allah'ın melekler vasıtasıyla gönderdiği vahyi insanlara ulaştıran kişilerdir.
  III. Görevlerini eksiksiz olarak yerine getirirler.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamberler için doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 38)
  I. İlk peygamber Hz. Adem'dir.
  II. Her peygamber birer örnek mümindir.
  III. Gönderilen tüm peygamberlere iman esastır.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 39) “Ey iman edenler, Allah’a, pey gamberlerine, peygamberlerine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin...”
  Yukarıda verilen ayetten yola çıkarak;
  I. Allah'a
  II. Peygamberlere
  III. Meleklere
  IV. Kitaplara
  verilenlerden hangisine imanın esas olduğuna ulaşılabilir?
  A) I, II ve III 
  B) I, II ve IV
  C) I, II, III ve IV
  D) II, III ve IV
  E) I, III ve IV
  Cevap: B
 • 40) “Onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler..."
  Yukarıda verilen ayet hangi iman esasını vurgulamaktadır?
  A) Meleklere iman
  B) Allah'a iman
  C) Peygamberlere iman
  D) Kitaplara iman
  E) Ahirete iman
  Cevap: D
 • 41) Aşağıdaki peygamberlerden hangisine kutsal kitap indirilmemiştir?
  A) Hz. Musa
  B) Hz. Muhammed
  C) Hz. İsa
  D) Hz. İlyasa
  E) Hz. Davud
  Cevap: D
 • 42) Meleklerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Cinsiyetleri yoktur.
  B) Yiyip içmezler
  C) İnsani ihtiyaçları yoktur.
  D) Müminler için dua ederler
  E) Gaybı bilebilirler.
  Cevap: E
 • 43)
  I. İnkar eden
  II. Tanımayan ve reddeden
  III. Hakk'ı tanımayan
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kafir kavramının tanımı içindedir?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız III
  Cevap: A
 • 44) Allah’ın (c.c) tek ilah ve gerçek mabud oluşunda, isim, sıfat ve fiillerinde Allah’a (c.c) ortaklar koşmak ............. olarak adlandırılır.

  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Müşrik
  B) Şirk
  C) Küfür
  D) Haram
  E) Kafir
  Cevap: B
 • 45) Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in Allah'ın en sevmediği helal olarak nitelendirdiği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Evlenme
  B) Çocuk sahibi olma
  C) Boşanma
  D) Kurban kesme
  E) Sadaka verme
  Cevap: C
 • 46)
  I. Dini ve ahlaki duygular ailede öğrenilir.
  II. Sorumluluk duygusu ailede kazanılır.
  III. Toplumun devamı aile ile sağlanır.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: D
 • 47)
  I. Bir erkek ve kadının birbirlerine eş olmak üzere yaptıkları mukaveleye nikah denir.
  II. Nikah sayesinde her türlü kötü zannın önüne geçilir.
  III. Nikah İslam'da zorunlu değildir.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: A
 • 48) İslam dinine göre ailede huzur ve mutluluğun sağlanabilmesi için eşler arasında denkliğin gözetilmesine .................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Denklik
  B) Küfüv
  C) Küffet
  D) Eşitlik
  E) Nafaka
  Cevap: B
 • 49) İnsan olarak bir takım sorumluluklara sahibiz. İlk olarak ta ..................... karşı sorumluyuz.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) kendimize
  B) peygamberimize
  C) Allah'a
  D) ailemize
  E) dinimize
  Cevap: C
 • 50) Kişinin ihanet etmemesi, aldatmaması, vefalı olması anlamına gelen ifade hangisidir?
  A) Sadakat
  B) Şefkat
  C) Hüsnü zan
  D) Mahremiyet
  E) Paylaşım
  Cevap: A
 • 51) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Dinimizde boşanma belirli şartlarda müsaade edilmiştir.
  B) Boşanma dinimizde talak olarak geçmektedir.
  C) Boşanma en son çare olarak görülmelidir.
  D) Boşanma safhasına gelmeden önce sulha gidilebilir.
  E) Allah (c.c) boşanmadan önce sulha gitmeyenleri lanetlemiştir. 
  Cevap: E
 • 52) Bir kişinin Allah'ın huzurunda olduğu bilinciyle ve O'nu görüyürmuşçasına ibadetlerini yapmasına ne denir?
  A) Talak
  B) İhsan
  C) Maruf
  D) Tevekkül
  E) Tehvid
  Cevap: B
 • 53) Kuranı Kerim ve sünnete uygun olan ve dinin ve aklın güzel gördüğü şeye ...................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Talak
  B) İhsan
  C) Maruf
  D) Tevekkül
  E) Tehvid
  Cevap: C
 • 54) Aşağıdakilerden hangisi güvenli ortamın oluşmasını sağlayan etmenlerden biri değildir?
  A) Sevgi ve saygı
  B) Yardımlaşma
  C) İşi doğru yapmak
  D) Toplumdan önce kendini düşünmek
  E) Adaleti sağlamak
  Cevap: D
 • 55) Peygamber efendimizin Muhemmed'ül Emin ünvanı aşağıda verilen ilkelerden daha çok hangisi ile özdeşir?
  A) Sulh
  B) Kardeşlik
  C) Emniyet ve güven
  D) Yardımlaşma
  E) Hak ve adalet
  Cevap: C
 • 56) Hak ve hukuku gözetmek, herkese hakkını vermek bir şeyi olması gereken yere koymak anlamına gelen kavram hangisidir?
  A) Sulh
  B) Yardımlaşma
  C) Dayanışma
  D) Emniyet
  E) Adalet
  Cevap: E
 • 57) “Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; insanlara eşyalarını eksik vermeyin, yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın.”
  Yukarıda verilen ayet daha çok hangisi ile ilgilidir?
  A) Sulh
  B) Yardımlaşma
  C) Dayanışma
  D) Emniyet
  E) Adalet
  Cevap: E
 • 58) Aşağıda verilen hadis ve ayetlerden hangisi kardeşlik ile ilgili değildir?
  A) Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah’tan korkup sakının; umulur ki esirgenirsiniz
  B) Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yalnız bırakmaz. Kim, kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim Müslümanı bir sıkıntısından kurtarırsa, Allah da onu kıyamet günü bir sıkıntısından kurtarır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun bir ayıbını örter.
  C) Hiçbiriniz kendi nefsi için arzu ettiğini kardeşi için de sevip istemedikçe iman etmiş olmaz
  D) Vücudun bir organı ağrıdığında, vücudunun kalan kısmının uykusuzluk ve ateş içinde bu durumdan etkilenmesi gibi Mü’minleri de birbirlerine merhamet etmede, sevgi duymada ve yardımlaşma hususunda vücudun organları gibi görürsün
  E) “Şu bir gerçek ki Allah, size emanetleri mutlaka ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder…
  Cevap: E
 • 59) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı olumsuz etkileyen etmenlerden biri değildir?
  A) Yalan ve hile
  B) Alkol bağımlılığı
  C) Fitne ve fesat
  D) Tebessüm
  E) Zina
  Cevap: D
 • 60) Bireyin iyi vasıflarını kaybederek; kaba ve adi bir hal alması anlamına gelen kavram hangisidir?
  A) Yalan
  B) Fitne
  C) Fesat
  D) Yozlaşma
  E) Tecessüs
  Cevap: D
 • 61) Bir kimsenin özel durumunu merak ederek onun rızası olmadan gizlice araştırma yapmaya ........................ denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) yalan
  B) fitne
  C) fesat
  D) yozlaşma
  E) tecessüs
  Cevap: E
 • 62) .................... öldürmekten daha kötüdür…
  Yukarıda verilen ayette noktalı yere hangisi getirilmelidir?
  A) Yalan
  B) Fitne
  C) Fesat
  D) Yozlaşma
  E) Tecessüs
  Cevap: B
 • 63)
  I. Allah ile kul arasında iletişimdir.
  II. Allah'ın sonsuz kudretine sığınmayı gerektirir.
  III. Kulun acizliğini gösterir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri dua için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 64) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Hukukta bir hüküm verilebilmesi için delil zorunludur.
  B) İslam hukukunda kullanılan kaynaklara edille-i şer'iyye denir.
  C) İslam hukukunun ilk temel kaynağı peygamberimizin sünnetidir.
  D) Peygamber efendimiz Kur'an'da anlaşılmayan hususları açıklamış ve uygulamalı olarak sahabeye göstermiştir.
  E) İslam hukukunun temel kaynaklarından biri de icma'dır.
  Cevap: C
 • 65) Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun temel kaynaklarından biri değildir?
  A) Kur'an
  B) Sünnet
  C) İcma
  D) Kıyas
  E) İtikat
  Cevap: E
 • 66) İslam dininde dini emirlere ne denir?
  A) İcma
  B) Teklif
  C) Mükellef
  D) Kıyas
  E) Elille-i Şer'iyye
  Cevap: B
 • 67) Aşağıda verilen kavram ve açıklamalarından hangisi doğru değildir?
  A) Münafık: Müslüman olmadığı halde müslümanları aldatmak için müslümanım diyen kişilere denir.
  B) Kafir: İslamı inkar eden kişilere denir.
  C) Müşrik: Alla'hın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kişiye denir.
  D) Mümin: Allah'ın varlığına ve birliğine inanan kişiye denir.
  E) Fasık: Allah'tan gelen yasaklara riayet etmeyen kişilere denir.
  Cevap: C
 • 68) Bir insanı öldürmek ................. .......... öldürmek gibidir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) tüm insanlığı
  B) tüm canlıları
  C) tüm fasıkları
  D) tüm müşrikleri
  E) tüm alemleri
  Cevap: A
 • 69) Bir mümin aşağıdakilerden hangisi ile evlenemez?
  A) Süt kardeşi ile
  B) Kuzeniyle
  C) Komşusuyla
  D) Farklı milletten biriyle
  E) İş arkadaşıyla
  Cevap: A
 • 70) “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi ................ de gerçek manada iman etmiş olamazsınız.”
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) övmedikçe
  B) sevmedikçe
  C) istemedikçe
  D) üzmedikçe
  E) kırmadıkça
  Cevap: B
 • 71) Aşağıda verilenlerden hangisi evliliğin amaçlarından biri değildir?
  A) Geleceğe güvenle bakabilme
  B) Dünyayı daha fazla sevme
  C) Sevme ve sevilme ihtiyacını karşılama
  D) Dayanışma duygusunu hissteme
  E) Toplumda bir yer edinme
  Cevap: B
 • 72) Aşağıda verilen ayetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.” diyenlerdir. (Furkân suresi, 74. ayet)
  B) “İyi erkeklerle iyi kadınları (birbirleriyle) evlendirin. (Dârimî, Nikâh, 10)
  C)  “Birbirlerini seven (çiftlerin birleşmesi) için nikâhtan daha iyi bir çözüm yoktur.” (İbn Mâce, Nikâh, 1)
  D) “Bir kadınla dört şeyden dolayı evlenilir: Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanını seç. Aksi halde fakr-u zarurete duçar olursun!” (Buhârî, Nikâh, 16)
  E) “Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görür.” (Bakara suresi, 237. ayet)
  Cevap: E
 • 73) Aşağıdakilerden hangisi eşler arasında bulunması gereken duygulardan biri olamaz?
  A) Sadakat
  B) Fedakarlık
  C) Kindarlık
  D) Sabır
  E) Şefkat
  Cevap: C
 • 74) “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ....................... yönünden en güzel olanlarıdır. En iyileri de eşlerinize karşı en iyi davrananlarıdır.” 
  Yukarıda hadiste verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) mal
  B) mülk
  C) ahlak
  D) sevgi
  E) saygı
  Cevap: C
 • 75) “Allah katında helallerin en sevimsizi ......................”
  Yukarıda hadiste verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) kavgadır.
  B) spordur.
  C) boşanmadır.
  D) evlenmedir.
  E) nişandır.
  Cevap: C
 • 76) Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin sosyal hayata getirdiği temel ölçütlerden biri değildir?
  A) Güven
  B) Barış
  C) Adalet
  D) Kardeşlik
  E) Çalışma
  Cevap: E
 • 77)  “Birbirinize bir emanet bırakırsanız, emanet bırakılan kimse emaneti sahibine versin ve (bu hususta) Rabbi olan Allah’tan korksun.” (Bakara suresi, 283. ayet)
  Yukarıda verilen ayet daha çok hangisi ile ilgilidir?
  A) Sevgi ve saygı
  B) Kardeşlik
  C) Sulh
  D) Emniyet ve Güven
  E) Adalet
  Cevap: D
 • 78)  “…O halde siz mümin iseniz Allah’tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin.” (Enfal suresi, 1. ayet)
  Yukarıda verilen ayet daha çok hangisi ile ilgilidir?
  A) Sevgi ve saygı
  B) Kardeşlik
  C) Sulh
  D) Emniyet ve Güven
  E) Adalet
  Cevap: C
 • 79) “Allah, size emanetleri mutlaka ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle karar vermenizi emreder…”
  (Nisa suresi, 58. ayet.)
  “Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; insanlara eşyalarını eksik vermeyin, yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın.”
  (Hûd suresi, 85. ayet.)
  Yukarıda verilen ayetler daha çok hangisi ile ilgilidir?
  A) Sevgi ve saygı
  B) Kardeşlik
  C) Sulh
  D) Emniyet ve Güven
  E) Adalet
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder
 • nihat altındaş
 • 2020-10-27

teşekkür ederim