AÖL Tarih Soruları 7 ( 2018-2019 AÖL 2.Dönem 1.Oturum Seçmeli Tarih 136)
 • 1) Aşağıdaki devletlerden hangisi Panslavist hareketlerle Balkan milletlerini kendi amaçları doğrultusunda kullanmıştır?

  A) İtalya
  B) Almanya
  C) Rusya
  D) Fransa

  Cevap: C

 • 2) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan ve çok uluslu imparatorlukların parçalanmasına neden olan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Laiklik
  B) Demokrasi
  C) Adalet
  D) Milliyetçilik

  Cevap: D

 • 3) Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı öncesindeki üretim organizasyonlarından birisi değildir?

  A) Kölelik düzeni
  B) Feodal düzen
  C) Endüstriyel üretim
  D) Atölye tipi üretim

  Cevap: C

 • 4) II. Meşrutiyet’in ilanı ile Osmanlı Devleti’nin yönetiminde hâkim olmaya başlayan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Osmanlı Ahrar Fırkası
  B) İttihat ve Terakki Fırkası
  C) Millî Meşrutiyet Fırkası
  D) Hürriyet ve İtilaf Fırkası

  Cevap: B

 • 5) Osmanlı Devleti ilk kez dış borcu aşağıdaki savaşlardan hangisi sırasında almıştır?

  A) I. Balkan Savaşı
  B) Kırım Savaşı
  C) 93 Harbi
  D) I. Dünya Savaşı

  Cevap: B

 • 6) 1815 Viyana Kongresi’nin getirdiği yeni düzen, birtakım modern fikir akımlarının da ortaya çıkmasına neden olmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi bu fikir akımlarından birisi değildir?

  A) Liberalizm
  B) Sosyalizm
  C) Kapitalizm
  D) Merkantilizm

  Cevap: D

 • 7) Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için gerekli olan güçlenme ve ilerlemeyi gerçekleştirmek düşüncesiyle üç siyasi düşünce ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi Osmanlı Devleti’ne bağlı bütün milletleri birleştirerek bir Osmanlı milleti oluşturmak, ikincisi halifelik makamından faydalanarak bütün Müslümanları siyasi olarak birleştirmek, üçüncüsü ise Türk siyasi birliğini oluşturmaktı.
  Yukarıda tanımlanan üç siyasi düşünce aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

  A) Türkçülük, Osmanlıcılık, İslamcılık
  B) Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık
  C) Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük
  D) İslamcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük

  Cevap: C

 • 8) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda III. Selim Dönemi’nde yapılan yeniliklerden birisi değildir?

  A) Nizam-ı Cedit Ordusu’nun kurulması
  B) Selimiye Kışlası’nın inşa edilmesi
  C) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
  D) Modern Topçu Ocağı’nın temellerinin atılması

  Cevap: C

 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali ile ortaya çıkan kavramlardan birisi değildir?

  A) Sömürgecilik
  B) Laiklik
  C) Demokrasi
  D) Millî egemenlik

  Cevap: A

 • 10) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti içinde İstanbul’a gitmek ve yerleşmek için alınan izin ve geçiş belgesidir?

  A) Senedi İttifak
  B) Mürur Tezkiresi
  C) Muharrem Kararnamesi
  D) Tanzimat Fermanı

  Cevap: B

 • 11) Osmanlı Devleti’nde Hicaz Demir Yolu hangi şehirler arasında inşa edilmiştir?

  A) Şam-Erzurum
  B) İzmir-Aydın
  C) Şam-Medine
  D) İzmir-Ankara

  Cevap: C

 • 12) Endüstriyel üretim ilk olarak aşağıdaki ülkelerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

  A) İngiltere
  B) ABD
  C) Almanya
  D) Fransa

  Cevap: A

 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik kavramının Osmanlı Devleti’ndeki gayrimüslim halk üzerindeki etkisine örnektir?

  A) Celali İsyanları
  B) Yunan Ayaklanması
  C) Yeniçeri İsyanları
  D) Bâbıâli Baskını

  Cevap: B

 • 14) II. Mahmut Dönemi’nde modern tıp eğitimi verilmesi amacıyla açılan askeri okul aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Darülaceze
  B) Mekteb-i Harbiye
  C) Darüşşifa
  D) Mekteb-i Tıbbiye

  Cevap: D

 • 15) Sanayide insan gücü yerine makine kullanımının yaygınlaşmasını sağlayan icat aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Radyo
  B) Pusula
  C) Buhar Makinesi
  D) Telefon

  Cevap: C

 • 16) Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk Balkan milleti aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sırplar
  B) Makedonlar
  C) Bulgarlar
  D) Yunanlılar

  Cevap: D

 • 17) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin endüstriyel üretime geçişte karşılaştığı zorluklardan birisi değildir?

  A) Osmanlı’da şehirleşmenin geç başlaması
  B) Rusya ve Avusturya ile yapılan uzun savaşların getirdiği mali sıkıntılar
  C) Devlet sınırları içerisinde meyda na gelen isyanlar
  D) Avrupalı Devletlerin Osmanlıyı parçalamaya yönelik faaliyetleri

  Cevap: A

 • 18) Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’nde hazırlanan medeni kanun aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye
  B) Kanun-i Esasi
  C) Kanun-ı Cedit
  D) Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi

  Cevap: A

 • 19) Osmanlı Devleti’nde II. Mahmut Dönemi’nde çıkarılan ilk resmî Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Takvim-i Vekayî
  B) Ceride-i Havadis
  C) Tercüman-ı Ahval
  D) İrade-i Milliye

  Cevap: A

 • 20) 1830 İhtilalleri ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

  A) İngiltere
  B) Fransa
  C) Almanya
  D) İtalya

  Cevap: B

 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.