...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Çevre Eğitimi DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Bir plan dahilinde yapılır.
  B) Gelecekteki kuşakların gereksinimleri korunur.
  C) Günümüzden çok gelecek üzerine planlanır.
  D) Doğal kaynakların kullanımını planlar.

  Cevap: C

 • 2) Aşağıdaki maddelerden hangisi doğada en uzun sürede yok olur?

  A) Kağıt
  B) Plastik
  C) Cam
  D) Kumaş

  Cevap: B

 • 3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Toprak kirliliği hava kirliliğini de etkilemektedir.
  B) Hava kirliliği sonucunda temiz hava alanları daralmaktadır.
  C) Su kirliliğinin temel nedeni hava kirliliğidir.
  D) Toprak, hava ve su kirliliğinin önüne geçilmediğinde küresel çevre sorunları oluşmaktadır.

  Cevap: C

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüme örnek değildir?

  A) Bitmiş bir pilin tekrar işlenip farklı alanlarda kullanılması.
  B) Kullanılmış bir poşetin eritilerek naylon yapımında kullanılması.
  C) Seramik bardağın eritilerek başka bir ürün için kullanılması.
  D) Bozulmuş bir cep telefonun tamir edilerek yeniden kullanılması.

  Cevap: D

 • 5) Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilir doğal enerji kaynakları arasındadır?

  A) Doğal gaz
  B) Petrol
  C) Linyit
  D) Batarya

  Cevap: D

 • 6) Bir bölgede yaşayan canlı türünün azalması olarak tanımlanan çevre sorunu hangisidir?

  A) Biyolojik çeşitliliğin azalması
  B) Biyo yakıtların azalması
  C) Biyolojik sistemin azalması
  D) Biyolojik devamlılığın azalması

  Cevap: A

 • 7) Sürdürülebilir kalkınma için;
  I. Yeraltı ve yer üstü suları
  II. Toprak
  III. Bitki örtüsü 
  verilenlerden hangisi veya hangilerinin korunması önemlidir?

  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 8) Geri kazanım ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Sıvı atıklar için geçerlidir.
  B) Geri dönüşüm kavramını da kapsar.
  C) Maddenin belirli işlemlerden geçerek yeni bir madde üretilmesi olayıdır.
  D) Madde; fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerden geçer.

  Cevap: A

 • 9) Aşağıdakilerden hangisi küresel çevre sorunlarına örnek değildir?

  A) Sera etkisi
  B) Global ısınma
  C) Venezuela'da ki yanardağın patlaması
  D) Buzulların erimesi

  Cevap: C

 • 10) I. Biyo çeşitliliğin artması
  II. İklim özelliğinin değişmesi
  III. Küresel ısınma 
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ormansızlaşmanın sonucunda görülebilir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III

  Cevap: B

 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Doğal dengenin korunması için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz.
  B) Doğal dengenin korunması için geri dönüşebilen ürünler kullanmamalıyız.
  C) Doğaya bırakılan her çöp dolaylı veya doğrudan toprağı, suyu ve havayı etkilemektedir.
  D) Geri dönüştürülebilir ürünlerin kullanılması doğal kaynakların ömrünü uzatır.

  Cevap: B

 • 12) Kullanılan maddelerin ömrü bittikten sonra geri kazandırılması gerekmektedir. Ancak doğadaki bütün maddeler geri dönüşüme uygun değildir.
  Buna göre:
  * Cam
  * Karton
  * Metal
  * Kompozit
  * Plastik
  verilenlerden kaç tanesi geri dönüştürülebilir?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2

  Cevap: A

 • 13) Bir yazıcı tonerinin bittikten sonra doldurulup kullanılmasına ........................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) geri dönüşüm
  B) geri kazanım
  C) tekrar kullanım
  D) sürdürülebilir kullanım

  Cevap: C

 • 14)
  I. Konut ısıtımında

  II. Elektrik enerjisi elde etmede
  III. Fosil yakıt elde etmede
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri güneş enerjisinin kullanım alanları arasındadır?

  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: B

 • 15)
  I. Atıkların denize atılması

  II. Kimyasal atıkların toprağa gömülmesi
  III. Geri dönüştürülemeyen maddelerin yakılarak imha edilmesi.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çevre kirliliğine sebep olur?

  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: B

 • 16) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan toprak kirliliğine neden olmaz?

  A) Kimyasal gübre kullanımı
  B) Sanayi atıkları
  C) Daha iyi verim için tarım ilaçlarını kullanılması.
  D) Araba egzozundan çıkan gazlar.

  Cevap: D

 • 17) I. Yerel çevre sorunları küresel çevre sorunlarının temelini oluşturmaktadır.
  II. Çevre problemlerinin oluşmasında en önemli faktör insandır.
  III. Yerel çevre problemleri zamanla dünyayı etkileyecek derecede çevre problemlerine yol açar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III

  Cevap: C

 • 18) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Çevre kirliliği sadece insan hayatını olumsuz etkilemektedir.
  B) Çevre kirliliğinin temel nedeni insandır.
  C) Çevre sorunları birbiri ile ilişkilidir.
  D) Çevre kirliliği dünyaya büyük oranda tahribatlar vermektedir.

  Cevap: A

 • 19) Bir maddenin kullanım ömrü dolduktan sonra maddeye:
  I. Geri kazanım
  II. Geri dönüşüm
  III. Tekrar kullanım
  verilenlerden hangisi veya hangileri uygulanabilir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 20) Bir bölgede uzun yıllar boyunca devam eden hava olaylarına iklim denir. Ancak çevre sorunlarından dolayı bölgelerin ve dolayısı ile dünyanın iklimi değişmektedir.
  İklim değişikliği sonucunda;
  I. Küresel ısınma
  II. Yakıta olan ihtiyacın azalması
  III. Biyo çeşitliliğin azalması
  verilenlerden hangisi veya hangileri görülür?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III

  Cevap: D
 • Çevre Eğitimi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 8. Sınıf Çevre Eğitimi Benzer Sınavlar


 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.