...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Tarih DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) İranlılardan Bağdat şehrini geri alarak Bağdat Fatihi ünvanını alan ve Kasr-ı Şirin Antlaşmasını imzalayan padişah hangisidir?

  A) II. Murat
  B) III. Mehmet
  C) III. Selim
  D) IV. Murat
  E) Kanuni Sultan Süleyman

  Cevap: D

 • 2) Rular'ın Karadeniz'e inme politikasındaki ilk adımını atmasını sağlayan ve Ruslar'ın İstanbul'da sürekli elçi bulundurma hakkını elde ettiren antlaşma hangisidir?

  A) Ankara Antlaşması
  B) İstanbul Antlaşması
  C) Karlofça Antlaşması
  D) Bucaş Antlaşması
  E) Hotin Antlaşması

  Cevap: B

 • 3) 17.yy'da Osmanlı devletinde iç isyanlar çıkmıştır. 
  Bu isyanların nedenleri arasında;
  I. Devlet otoritesinin zayıflaması,
  II. Padişahların yönetimde yetersiz kalması,
  III. Ordunun ve halkın devlete karşı güvenlerinin azalması
  verilenlerden hangisi veya hangileri etkili olmuştur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 4) Celali ayaklanmaları sonucunda kırsal kesimde bulunan insanlar gerek maddi olarak gerekse bulundukları bölgede oluşan kaostan dolayı şehirlere göç etmişlerdir. Bu göçler büyük miktarda olduğundan .......................... olarak adlandırılmışlardır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Büyük Kaçgun
  B) Büyük Göç
  C) Toplu Kaçgun
  D) Celali Göçleri
  E) Celali Kaçgun

  Cevap: A

 • 5) Osmanlı Devletinde 17.yy'da;
  I. Sancağa çıkma usulünü değiştirdi.
  II. Tımar sisteminin bozulmasından dolayı tarımsal üretimde düşüşler yaşandı.
  III. Denetimi altında bulunan İpek ve baharat yollarının önemini kaybetti.
  verilenlerden hangisi veya hangileri yaşanmıştır?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 6) Osmanlı devleti Avusturya ile yaptığı Haçova Meydan Savaşından soran Zitvatorok Antlaşması imzalamıştır.
  Zitvatorok Antlaşmasına göre;
  I. Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devletine bırakılacaktır.
  II. Avusturya'nın Osmanlı devletine ödediği yıllık vergi kaldırılacaktır.
  III. Avusturya arşidükü Osmanlı padişahına eş değer sayılacaktır.
  Buna göre yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Osmanlı Devletinin Avusturya'ya karşı siyasal üstünlüğünü kaybettiğini gösterir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: C

 • 7)
  * Kimi tarihçilere göre ilk ıslahatçı padişahtır.
  * Devlet otoritesini güçlendirmeye çalışmıştır.
  * Şeyhülislamın yetkilerini kısıtlamıştır.
  Yukarıda özellikleri verilen 17.yy padişahı hangisidir?


  A) Kanuni Sultan Süleyman
  B) II. Osman
  C) III. Murat
  D) IV. Mehmet
  E) Yıldırım Beyazıt

  Cevap: B

 • 8) 17. yy'da Avrupa devletlerinin iç ticareti artırmak ve ihracata teşvik etmek aynı zamandan ithalatı  kısıtlamak amacı ile geliştirdikleri ekonomiye ................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) bolluk ekonomisi
  B) kısıtlı ekonomi
  C) yeni dünya ekonomisi
  D) merkantilizm
  E) marksizim

  Cevap: D

 • 9)
  I. Avusturya'ya Osmanlı üstünlüğünü kabul ettirmiştir.
  II. Girit'i fethetmiştir.
  III. Limni adasını ve Bozcaada'yı geri almıştır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Köprülü Fazıl Ahmet Paşa için doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III

  Cevap: B

 • 10) IV. Murat ıslahatları ile ilgili hangisi doğru değildir?

  A) Rüşvet ve iltiması azaltacak önlemler aldı.
  B) İsrafın önüne geçilmesi için kanunlar çıkarttı.
  C) Tımarlı sipahi sayısı için sayım yaptı.
  D) Kahvehaneleri ve meyhaneleri kapattı.
  E) Sancak sistemine geçti.

  Cevap: E

 • 11) Tımarlı sipahilerin kanunla belirlenmiş olarak elde ettikleri gelire ................... denirdi.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) kılıç
  B) aylık
  C) yayan
  D) cebelü
  E) gelir

  Cevap: A

 • 12) Celali isyanları ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Anadolu topraklarında görülen isyanlardır.
  B) İsmini Bozoklu Celal'den almaktadır.
  C) Karayazıcı, Canbulatoğlu, Deli Hasan en önemli ayaklanmalar arasındadır.
  D) Bazı bölgelerin valileri de bu ayaklanmalara katılmışlardır.
  E) Bu ayaklanmaların ortak özelliği ayaklandıkları bölgelerde özerklik istemeleridir.

  Cevap: E

 • 13)
  I. Vaka-i Vakvakiye olayı
  II. Celali isyanları
  III. Eyalet isyanları 
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Taşra isyanları arasındadır?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: C

 • 14)
  I. Osmanlı devletini yeniden eski gücüne kavuşturmak.
  II. Osmanlı devletinin sınırlarını genişletmek.
  III. Bozulmuş ordu ve maliyeyi düzeltmek.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri 17. yy ıslahatları için doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III

  Cevap: C

 • 15) Aşağıdakilerden hangisi 17. yy'da Avrupada öne çıkan bilim adamlarından biri değildir?

  A) Bacon
  B) Galile
  C) Descartes
  D) Kepler
  E) Einstein

  Cevap: E
 • Tarih Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 10. Sınıf Tarih Benzer Sınavlar


 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.