...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisi doğal destanların özelliklerinden biri değildir?
  A) Anonim özellik taşır.
  B) Genellikle manzum şeklindedir.
  C) Gerçek ve gerçek dışı olaylar iç içedir.
  D) Destanlarda anlatılan zamanlar tamamen belirsizdir.
  E) Yiğitlik, dostluk, aşk vb. içerikleri tema alılar.
  Cevap: D
 • 2) Hangisi doğal destanlara örnek değildir?
  A) Ramayana
  B) İgor
  C) İlyada
  D) Beowulf
  E) Kalevala
  Cevap: C
 • 3) Bu destanda Charlemagne döneminde Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında yapılan savaşlar ele alınmıştır.
  Yukarıda verilen yapay destan hangisidir?
  A) Çılgın Orlando
  B) İlahi Komedya
  C) Kayıp Cennet
  D) Kurtarılmış Kudüs
  E) Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı
  Cevap: A
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi hem doğal destanların özellikleri arasında hem de yapay destanların özellikleri arasında değildir?
  A) Manzum yapıya sahiptir.
  B) Anonimdir.
  C) Topluma mesaj verir.
  D) Olağanüstü olay ve kişilere yer verir.
  E) Yer, zaman ve mekan unsuru vardır.
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biri değildir?
  A) Yaratılış destanı
  B) Göktürk destanı
  C) Uygur destanı
  D) Manas destanı
  E) Atilla destanı
  Cevap: D
 • 6) Evrenin yaratılışını, iyilik ve kötülüğün kaynaklarını, evrendeki düzeni konu edinen destandır. XIX. yüzyılda Prof. W. Radloff tarafından Altay Türkleri arasında derlenmiştir. Türkler tarafından kabul edilmiş eski ve yeni dinlerin, özellikle de şamanizmin izlerini taşır. Türk mitolojisi, düşüncesi ve inancı bakımından önemli izler taşır.
  Yukarıda verilen destan hangisidir?
  A) Yaratılış destanı
  B) Göktürk destanı
  C) Uygur destanı
  D) Manas destanı
  E) Atilla destanı
  Cevap: A
 • 7) Bu destana göre İskender Türkistan'a geldiğinde Türkmenlerin dışındaki Türkler doğuya çekilmişlerdi. İskender Türkistan'da mukavemetle karşılaşmamış bu sebeple de ilerlememiştir. Çoğunlukla çadırlarda yaşayan Türkler İskender'in seferinden sonra şehirler kurmuş ve yerleşik hayatı geliştirmişlerdir.
  Yukarıda açıklaması verilen destan hangisidir?

  A) Alp Er Tunga destanı
  B) Göktürk destanı
  C) Şu destanı
  D) Manas destanı
  E) Ergenekon destanı
  Cevap: B
 • 8) Savaşta yenilen Türkler Ergenekon adlı bir bölgeye yerleşip burada dört yüz yıl yaşadılar. Zamanla buraya sığmaz olunca, çevrelerindeki demirden dağı eriterek kendilerine yol aramışlardır.
  Yukarıda açıklaması verilen destan hangisidir?
  A) Alp Er Tunga destanı
  B) Göktürk destanı
  C) Şu destanı
  D) Manas destanı
  E) Ergenekon destanı
  Cevap: E
 • 9) Göktürk yazıtları ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Türklerin bilinen en eski yazılı metnidir.
  B) Türk adının geçtiği ilk yazılı metindir.
  C) Kök Türk Alfabesi ile yazılmıştır.
  D) 4 ayrı Türkçe ile yazılmıştır.
  E) Türk tarihine ışık tutan bir eserdir.
  Cevap: D
 • 10) I. Devletin ve milletin karşılıklı olarak görevlerini dile getirir.
  II. Bilge Kağan ve Kül Tigin'in savaşlarda gösterdikleri kahramanlıkları anlatır.
  III. Göktrüklerin sosyal devlet anlayışını gösterir.
  Orgun abideleri için yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız II
  E) I ve III
  Cevap: C
 • 11) İslamiyet öncesinde Türk toplumlarında bugünkü atasözlerine .............. denmekteydi.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) sagu
  B) destan
  C) kopuz
  D) sav
  E) koşuk
  Cevap: D
 • 12) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Nazım birimi dörtlüktür.
  B) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  C) Dizelere genel olarak tam uyak vardır.
  D) Doğa, aşk ve ölüm konuları işlenmiştir.
  E) Arı bir dile sahiptir.
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi geçiş dönemi eserlerinden biri değildir?
  A) Dede Korkut Hikayeleri
  B) Divan-ı Hikmet
  C) Kutatgu Bilig
  D) Atabetü'l Hakayk
  E) Servet-i Fünun
  Cevap: E
 • 14) Kutatgu Bilig'de kanaati veya akibeti temsil eden tümce hangisidir?
  A) Küntogdı
  B) Aydoldı
  C) Ögülmiş
  D) Odgurmış
  E) Kültilge
  Cevap: D
 • 15) Kutatgu Bilig ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Didaktiktir.
  B) Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.
  C) 6645 beyitten oluşmaktadır.
  D) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  E) Arapça dili kullanılmıştır.
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder