...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. İslam'ın temelini inanç esaslar oluşturur.
  II. İnanç esasları içerisinde en başta Allah'a iman gelir.
  III. Allah inancı insanların kalplerine yerleşince onları daima faydalı olmaya gayret ettirir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 2) Allah’ın Zati Sıfatlarını anlamları ile beraber yazınız?
  a)


  b)


  c)


  d)


  e)


  f)


  Cevap: a: Vücüd: Var olmak
  b: Kıdem: Ezeli olmak, başlangıcı olmamak.
  c: Beka: Varlığının sonu olmamak, ebedi olmak.
  d: Mühalefetün li'l-havadis: Sonradan olan şeylere benzememek.
  e: Vahdaniyyet: Eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması.
  f: Kıyam bi-nefsihi: Varlığı kendinden olmak.
 • 3) Allah’ın…………………..ismi cömertlik anlamındadır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?


  A) Kerim
  B) Gaffar
  C) Razzak
  D) Mütekkebir
  E) El Hak
  Cevap: A
 • 4) Tevhid inancını zıddı olan ŞİRK İnancını tanımlayıp bir örnek veriniz?  Cevap: Allah'a birilerini ortak koşmak, onun yanında başka tanrılar olduğunu söylemek, yaratıcının olmadığını söylemek, onun indirdiği kitabın yanında başkalarına da inanmaktır. Örnek olarak: Türbelere gidip orada yatandan yardım istemek.
 • 5) "İmanın 6 şartından birine eksik inanırsak veya  Kur’an-ı Kerim’den bir ayete inanmaz isek namaz kılan biri  olsak  dahi Allah katında………………………………………………..………”
  Yukarıdaki boşluğa uygun gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İmanımız tam olmaz. 
  B) İmanımız, Müslümanlığımız gider, kaybolur.
  C) Müslümanlığımız devam eder ama zayıflar.
  D) İyilikler yapıyorsak, imanımızın eksik olması önemli değildir.  
  E)Önemli olan kalp temizliğidir. Müslümanlığımız devam eder.
  Cevap: B
 • 6) Aynı güç ve yetkiye sahip iki ya da daha fazla ilah bulunsaydı, evrende kargaşa ve kaos oluşur, bu da evrenin düzenini altüst ederdi. Örneğin, ilahlardan biri yerçekimi kanunu olmasını, diğeri olmamasını isterdi, aynı anda biri vaktin gece olmasını, diğeri gündüz olmasını isteyebilirdi. Fakat evrendeki kusursuz denge ve işleyiş böyle bir ikiliğin olmadığını göstermektedir. 
  Bu durumu en iyi anlatan ayet aşağıdakilerden hangisidir? 
  A) “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık”. (Duhan suresi, 38.ayet) 
  B) “...O, her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenlemiştir.” (Furkan suresi, 2.ayet) 
  C) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” (Enbiya suresi, 22.ayet) 
  D) “İlahınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur...” (Bakara suresi,163. ayet) 
  E) “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” ( Rahman Suresi, 7 ve 8. ayetler)
  Cevap: C
 • 7)
  Ne yana baksan sarılmış her yan
  Sarılan olurda saran olmaz mı?
  Kim bu yüzü çizen sanatkar ressam?
  Bakıp ta aynaya soran olmaz mı?
  (N. F. KISAKÜREK)
  Dörtlüğe göre evrenin ve içindekilerin meydana gelmesi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) İnsan bir sanat eseri gibi güzeldir.
  B) Evren kendi kendine var olmuştur.
  C) Düzen tesadüfen var olmamıştır.
  D) Bu sanatı var eden bir sanatkar vardır.
  E) Muhteşem düzen bir yaratıcının varlığını zorunlu kılar. 
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah ile iletişim kurma yollarından biri değildir?

  A) İbadet etmek
  B) Kur’an okumak
  C) Selamlaşmak
  D) Dua etmek
  E) Tövbe etmek
  Cevap: C
 • 9) Tövbe ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Günahı hafife almaktır.
  B) Yapılan hatayı onarmaktır.
  C) Günah işlediğine pişman olmaktır.
  D) Aynı hataya düşmemeye karar vermektir.
  E) Günahtan dolayı Allah’tan af dilemektir.
  Cevap: A
 • 10) Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Her varlık birbiriyle uyum içerisinde, büyük bir bütünün parçası olarak hareket etmektedir. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş olan tabiat kanunlarının dışına çıkmamaktadır.
  Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  A) Herşeyin bir gayesi vardır.
  B) Varlıklar birbiriyle uyumlu hareket etmektedir.
  C) Her şey tabiat kanunlarına göre kurallar bütünü içinde  hareket etmektedir.
  D) Evrendeki düzen kendiliğinden tesadüfen meydana gelmiştir
  E) Evrendeki varlıklar büyük bir bütünün parçaları gibidir.
  Cevap: D
 • 11) “Hiç kimse; her resmin bir ressamının, her kitabın bir yazarının, her elbisenin bir terzisinin, her binanın bir ustasının olduğundan şüphe etmez. Ortada bir eser varsa onu mutlaka bir yapan vardır diye düşünür. Bu eseri ortaya koyan eser sahibinin fikrini öğrenmeliyiz. O halde içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir ----------- vardır. “
  Cümlenin akışına göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) Şekli
  B) Güzelliği
  C) Ölçüsü
  D) Yaratıcısı
  E) İklimi

  Cevap: D
 • 12) Ahmet : Sadece zor bir durumda kaldığımız zaman dua etmeliyiz.
  Ayşe : Dua, insanın Allah katındaki değerini artırır. Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğunu göstermiş oluruz.
  Ali : İnsanlar dilek ve isteklerini dua yoluyla Allah’a iletir.
  Elif : Duamız kısa sürede kabul olmazsa dua etmeyi bırakmak gerekir.
  Dua ile ilgili hangi öğrencilerin verdiği bilgi yanlıştır?
  A) Ahmet ve Ayşe
  B) Ahmet ve Elif
  C) Ayşe ve Ali
  D) Ali ve Elif
  E) Ayşe ve Elif
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi “Allah’a niçin ibadet edilir?” sorusuna cevap olamaz?
  A) Şükretmek için               
  B) Emrettiği için
  C) Rızasını kazanmak için
  D) Toplumda beğenilmek veya kendimizi mutlu hissetmek için
  E) Sevgisini ve mükâfatını kazanmak için
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Allah’a iman etmenin tanımı içinde yer almaz?
  A) Allah’ın 14 sıfatına eksiksiz inanmak
  B) Allah’a Tevhid inancı içinde inanmak
  C) Allah’ın en yüce varlık olduğuna inanmak
  D) Allah’ın dediklerini uygulamak
  E) Allah’a Hristiyanlık ve Yahudilikteki gibi insan özelliği vermeden ve aciz özellikler vermeden ŞİRK koşmadan inanmalıyız.
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi “Yüce Mevla’mızın varlığının kendinden olması, varlığını devam ettirebilmek için hiçbir şeye muhtaç olmaması demek” olan sıfatına (özelliğine) ne ad verilir?
  A) Hayat
  B) Vücud 
  C) Tekvin
  D) Kıyam bi-nefsihi
  E) Vahdaniyet

  Cevap: D
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi Şirk inancına bir örnek değildir?
  A) Bir kişinin kendisinin her şeyi bildiğini ifade etmesi
  B) Paranın en yüce değer olduğuna inanması
  C) Materyalizm ’deki gibi Maddenin, Tanrı gibi ezeli (başlangıcının olmaması) olduğuna inanması       
  D) Dedikodu yapması
  E)  Allah vardır fakat şifayı, başarıyı zenginliği başka varlıkların (insan, türbe, yatır, ağaç, boncuk v.b.)  yarattığına inanması
  Cevap: D
 • 17) “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.” Bakara177
  Yukarıdaki ayette Allaha göre iyilik, (CENNETE GİREBİLMENİN Allah’ın sevgisine ulaşabilmenin)  önem sırasına göre aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahlak-İman-İbadet
  B) İman-Ahlak- İbadet
  C) İbadet-Ahlak-İman
  D) Kalp temizliği-Namaz-Allaha iman
  E) Ahlaklı olmak-İbadet etmek-İman etmek
  Cevap: B
 • 18) Son yıllardaki araştırmalar, büyük patlamayla (BİG BANG) yoktan var olan (yaratılan) kâinatın hızla genişlediğini,  galaksilerin birbirinden uzaklaştığını göstermektedir. Bu GENİŞLEME olayı tersine çevrilse, bir büzülme görülecek ve bütün kâinat bir madde haline gelecektir.”
  Yukarıdaki ifadeden İslam’a ve Teizm’e  göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) Sonradan olan her şeyin bir başlangıcı vardır.  Başlangıcı olan bir şeyin de sonu vardır.
  B) Sonradan yaratılan her şeyin bir tasarımcısı, yaratıcısı olmalıdır
  C) Hiçbir şey kendiliğinden olamaz. İlk hareket ettirici olmalıdır
  D) Felsefedeki Materyalizme göre (Örneğin Karl Marks’a göre) Evrenin ezeli ve ebedi olduğu bilim tarafından ortaya çıkmıştır.
  E) Zaman ve mekân (madde) yok iken 13,5 milyar yıl önce en yüce bir güç olan Allah tarafından yaratılmıştır.
  Cevap: E
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı  Kerim’in anlamını düşünerek, anlamına göre sesi yükseltip alçaltarak, durulacak  yerlerde durup, geçilecek yerlerde geçerek okumaya denir?
  A) Tertil
  B) Okuma
  C) İstiğfar
  D) Beka
  E) Tilavet

  Cevap: E
 • 20)
  • Karıncanın toprağı kazarak toprağın, ağacın köklerinin oksijen almasını sağlayıp dünyadaki kozmik dengeyi sağlaması
  • Anne karnındaki bebekte, önceden akciğerin oluşması ve akciğerin doğuştan sonra işe yaraması, anne karnında ise işe yaramaması
  • Güneşin, insanları aydınlatması ve ısıtması ile insan yaşamını olumlu etkilemesi, Dünyanın 23 derece 27 dk. eğikliği ile 4 mevsimin oluşması
  Yukarıda verilen örneklerin ışığında aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Evrende bir amaçlar zinciri vardır
  B) Hiçbir şey boş yere yaratılmamıştır.
  C) Bu örnekler Tanrının varlığına dair Gaye kanıta örnektir
  D) Maddenin aklı vardır bu planı kendi kendine oluşturmaktadır. Amaç yoktur, kör bir tesadüf vardır.
  E) Evren tesadüfler zinciri oluşmayıp belli bir hedef doğrultusunda oluşmuştur.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder