AÖL Felsefe Soruları 4 ( 2018-2019 AÖL 2.Dönem 1.Oturum Felsefe 125)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) “Düşünülebilen ve olabilen bir ve aynıdır. Söylenebilen ya da düşünülebilen zorunlu olarak vardır, Çünkü olması olanaklıdır.”
  Parmenides’in verilen dizelerinden hareketle asıl varlığın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
  A) Değişim
  B) Bir Olan
  C) Atom
  D) Hava
  Cevap: B
 • 2) • Bazı kaynaklara göre tarihin ilk filozofu ve bilim insanı olarak kabul edilir.
  • Geometride kendi ismiyle geçen teoremi oluşturan kişidir.
  • Evrenin ana maddesinin su olduğunu öne sürmüştür.
  Verilen özellikler aşağıdaki Antik Anadolu filozoflarından hangisine aittir?
  A) Anaksimenes
  B) Lukianos
  C) Thales
  D) Herakleitos
  Cevap: C
 • 3) Her şey karşıtıyla vardır ve kaçınılmaz olarak karşıtına dönüşecektir. Yaşam ölüme, sıcak soğuğa... Karşıtların savaşı uyumlu birliğe ve ardından yeniden karşıtların savaşına dönecektir. Bu durum süreklidir yani her şey sürekli bir değişim içindedir.
  Parçadan hareketle Herakleitos’a göre var olan her şey için temel olan nedir?
  A) Ölçü
  B) Akıl
  C) Sınırsızlık
  D) Değişim
  Cevap: D
 • 4) • Kimse bilerek kötülük yapmaz.
  • İnsan, özü itibarıyla iyidir.
  • Kötülük, onun bilgisizliğinden kaynaklanır.
  Sokrates’in verilen düşüncelerine göre iyilik için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
  A) Bilgi
  B) Adalet
  C) İnanç
  D) Sabır
  Cevap: A
 • 5) Gorgias’ın “Hiçbir şey yoktur, olsa da bilemeyiz, bilsek de aktaramayız.” sözünden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
  A) Bilginin duyular yoluyla elde edildiğine
  B) Üzerinde uzlaşılabilecek hiçbir bilgi olmadığına
  C) Bilginin herkes için genel geçer olduğuna
  D) Göreceli bir bilginin mümkün olduğuna
  Cevap: B
 • 6) Aristoteles’e göre insanın erdemli olması, eylemlerin aşırılığı ya da eksikliğinden kaçınarak orta yolu bulmasıyla mümkündür.
  Buna göre erdemli olmak aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  A) Ölçülülük
  B) Savurganlık
  C) Bilgiçlik
  D) Atılganlık
  Cevap: A
 • 7) Aristoteles’e göre fail neden; maddenin biçim kazanmasını sağlayan hareket ettirici nedendir.
  Bu bilgiye göre; “bir sanatçı tarafından bir demet çiçeğin içine konması için alçıdan yapılan vazo” örneğinde aşağıdakilerden hangisi fail edendir?
  A) Vazonun yapıldığı alçı
  B) Vazonun bir demet çiçek için yapılması
  C) Alçının vazo görünüşünü alması
  D) Alçının vazoya dönüşmesini sağlayan sanatçı
  Cevap: D
 • 8) Büyük ve üstün insan, erdemi; küçük insansa rahatını düşünür.
  Konfüçyüs bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istiyor olabilir?
  A) Kötülüğün sadece iyilikle yok edilebileceğini
  B) İnsanların herkes için iyiyi istemesi gerektiğini
  C) Erdemi düşünen insanın üstün olabileceğini
  D) Bütün insanların rahatını düşündüğünü
  Cevap: C
 • 9)
  I. Din merkezli düşünce görülmüştür.
  II. Din, akılla temellendirilmeye çalışılmıştır.
  III. İnancın bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesi egemendir.
  Yukarıdakilerden hangileri Hristiyan felsefesinin genel özellikleri arasında yer alır?
  A) Yalnız I ve II.
  B) Yalnız I ve III.
  C) Yalnız II ve III.
  D) I, II ve III.
  Cevap: D
 • 10)
  “Tanrı’nın varlığının akılla kanıtlanması” çabaları Hristiyan felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisiyle ilgilidir?
  A) Tanrı’nın varlığının kanıtı problemi
  B) Kötülük problemi
  C) Ruhun ölümsüzlüğü problemi
  D) Tümeller problemi
  Cevap: A
 • 11) Tanrı insandadır, insan Tanrıdadır (...) Eğer bende mevcut olmasaydın Tanrı’m, ben var olmazdım; hiçbir şey olurdum. Daha doğrusu her şey Sen’den, Sen’in aracılığınla ve Sen’in için var olur, Sen’de olmasaydım hiç olurdum.
  Verilen düşüncelerinden hareketle Augustinus, insan varlığının nedenini aşağıdakilerden hangisine bağlar?
  A) Atom
  B) Hava
  C) Tanrı
  D) Ateş
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin genel özelliklerinden biri değildir?
  A) Batı felsefesini etkilemiştir.
  B) Felsefenin gelişimine katkı sağlamıştır.
  C) Akıl, iman ve inanç gibi konular tartışılmıştır.
  D) Kendinden önceki felsefelerden tamamen farklı yepyeni bir düşüncedir.
  Cevap: D
 • 13) Âlemde her şey yoktan yaratılmıştır. Bu nedenle yaratılan şeylerin bir yaratıcısı olması zorunludur.
  İbn Rüşd’ün verilen ifadesi İslam felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisine yönelik bir açıklamadır?
  A) Toplumsal yaşama yönelik problemler
  B) Yaratıcının varlığını kanıtlama problemi  
  C) İrade özgürlüğü problemi
  D) Bilgi problemi
  Cevap: B
 • 14) Modern düşünce, felsefenin bilimi ve bilimsel yöntemi temele aldığı düşünce sistemi olduğuna göre;
  I. bilim, felsefenin kılavuzudur,
  II. düşünce inanç merkezlidir,
  III. doğa, deney ve akılla açıklanabilir
  özelliklerinden hangileri modern düşünceye ait olabilir?
  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
  Cevap: C
 • 15) Cebriye kelamcılarına göre insan özgür değildir ve eylemlerinde mecburdur. Bütün davranışların eyleme dönüşmesini sağlayan tek şey, evreni ve içindekileri yaratan Allah’tır. İnsana bir şeyleri iradesiyle yaptı demek, güneşe kendi kendine doğdu ve battı demek gibidir.
  Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
  A) İnsan davranışlarının nasıl olacağı Allah tarafından belirlenmiştir.
  B) İnsanlar iradeleriyle kendilerine sunulan sınırlı seçenekler arasında tercih yaparlar.
  C) İnsanın davranışlarının belirleyicisi kendi iradesidir.
  D) İnsan eylemlerinden sorumludur; çünkü özgürdür.
  Cevap: A
 • 16) Skolastik felsefe, Hristiyan inancı öğretilerini akılla anlaşılır kılma çabasının sonucudur. Skolastik felsefede teoloji egemendir. Felsefi açıklamalar dinsel kabullerin doğrultusunda yapılmaktadır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi skolastik felsefenin özelliği olamaz?
  A) Felsefe’nin konusu dindir.
  B) Doğa, din ve akıl ile açıklanabilir.
  C) Toplumsal hayat dünyevidir.
  D) Hayatın tüm unsurları dine bağlıdır.
  Cevap: C
 • 17) “İnsanın merkeze alındığı ve aklının öne çıkarıldığı bakış açısı” aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
  A) Mutluluk
  B) Sorumluluk
  C) Bencillik
  D) Hümanizm
  Cevap: D
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi istenmeyen ütopya niteliğindedir?
  A) Platon’un Devlet’i
  B) Farabi’nin El Medinetü’l Fazıla’sı
  C) Huxley’in Cesur Yeni Dünya’sı
  D) More’un Ütopya’sı
  Cevap: C
 • 19) Kopernik’in güneş merkezli evren sistemini savunduğu için, kilise tarafından engizisyon mahkemesinde yargılanan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Francis Bacon
  B) Galileo Galilei
  C) Johannes Kepler
  D) Isaac Newton
  Cevap: B
 • 20)

  Descartes’ın varlık anlayışıyla ilgili verilen şekilden hareketle aşağıda kilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?
  A) Ruh, akla karşılık gelir ve yaratan tözün bir özelliğidir.
  B) Ruh ve madde yaratılan tözlerdir.
  C) Yaratan töz bölünemezdir.
  D) Varlık, yaratan töz ve yaratılan tözler olarak ayrılır.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder