...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Tarih 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) 17. yy'da Avrupa devletleri arasındaki rekabet hız kazanmıştır.
  B) Otuz yıl savaşları 12. yy'da baş göstermiştir.
  C) Hindistan'da bulunan Tac Mahal Babürlerin eseridir.
  D) 17. yy'da Asya kıtasında siyasi parçalanmışlık hakimdi.
  E) 17.yy'da Asya'da bulunan Türk devletleri benliklerini bir süre korumuşlardır.
  Cevap: B
 • 2) Ahî Evran ile ilgili olarak;
  I. Esnaf ve zanaatkarların dayanışma teşkilatı olan ahiliğin lideridir.
  II. Anadolu Selçukluları Dönemi'nde etkili olmuşlardır.
  III. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna önemli katkı sağlamışlardır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? 
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 3)

  * Farsça ve Arapçanın yaygın olarak kullanıldığı dönemde Türkçe eserler vermiştir.

  * Öğretileri insan sevgisi, iyilik ve dostluğa dayalıdır.

  Özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ahmet Yesevi
  B) Yunus Emre
  C) Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî
  D) Hacı Bektâş-ı Velî
  E) Hacı Bayrâm-ı Velî
  Cevap: B
 • 4)

  * Öğretisinin temeli hikmet, sohbet ve ahlak olmak üzere üç esasa dayanır.

  * Eserlerinde birliğin önemi üzerinde durmuştur.

  Özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ahmet Yesevi
  B) Yunus Emre
  C) Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî
  D) Hacı Bektâş-ı Velî
  E) Hacı Bayrâm-ı Velî
  Cevap: A
 • 5) Hacı Bayrâm-ı Velî ile ilgili olarak;
  I. Bilim ve tasavvufu birleştirmiştir. 
  II.  Yesevilik tarikatının Anadolu'daki uygulayıcılarındandır.
  III. Anadolu'ya gelen konargöçer Türkmenlerin yerleşik yaşama geçmelerinde rol oynamıştır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? 
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: D
 • 6)
  I. Tasavvuf yolunda giden kişiye mutasavvıf ya da sufi denir.
  II. Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu sırasında gaza yapmak ve İslamiyeti Anadolu’da yaymak üzere birçok gezgin derviş ve tasavvuf erbabı Anadou’ya gelmiştir
  III. Türk İslam düşüncesindeki sufiler, gittikleri yerlerde tekke ve zaviyeler kurmuşlar, halk ile yakından ilgilenmişler, halka manevi destek sağlamışlardır. 
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 7)

  Saray içindeki Enderun mektebinde yetişen çocukların görevli olarak saray dışına çıkıp bir göreve atanmasına .......................... denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Yörük
  B) Kolonizasyon
  C) Çıkma
  D) Hirfet
  E) Gedik
  Cevap: C
 • 8)

  Koloni, bir devletin nüfusunun bir bölümünü yerleştirmek için denizaşırı bir ülkeye sahip çıkması ve yurttaşlarını oraya iskan etmesi halinde meydana gelen yeni yerleşim yerlerine ................................. denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Yörük
  B) Kolonizasyon
  C) Çıkma
  D) Hirfet
  E) Gedik
  Cevap: B
 • 9)

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden biri olamaz?

  A) Gaza ve cihat politikası.
  B) Merkezi otoritenin güçlü tutulması.
  C) Merkezi dinlemeyen tekfurların halka iyi davraması.
  D) Ahilerin desteği.
  E) Fethedilen bölgelere Türklerin iskân edilmesi.
  Cevap: C
 • 10)
  I. Başkent Bilecik'e taşınmıştır.
  II. Koyunhisar zaferi bu dönemde yaşanmıştır.
  III. Bursa'yı fethetmiştir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Osmanh Bey zamanında yaşanmıştır?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: B
 • 11)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Osmanlıların Rumeli’de fetihlere başlamasının nedenlerinden biri değildir?

  A) Bizans’ın Avrupa Devletleri ile bağlantısı kesmek
  B) Doğu’dan gelen Türklere yeni yurtlar bulmak
  C) Gaza ve cihat düşüncesi.
  D) Anadolu siyasi birliğini sağlama yoluna gidilmesi
  E) Anadolu’daki beyliklerle mücadele edilmek istenmemesi.
  Cevap: D
 • 12)

  Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de fethedilen bölgelere Anadolu’dan Türkmenler yerleştirildi. Yaklaşık iki yüz yıl süren bu uygulamaya iskân politikası denmiştir. 

  Buna göre;
  I. Balkanları Türkleştirmek
  II. Fetih hareketlerini kolaylaştırmak
  III. Göçer Türkmenleri yerleşik yaşama geçirmek
  verilen verilenlerden hangisi veya hangileri iskan politikasının amaçları arasında gösterilebilir?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 13)

  Aşağıdakilerden hangisi iskan politikasının sonuçlarından biri değildir?

  A) Fethedilen bölgelerin elde tutulması kolaylaşmıştır.
  B) Orduya ihtiyaçları rahatça karşılanmıştır.
  C) Balkanlar'da Türk - İslam mimari gelişmiştir.
  D) Haçlı seferleri başarıyla geri püskürtülmüştür.
  E) Göçebe Türkmenler yerleşik hayata geçmiştir.
  Cevap: D
 • 14)
  I. Haçlılar büyük bir bozguna uğ­ratıldı.
  II. Balkanlarda Türk ilerleyişi hız kazandı.
  III. I. Murat, bir Sırplı tarafından hançerlenerek öldürüldü.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Sırpsındığı Savaşı (1364) sonuçları arasındadır?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: B
 • 15) I. Murat Döneminde;
  I. Osmanlıların Balkanlardan atılamaya­cağı anlaşılmıştır.
  II. İlk kapıkulu (yeniçeri) askerî teşkilâtı kurulmuştur.
  III. Başkent Edirne'ye taşınmıştır.
  verilen olaylardan hangisi veya hangileri yaşanmıştır?
  A) Yalnız I 
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder
10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Sınav Test Orta 2020-03-09
10.sınıf,tarih,2.dönem,1.sınav,soruları,anadolunun,türkleşmes,osmanlının,kurluşu,ve,yükselişi [2]