Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
LGS Fen Bilimleri Soruları 13 (2013 Teog 2.Dönem Fen Bilimleri Soruları)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)

  Aşağıda çeşitli canlıların üreme şekilleri gösterilmiştir. Bu canlı türlerinin hangisinde, elde edilen yavruların genetik yapısı ana canlıdan farklıdır?

  Cevap: D
 • 2)

  Üç öğrenci, bir ekosistemde rastlanabilen besin zinciri örneklerini göstermek için canlıları aşağıdaki gibi sıralamıştır.

  Öğrencilerin yapmış oldukları bu gösterimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Ayşe’nin gösterimi doğrudur, çünkü üretici

  canlıları en sona yerleştirmiştir.

  B) Zeynep’in gösterimi doğrudur, çünkü üretici

  ve tüketici canlıları doğru sıralamıştır.

  C) Murat’ın gösterimi doğrudur, çünkü daha

  fazla canlı türüyle sıralama yapmıştır.

  D) Zeynep ve Murat’ın gösterimi doğrudur,

  çünkü her ikisi de üretici canlılarla başlamıştır.

  Cevap: B
 • 3)

  Şekil, bir ekosistemdeki enerji akışıyla ilgilidir.


  Bu şekle göre, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Bitki, güneş enerjisini kullanabilir.

  B) Canlılar, yaşamlarını sürdürmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar.

  C) Canlıların hepsi, güneş enerjisini besin üretmek için kullanabilir.

  D) Bazı tüketiciler, enerji ihtiyaçlarını doğrudan üreticilerden karşılar.

  Cevap: C
 • 4)

  Bir öğrenci, fotosentezin canlılar için önemini deneyle gözlemlemek istiyor. Bunun için şekildeki düzenekleri hazırlamıştır.

  Öğrenci, bu düzeneklerde aşağıdaki uygulamalardan hangisini yaparsa amacına ulaşır?

  A) Karanlık ortamdaki düzeneklerden çekirgeleri çıkarıp kurbağaları eklemelidir.

  B) II. fanusu karanlık ortamda bırakıp; I. fanusu ışıklı ortama almalıdır.

  C) Karanlık ortamdaki I. fanusa da saksı bitkisi eklemelidir.

  D) Karanlık ortamdaki düzenekleri ışıklı ortama almalıdır.

  Cevap: D
 • 5)

  Yukarıdaki düzenekle sınıfta deney yapan Mehmet, “Sizin de gözlemlediğiniz gibi yalnızca I. kaptaki kireç suyu bulandı.” diyor.

  Buna göre, bu deneyin hipotezi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fotosentez sonucu oksijen açığa çıkar.

  B) Fotosentezin gerçekleşmesi için karbon dioksit gereklidir.

  C) Oksijenli solunum sonucu karbon dioksit açığa çıkar.

  D) Oksijenli solunumun gerçekleşmesi için yeşil bitkiler gereklidir.

  Cevap: C
 • 6)


  Cevap: A
 • 7)

  Şekildeki grafik, yatay bir zeminde bulunan özdeş K, L, M kaplarındaki su veya zeytinyağının, kapların tabanına uyguladığı sıvı basınçlarını göstermektedir.

  Cevap: A
 • 8)

  Şekildeki müzik aleti, aynı cins maddeden farklı uzunluklarda kesilmiş çubukların yan yana birleştirilmesinden oluşmuştur. Bu müzik aletinin, kısadan uzuna doğru sırasıyla, her çubuğuna aynı genlikle titreşecek şekilde tokmakla vuruluyor.

  Buna göre, kısa çubuktan uzun çubuğa doğru gidildikçe çıkan sesin;

  I- şiddeti

  II- frekansı

  III- yüksekliği

  niceliklerinden hangileri azalır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 9)

  Ceren, iki taş parçasını aynı kuvvetle, önce havada sonra suda, kulağına aynı uzaklıkta tutarak birbirine vuruyor. Çıkan seslerin kulağına gelme sürelerinin aynı olmadığını farkediyor.

  Buna göre Ceren, yalnızca bu bilgilerden faydalanarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verebilir?

  A) Farklı ortamlarda sesin yüksekliği değişir mi?
  B) Farklı ortamlarda sesin yansıması değişir mi?
  C) Farklı ortamlarda sesin frekansı değişir mi?
  D) Farklı ortamlarda sesin hızı değişir mi?
  Cevap: D
 • 10)

  Bir atoma ait katman-elektron dizilimi ve sınıflandırılmış periyodik tablo verilmiştir.

  Bu atom, periyodik tablodaki hangi numaralı element sınıfında yer alır?

  A) I            B) II

  C) III          D) IV

  Cevap: C
 • 11)

  F ve S atomlarına ait katman-elektron dizilimi şekilde verilmiştir.

  Buna göre, F ve S atomları arasında kovalent bağ oluşur mu, neden?

  A) Oluşur, çünkü ikisi de ametaldir.

  B) Oluşmaz, çünkü ikisi de metaldir.

  C) Oluşmaz, çünkü ikisi de soy gazdır.

  D) Oluşur, çünkü F metal, S ametaldir.

  Cevap: A
 • 12)

  Bir öğrenci, özelliğini bilmediği sulu çözeltilere pH metre daldırıyor ve çözeltilerin pH değerlerini şekildeki gibi ölçüyor.

  Buna göre öğrencinin yaptığı deneyle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Oluşan yeni çözelti nötrdür.

  B) I. çözelti asidik, II. çözelti baziktir.

  C) Karıştırılan çözeltiler arasında nötralleşme tepkimesi gerçekleşmiştir.

  D) Karıştırılan I ve II. çözeltiler kimyasal özelliklerini korumuştur

  Cevap: D
 • 13)

  İçme-kullanma suları ile ilgili olarak öğrencilerin hazırladığı aşağıdaki sloganlar okul panosuna asılmıştır.

  Bu sloganlardan hangileri, sulardaki sertliğin giderilmesi ile ilgilidir?

  A) Yalnız I          B) Yalnız II

  C) I ve II             D) II ve III

  Cevap: B
 • 14)

  Aynı sıvıdan iki örnek alınıp özdeş iki kaba konuluyor. Bu örnekler, özdeş ısıtıcılarla ısıtılırken elde edilen sıcaklık verileri ile şekildeki grafikler çiziliyor.

  Grafiklere göre, sıvı örnekleri ile ilgili  aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Kütleleri farklıdır.

  B) Öz ısıları farklıdır.

  C) Sıcaklık artışları farklıdır.

  D) Buharlaşma ısıları farklıdır.

  Cevap: A
 • 15)

  Sıcaklıkları belli olan bloklarla şekildeki gibi iki ayrı düzenek oluşturuluyor.

  Cevap: D
 • 16)

  Tabloda, belli miktarı ısıtılan maddelerin sıcaklık artışına ilişkin veriler bulunmaktadır.

  Tablodaki veriler, bu maddelerin hangi ayırt edici özelliği ile ilgilidir?

  A) Erime ısısı            B) Öz ısı
  C) Erime sıcaklığı     D) Donma sıcaklığı
  Cevap: B
 • 17)

  Şekilde, saf bir maddenin erime ısısı (Le ) ile donma ısısı (Ld ) arasındaki ilişki verilmiştir.

  Bu maddenin aşağıdaki hangi özellikleri arasında, verilen duruma benzer bir ilişki vardır?

  A) Sıcaklık - Isı

  B) Kütle - Hacim

  C) Buharlaşma ısısı - Yoğuşma ısısı

  D) Erime sıcaklığı - Kaynama sıcaklığı

  Cevap: C
 • 18)

  Kışın yolların buzlanması trafik kazalarının artmasına neden olur. Bu yüzden, buzlanmayı önlemek için yollarda tuzlama çalışmaları yapılır.

  Bu çalışmada, yola dökülen tuzun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Suyun donma noktasını düşürmek

  B) Suyun donma noktasını yükseltmek

  C) Suyun buharlaşmasını hızlandırmak

  D) Yoldan suya ısı aktarımını engellemek

  Cevap: A
 • 19)

  Can, kaynama sıcaklığındaki saf bir sıvı örneğinin tamamını buharlaştırmak için verilmesi gereken ısı miktarını hesaplamak istiyor.

  Can’ın bu hesaplamayı yapabilmesi için sıvı ile ilgili;

  I- Kütle

  II- Hacim

  III- Buharlaşma ısısı

  niceliklerinden hangilerini bilmesi gerekir?

  A) Yalnız I           B) Yalnız II

  C) I ve III              D) I, II ve III

  Cevap: C
 • 20)

  Saf bir maddenin, sabit ısı veren bir kaynak ile sürekli ısıtılırken geçirdiği hâl değişimi evreleri, şekildeki tanecik modeli ile gösterilmiştir.

  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder
lks Fen Bilimleri Dersi 2. Dönem 1. Sınav Test Orta 2020-04-22
LGS Fen Bilimleri Soruları 13 (2013 Teog 2.Dönem Fen Bilimleri Soruları)