...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Çevre Eğitimi DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Geri dönüşüm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Madde ikincil hammaddeye dönüştürülür.
  B) Temel amaç enerji elde etmektir.
  C) Madde fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçer.
  D) Kapsam alanı geri kazanımdan daha azdır.

  Cevap: B

 • 2) Ormanlarla ilgili olarak;
  I. Karbon döngüsünde önemli rol oynar.
  II. Hava kirliliğini önlemede büyük oranda yardımcı olur.
  III. Küresel ısınmayı hızlandırır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: A

 • 3) Aşağıdakilerden hangisi geri kazanılamaz?

  A) Gazete
  B) Mukavva
  C) Bozuk süt
  D) Meyve suyu şişesi

  Cevap: C

 • 4) Ozon tabakasının incelmesi ile ilgili olarak;
  I. Atmosferdeki ozon tabakasının incelmesidir.
  II. İncelme sonucunda güneşten gelen ulraviyole ışınları dünyaya daha az ulaşmaktadır.
  III. Temel küresel sorunlardan biridir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri görülür?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: C

 • 5) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) İklim değişikliği sonucunda ormansızlaşma ve çölleşme görülür.
  B) İklim değişikliği bölgesel bir sorundur.
  C) İklim değişikliği sonucunda küresel ısınma hızı artar.
  D) İklim değişikliği sonrasında toprağın yapısı bozulur.

  Cevap: B

 • 6) Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızın ana kaynaklarından biri değildir?

  A) Bitkiler
  B) Mantarlar
  C) Mikroorganizmalar
  D) Okyanuslar

  Cevap: D

 • 7)
  I. Doğal kaynakların korunarak kullanılması sürdürebilirlik açısında oldukça önemlidir.
  II. Sürdürülebilirlik doğal kaynakların gelecek nesillere ulaşması açısında önemlidir.
  III. Sürdürülebilirlik sadece bir devlet politikasıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sürdürülebilirlik için doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: A

 • 8) Su kirliliği ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Okyanuslar altında yaklaşık 100 milyon atık olduğu düşünülmektedir.
  B) Su kirliliğini önlemek için Birleşmiş Milletler tarafından MARPOL sözleşmesi imzalanmıştır.
  C) Su kirliliği MARPOL sözleşmesinden sonra her geçen gün azalmaktadır.
  D) Su kirliliği sonucunda suda yaşayan canlı habitasyonunda azalma görülür.

  Cevap: C

 • 9)
  I. Doğal gaz kullanımı yasaklanmalıdır.

  II. Toplu taşıma araçları tercih edilmelidir.
  III. Fabrika bacaları filtrelenmelidir.
  Hava kirliliğini azaltmak için yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yapılmalıdır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: B

 • 10)
  I. Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu bir çevresel organizasyondur.

  II. Temel amacı sera gazı salınımının azaltılmasıdır.
  III. Taraf ülkelerin bir kısmı ülkelerindeki sera gazı tüketimini yüzde beşin altına düşürmeyi hedeflemiştir.
  Kyoto Protokolü için yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 11) Işık kirliliğini önlemek için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Akkor lambaların kullanımı artırılmalıdır.
  B) Gereksiz aydınlatmalardan kaçınılmalıdır.
  C) Işıklar sadece ihtiyaç duyulduğu zaman açılmalıdır.
  D) Abartılı ve gereksiz ışık kullanımından kaçınılmalıdır.

  Cevap: A

 • 12) Asit yağmurları ile ilgili olarak;
  I. Asit yağmurları sadece yağmur şeklinde dünyaya ulaşır.
  II. Bölgesel olduğu gibi küresel sorunlar olarak ta bilinir.
  III. Toprağın, akarsuların, göllerin kimyasal yapısını bozar.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: B

 • 13) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Çevre sorunları küresel olduğu gibi bölgesel de olabilir.
  B) Yerel sorunlar küresel çevre sorunlarının temelini oluşturmaktadır.
  C) Ormansızlaşma küresel çevre sorunlarından biridir.
  D) Çevre sorunlarının temelini değişen iklim koşulları oluşturmaktadır.

  Cevap: D

 • 14)
  I. Küresel ısınma
  II. İklim değişiklikleri
  III. Biyolojik kaynakların verimsiz ve yanlış kullanımı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri küresel açlık ve yoksulluğa sebep olur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 15) Ülkemizde çölleşmenin en önemli nedeni ....................... 'dur.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) yağmur
  B) karbon
  C) erozyon
  D) deprem

  Cevap: C

 • 16) Hızlı nüfus artışı ile birlikte;
  I. Doğal yaşam alanları azalmaktadır.
  II. Ormanlık alanlarımız tahrip edilmektedir.
  III. Havadaki karbondioksit gazı miktarı artmaktadır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri görülür?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 17) Aşağıdakilerden hangisi yerel çevre sorunlarından biri değildir?

  A) Araç egzozlarından çıkan kirli duman
  B) Toprağa atılan atık piller
  C) Sera etkisinin artması
  D) Fabrika bacalarından çıkan dumanlar.

  Cevap: C

 • 18) Besinlerin en büyük kısmı ..................... alanlarından sağlanır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) tarım
  B) hava
  C) sanayi
  D) deniz

  Cevap: A

 • 19) Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliği sonucunda görülmez?

  A) Karbon döngüsünün başlaması
  B) Doğal bitki örtüsünün tahribi
  C) Erozyon şiddetinin artması
  D) Çölleşmenin hızlanması

  Cevap: A

 • 20) Organik atıkların parçalanarak biyogaz üretimi ................... örnek olarak verilebilir.
  Yukarıda verilenlerden boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) geri dönüşüm
  B) geri kazanım
  C) yeniden kullanım
  D) yeniden kazanım

  Cevap: B
 • Çevre Eğitimi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.