Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
LGS İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Soruları 15 (2013 TEOG 1.Dönem İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Soruları)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)

  Mustafa Kemal’in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik, çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla renkli bir yapıya sahipti. Yüzyıllarca bir arada yaşayan bu farklı kültürler, Fransız İhtilali’nin etkisiyle çatışma ortamı içine sürüklenmişlerdir.

  Bu bilgilere göre, Selanik şehrinin sosyal ve kültürel yapısına ilişkin;

  I- Çok uluslu bir yapıya sahiptir.

  II- Zengin bir kültürel yapı vardır.

  III- Milliyetçilik düşüncesi etkili olmuştur.

  IV- Ticari hayata gayrimüslimler hâkimdir.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I

  B) I, II ve III

  C) I, III ve IV

  D) I, II, III ve IV

  Cevap: B
 • 2)

  Aşağıdakilerden hangisi, Amasya Genelgesi’ndeki “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” kararının eyleme geçtiğinin kanıtı olamaz?

  A) Millî cemiyetlerin kurulması

  B) Sevr Antlaşması’nın yok sayılması

  C) Manda ve himayenin reddedilmesi

  D) İtilaf Devletleri ile anlaşma yollarının aranması

  Cevap: D
 • 3)

  İlk askerî başarısını, Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı kazanan Mustafa Kemal, daha sonra görev aldığı cephelerde başarılı görevler yapmıştır.

  Bu bilgiden, Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A) İlk görev yeri Trablusgarp’tır.

  B) Başarılı bir askerlik hayatı vardır.

  C) İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler vermiştir.

  D) Trablusgarp Savaşı, askerlik hayatına deneyim kazandırmıştır.

  Cevap: A
 • 4)

  Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’nun işgaline karşı Türk halkı, yerel direniş örgütleri kurarak mücadele etti.

  Buna göre, Türk halkının işgaller karşısında;

  I- teslimiyetçi,

  II- milliyetçi,

  III- uzlaşmacı

  IV- dayanışmacı

  tutumlarından hangilerini gösterdiği söylenebilir?

  A) Yalnız II

  B) I ve III

  C) II ve IV

  D) I, III ve IV

  Cevap: C
 • 5)

  İtilaf Devletleri’nin, Çanakkale Cephesi’ni açmaktaki amaçlarından biri de Rusya’ya yardım etmekti.

  Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri’nin bu amacına ulaşamadığının kanıtı olabilir?

  A) ABD’nin savaşa girmesi

  B) Çanakkale Zaferi’nin kazanılması

  C) Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması

  D) İttifak Devletleri’nin I. Dünya Savaşı’nı kaybetmesi

  Cevap: B
 • 6)

  Verilen kavram haritasındaki (?) yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  A) Mustafa Kemal’in eğitim gördüğü şehirler

  B) Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapan şehirler

  C) Mustafa Kemal’in askerî ataşe olarak görev yaptığı şehirler

  D) Mustafa Kemal’in fikir hayatının gelişmesinde rolü olan şehirler

  Cevap: D
 • 7)

  I. Dünya Savaşı’nın, aşağıdaki sebeplerinden hangisini, Sanayi İnkılabı ortaya çıkarmış olabilir?

  A) Milliyetçilik hareketleri

  B) Ulusal bağımsızlık hareketleri

  C) Devletler arası sömürge yarışı

  D) Avusturya veliahdının öldürülmesi

  Cevap: C
 • 8)

  “Selanik şehrinin çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfus yapısı, Mustafa Kemal’in ........................ etkili olmuştur.”

  Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılırsa bilgi bütünlüğü doğru sağlanmış olur?

  A) Bilimsel ve akılcı anlayışa sahip olmasında

  B) Yönetim tecrübesi kazanmasında

  C) Askerlik bilgisinin gelişmesinde

  D) Farklı kültürleri tanımasında

  Cevap: D
 • 9)

  Millî Kongre Cemiyeti, 29 Kasım 1918 tarihinde 70 kadar cemiyetten ikişer temsilcinin katılması ile cemiyetler üstü bir teşkilat olarak kuruldu. Amacı, dünyada Türkler hakkında yapılan haksız ve yalan propagandalara basın-yayın yoluyla cevap vermekti.

  Paragraftan, Millî Kongre Cemiyeti ile ilgili hangi bilgiye ulaşılamaz?

  A) Kuruluş amacına

  B) Nasıl kurulduğuna

  C) Nerede kurulduğuna

  D) Mücadele yöntemine

  Cevap: C
 • 10)

  Mustafa Kemal Paşa, mücadeleye atılmasaydı, bu memleket kurtulamazdı. Anadolu’nun tehlikeye düşen yerlerinde batıda, doğuda ve güneyde başlayan yurtsever düşüncesinin mahsulü olan zayıf mukavemet hareketlerinin her biri ayrı ayrı bastırılabilirdi.” 

  Rauf Orbay, yukarıdaki sözleriyle Atatürk’ün ülkemizin kurtuluşunu sağlayan çalışmalarından hangisini vurgulamış olabilir?

  A) TBMM’yi açmasını

  B) Yöresel direniş güçlerini birleştirmesini

  C) Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayımlamasını

  D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarmasını

  Cevap: B
 • 11)

  “Kolağası Mehmet Tevfik Bey, değerli bir Türk subayıydı. Türk tarihini iyi biliyor ve öğrencilerine sevdiriyordu. Atatürk, Türk tarihini bütün genişliği ve derinliği ile kavramış olan hocasından daima saygı ile söz ederdi. Bir gün bana “Tevfik Bey’e minnet borcum vardır. Bana yeni bir ufuk açtı.” demiştir.” Ali Fuat Cebesoy’un tanıttığı Kolağası Mehmet Tevfik Bey, Mustafa Kemal’in Manastır Askerî İdadisindeki tarih öğretmenidir. 

  Sizce, Mustafa Kemal’in tarih öğretmenine beslediği şükran ve minnetin sebebi ne olabilir?

  A) Millî tarih bilinci oluşturması

  B) Türk tarihini çok iyi bilmesi

  C) Derslerinde farklı yöntemler uygulaması

  D) Mustafa Kemal’in tarih derslerine ilgi duyması

  Cevap: A
 • 12)

  Mustafa Kemal;

  • Havza Genelgesi’nde işgallere karşı mitingler düzenlenmesini istemiş,

  • Sivas Kongresi’nde tüm cemiyetleri tek çatı altında birleştirmiştir.

  Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde alınan bu kararlar ile;

  I- Millî birlik ve beraberliğin sağlanması

  II- Misakımillî’nin hazırlanması

  III- Millî egemenliğin oluşturulması

  IV- Millî bilincin uyandırılması

  amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiş olabilir?

  A) Yalnız I

  B) I ve IV

  C) II ve III

  D) III ve IV

  Cevap: B
 • 13)


  Verilen görselde, 17 Mayıs 1919 tarihli bir gazetenin, Trabzon’daki Rum matbaasının bir Türk gazetesini basmadığı ile ilgili haberini okudunuz.

  Rum matbaası, bu uygulaması ile aşağıdakilerden hangisini önlemeyi amaçlamıştır?

  A) Millî ekonominin gelişmesini

  B) Millî egemenliğin kurulmasını

  C) Millî duyguların harekete geçmesini

  D) Millî kültürün korunması çalışmalarını

  Cevap: C
 • 14)

  “Misakımillî, barış yapmak için en uygun ve en azından şartlarımızı içeren bir programdır. Barışa erişmek için bir araya getireceğimiz esasları kapsar. Fakat memleket ve milleti kurtarmak için barış yapmak yeterli değildir. Milletin gerçek kurtuluşu için yapılacak çalışmalar, ondan sonra başlayacaktır. Barıştan sonraki çalışmalarda başarılı olabilme, milletin bağımsızlığının korunmuş olmasına bağlıdır. Misakımillî’nin hedefi onu temindir.” Mustafa Kemal Atatürk

  Mustafa Kemal bu açıklamasında, barıştan sonra yapılacak çalışmaların başarılı olmasını sağlayacak olan unsurlardan hangisini vurgulamıştır?

  A) Bağımsızlığın korunmasını

  B) Millî kültürün geliştirilmesini

  C) Halkın desteğinin sağlanmasını

  D) Ulusal egemenliğin kurulmasını

  Cevap: A
 • 15)

  Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti üyeleri, Sivas’tan Ankara’ya 6 teneke ödünç benzin ve bankadan alınan 1000 lira borç parayla gelmişlerdir. Tekerleklerine bez doldurularak şişirilen üstü açık beyaz otomobil ile geçtikleri her yerde olduğu gibi Ankara’da da sevgi gösterileriyle karşılanmışlardır.

  Tüm bu imkânsızlıklara rağmen, Mustafa Kemal Paşa’nın bağımsızlık yolundan dönmemesi, onun hangi kişilik özelliğinin bir sonucudur?

  A) Mantıklılığının

  B) İleri görüşlülüğünün

  C) Gerçekçiliğinin

  D) Kararlılığının

  Cevap: D
 • 16)

  Mustafa Kemal’in yaptığı aşağıdaki görevlerden hangisi, onun, dış politika tecrübesi kazanmasına katkı sağlamış olabilir?

  A) Sofya Ataşemiliterliği

  B) Çanakkale Cephesi’nde üstlendiği görevi

  C) Kafkas Cephesi 16. Kolordu Komutanlığı’nda bulunması

  D) 31 Mart Olayı’nı bastıran Hareket Ordusu içinde yer alması

  Cevap: A
 • 17)

  Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu halkında işgallere karşı millî bilincin uyandığının bir göstergesidir?

  A) Kuva-yi İnzibatiye adı verilen askerî gücün oluşturulması

  B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

  C) Amasya Görüşmelerinin yapılması

  D) Direniş cemiyetlerinin kurulması

  Cevap: D
 • 18)

  Mustafa Kemal, askerlik görevine ilk atandığı Şam’da, yakın arkadaşları ile gizlice Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. 

  Mustafa Kemal’in, böyle bir çalışma içinde bulunması, ona, aşağıdakilerden hangisi açısından kazanç sağlamıştır?

  A) Teşkilatçılık

  B) Açık sözlülük

  C) Askerlik bilgisi

  D) İleri görüşlülük

  Cevap: A
 • 19)

  Mustafa Kemal’in lise öğrenimini yaptığı Manastır şehrinde, çeşitli din ve ulustan insanlar yaşamaktaydı. Fransız İhtilali’nin etkisiyle bu uluslarda, bağımsız yaşama duyguları gelişmeye başlayınca aralarında çekişmeler ortaya çıktı. 

  Manastır’daki bu sosyal ortamın Mustafa Kemal’in üzerindeki etkisi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Askerî tecrübeler kazanması

  B) İnanç birliğine önem vermesi

  C) Millî duygularının gelişmesi

  D) Akılcı ve bilimsel düşünce yapısının oluşması

  Cevap: C
 • 20)

  Mustafa Kemal Paşa’nın, Erzurum’daki çalışmalarından rahatsız olan İstanbul Hükûmeti, onun İstanbul’a geri dönmesini istedi. Bu isteği reddeden Mustafa Kemal, müfettişlik görevinden alınacağını öğrendi. Bunun üzerine Osmanlı Hükûmetinden önce davranarak askerlikten ve bütün görevlerinden istifa ettiğini İstanbul’a bildirdi. 

  Bu bilgiden yola çıkarak, Mustafa Kemal Paşa ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Başka bir meslek seçmek istediği

  B) İstanbul’a geri dönmeyi düşündüğü

  C) Karşılaştığı sorunları aşmasını bildiği

  D) İstanbul Hükûmetinin kararlarına uyduğu

  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder