Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatların özelliklerinden değildir?
  A) Her an genişlemekte, değişmekte ve zenginleşmektedir.
  B) İnsanda bulunan güç ve yeteneğin sonucu ortaya çıkar.
  C) Özgün bir çalışmanın ürünüdür.
  D) Yeni bir yapı kurma ve şekil verme girişimidir.
  E) Güzel sanatların dış dünya ile ilişkisi yoktur.
  Cevap: E
 • 2)  Sanat eseri insana ne ahlâksızlık öğretir ne de ahlâklı olmayı öğütler. Ahlâk karşısında kayıtsızdır. Kişilere gündelik hayatta kullanılacak bilgi verdiği de söylenemez. Çünkü gerçekliği yorumlar, dönüştürür ve yeniden yapılandırır. Buna sanata özgü gerçeklik denir. Ama sanat eseri sezgisel bilgi vererek insanın katı gerçekliğinin ötesini düşünmesini sağlar. 
  Yukarıda sanatın ve sanat eserinin hangi özelliğine değinilmemiştir?

  A) Sanat, insana öğüt vermez.
  B) Sanat, gerçeği yeniden yorumlayarak bize sunar.
  C) Sanat eseri, insanın hayal dünyasından dış dünyaya yansımasıdır.
  D) Sanat, insanın sezgisel yeteneğini geliştirerek farklı düşünmesini sağlar.
  E) Sanat eserinin dile getirdiği gerçeklik kişiye özgü değildir.
  Cevap: E
 • 3) Sesle yapılan sanatlara fonetik sanat denir. Bu tanıma göre aşağıdaki sanat dallarından hangisi bu gruba girmez?
  A) Müzik
  B) Edebiyat
  C) Tiyatro
  D) Resim
  E) Opera
  Cevap: D
 • 4) Anlatmayla veya nakletmeyle gerçekleştirilen sanat metinlerine anlatmaya bağlı edebî metinler denir. Bu tanıma göre aşağıdaki türlerden hangisi bu gruba girmez?
  A) Destan
  B) Masal
  C) Halk Hikâyesi
  D Roman
  E) Müzik
  Cevap: E
 • 5) Atatürk: “ Söz ve anlamı, yani insan dimağında yer eden, her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları, çok ilgili kılacak şekilde söylemek ye yazmak sanatıdır edebiyat. Bunun içindir ki, edebiyat ister nesir halinde olsun, ister nazım biçiminde osun, tıpkı resim gibi heykeltıraş gibi özellikle musikî gibi güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.” diyor. Atatürk’ün yukarıdaki ifadeleri edebiyatın hangi özelliğini belirtiyor?
  A) Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yerini
  B) Edebiyatın insanı ve doğayı konu almasını
  C) İnsanın duygularının bir göstergesi olduğunu
  D) Nesir ve nazım şeklinde yazılmasını
  E) Anlatmaya dayalı bir tür olduğunu
  Cevap: A
 • 6) Varoluşun sırrına eren insan, yarına inanır ve geleceğe hazırlanır. Yarına inanan, geleceği bugünden hazırlayan insan, ortaya koyduğu kalıcı eserlerle yaşadığı yere damgasını vurur. Günü gününe yaşama ilkesini benimseyen, yarına inanmadığından gelecek için bir hazırlık yapmayan insan ise yaşadığı yerde bir iz bırakmadan göçüp gider. 
  Yukarıdaki paragraf sanatın hangi yönünü açıklamaktadır?

  A) Sanat her zaman bir değişim içerisindedir.
  B) Sanat insanı ölümsüzleştir.
  C) Sanatın malzemesi insan ve dildir.
  D) Sanat insanı geleceğe hazırlar.
  E) Sanat insana varoluşunu hatırlatır.
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın özelliklerinden değildir?
  A) İnsanın duygu, düşünce ve hayallerini konu edinir.
  B) Sözlü ve yazılı olarak ikiye ayrılır.
  C) Güzel sanatlar arsında sayılır.
  D) Kendine özgü kuralları vardır.
  E) İnsan düşüncesinin ürünü olan her yazılı ve sözlü ifade edebiyatın inceleme alanına girer.
  Cevap: E
 • 8) Çağımız sanatı hemen her alanda büyük bir anlatım zenginliğine sahiptir. Farklı çevrelerden, hatta kültürlerden etkilenme olayı çağımızda tüm açıklığıyla ortaya çıkar. Etkilenme, sanatın “evrenselliğini” destekleyen bir durumdur.
  Yukarıdaki paragrafta sanatın hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

  A) Kaynağının insan oluşu
  B) Etkilenme alanının fazlalığı
  C) Sürekli kendini yenilemesi
  D) Sanatın evrenselliği
  E) Sanatın insana ve doğaya bakışı
  Cevap: E
 • 9) İnsan, güzel duygu ve düşüncelere gereksinim duyar. Her insanda güzele ve güzelliğe karşı bir yöneliş vardır. Sanat ise insandaki güzel duygu ve düşünceleri ortaya çıkartır, insanı günlük hayatın sıkıcı ve anlamsız yönlerinden uzaklaştırır, insanın edebî yönünü ortaya koyar.
  Yukarıdaki paragraf sanatın hangi yönünü ortaya koymaktadır.

  A) Sanat ile edebiyat arasındaki ilişki
  B) Sanat ve müzik arasındaki ilişki
  C) Sanat ile resim arasındaki ilişki
  D) Sanat ile doğa arasındaki ilişki
  E) Sanat ile insan arasındaki ilişki
  Cevap: E
 • 10) Duyguların taşa, tahtaya kazılması ile …………, maddelerin şekillenmesi ile ………….ortaya çıkmış; duyguların seslerle belirtilmesi ………..e temel olmuş, çeşitli oyunlarla …………., yazının bulunmasıyla da ………….. başlamıştır. 
  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Resim-heykel-müzik- tiyatro- edebiyat
  B) Heykel- bale-tiyatro-müzik-edebiyat
  C) Edebiyat- opera-müzik-tiyatro- resim
  D) Resim-heykel-tiyatro-müzik-edebiyat
  E) Edebiyat-heykel-bale-tiyatro-müzik
  Cevap: A
 • 11) Ses ve görüntüyü kullanarak yapılan güzel sanatlara karma sanatlar adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi karma sanattır.
  A) Resim
  B) Tiyatro
  C) Heykel
  D) Müzik
  E)  Edebiyat
  Cevap: B
 • 12) Bir yapı ve ifade biçimi kazanmış sanat eseri kendisine özgü bir iletişim aracıdır. Kullanılan malzeme ile ifade edilmek istenen husus birleşerek bir bütün oluşturur. Artık bu bütün yeni bir varlıktır.   Benzeri olsa da eşi yoktur.
  Bu paragrafta sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

  A) Öznelliği
  B) Özgünlüğü
  C) Nesnelliği
  D) Evrenselliği
  E) Etkileyiciliği
  Cevap: B
 • 13)  Sanatçı kendine özgü bakış açısı ve duyarlılığıyla varolanı seçer, ayıklar, yorumlar sonra da yine dönemine ve kendisine özgü bir teknikle bu malzemeden yeni bir yapı ortaya çıkarır. Ancak bu kurgu inandırıcı, çağrıştırıcı, düşündürücü olmalıdır. Bunun için sanat eserinin önemli bir özelliği de kurgulu olmasıdır.
  Yukarıdaki parçada sanat eserinin hangi özelliğine değinilmemiştir?

  A) Sanat eserinde kurgu önemli yer tutar.
  B) Ortaya konulan sanat eseri döneminden izler taşır.
  C) Sanat eserinde sanatçının kendi özelliklerini bulmamız mümkündür.
  D) Sanat eseri varolanı farklı gözle bizlere gösterir.
  E) Sanat eseri, insan doğasının bir sonucudur.
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi dilin kültür taşıyıcısı olduğunu gösterir?
  a) Dilin seslerden örülmüş bir yapının olması
  b) İnsanların iletişim kurabilmek için genellikle dili kullanması
  c) Bazı dillerin zamanla unutulması
  d) Atasözlerinin kulaktan kulağa çağımıza  ulaşması
  e) Her milletin dilinin farklı olması
  Cevap: D
 • 15) Bir çiçek üşüyor, karlar altında
     Bir kartal, kanadında yavrusunu taşıyor
     Rüzgarda yapraklar fısıldaşıyor
     Bir mağara ağlıyor Anadolu'da
  Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar bütünüyle aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir.

   A) Çiçek - kar
  B) Kartal - kanat
   C) Kartal- kar -rüzgâr
   D) Çicek - yapraklar - mağara
   E) Yapraklar - Anadolu - kanat
  Cevap: D
 • 16) (I)Heyacanla yüzümü yalayan deli rüzgârlar      eşliğinde, yeşil sessizliği keşfetmeye     koyuluyoruz vakti geçirmeden. (II)Orman yangınlarını önlemek amacıyla göletler  yapılmış. (III) Yol boyunca karşılaştığımız   göletler, gökyüzünü kıskandırırcasına mavi mavi göz kırpıyor bize. (IV)Kiraz, badem ve armut ağaçlarının renk renk çicekleri, üzerinde arılar vızıldaşıyor. (V)Her ağacın üzerinde arı görmek mümkün burada.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişileştirme sanatı vardır?

  A) I. ve II.            
  B) I. ve III.          
  C) III. ve IV.
  D) I. ve V.           
  E) IV. ve V.
  Cevap: B
 • 17) ……………bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, dinî, ticarî hayatın birlikte oluşturduğu ortamdır. Yani devrin belirgin ve kabul edilmiş sanat zevki ve hâkim anlayışıdır.

  Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

  A) Şair
  B) Şiir
  C) Zihniyet
  D) Sanat
  E) Düzen
  Cevap: D
 • 18) Türkiye Cumhuriyeti olarak II. Dünya Savaşına katılmamamıza rağmen çok sıkıntılı günler yaşadık. Şairlerimizin ve yazarlarımızın çoğu bu dönemin etkisinde kalarak eserler yazdılar. Bu eserler sayesinde II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını daha iyi anlamaktayız.

  Yukarıdaki parçada şairleri ve yazarları etkileyen unsur nedir?

  A) Dönemin hâkim zihniyeti
  B) Sanatın evrenselliği
  C) Edebî metinlerin de savaşı işlemesi
  D) Yazar ve şairlerin savaş konusundaki duyarlılığı
  E) II. Dünya Savaşının sonuçları
  Cevap: B
 • 19) Yunus Emere 13. yüzyılda Anadolu’da yaşamış mutasavvıf bir şairimizdir. Tasavvuf düşüncesinde dünya geçici bir yer olarak görülmektedir. Çünkü asıl olan ölümden sonra sürdürülecek hayattır. Gerçek mutluluğa ancak orada ulaşılabilir. Bu dünya geçicidir; burası yalnızca ahirete hazırlık yeridir. Bu anlayış tasavvuf düşüncesinin esasıdır.
  Yunus’u dönemindeki bu düşünceyle şiir yazmaya iten etmen aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmektedir?

  A) Dini yaşayış
  B) Dönemindeki Zihniyet
  C) Sanat
  D) Tarihi faktörler
  E) Savaşlar
  Cevap: A
 • 20) Dudağında yangın varmış dediler
  Ta ezelden yayan koşarak geldim.
  Alev yanaklara sarmış dediler
  Sevda seli oldum, taşarak geldim.

  Bu dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi için bir örnek yoktur?

  A) Redif
  B) Yarım uyak
  C) Tam uyak
  D) Zengin uyak
  E) Çapraz uyak
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder