Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Hz. Muhammed (sav), peygamber olmadan önce de, dürüst ve yardımseverdi. Eşi Hz. Hatice (r.a.) ona "Ben biliyorum ki sen, sözün doğrusunu söylersin, emanete ihanet etmezsin, akrabalarına ilgi gösterirsin, yoksullara yardım elini uzatırsın, kimsesizleri konuk edersin, uğradıkları felaket ve za­rarlarda halka yardımcı olursun." demiştir.


  Buna göre, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıdaki yargılar­dan hangisine ulaşılabilir?
  A) Davranışları bizim için en güzel örnektir.

  B) Öksüz ve yetim olarak büyümüştür.
  C) Hz. Hatice Hz.Muhammed'in (sav) eşidir.
  D) Merhameti dolayısıyla beddua etmemiştir.
  E) Putperestlerin yaptıklarına hoşgörü göstermiştir.
  Cevap: A
 • 2) Hz. Peygamberin güzel ahlakı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Hz.Peygamberimizin ahlâkı Kur’an ahlâkı idi.
  B) Hz.Peygamberimizin oturuşunu, kalkışını aynen taklit etmek en önemlidir.
  C) Peygamberler örnek olduklarından güzel ahlak sahibi olmaya özen göstermişlerdir.
  D) Hz.Peygamberimiz peygamberliğinden önce de güzel ahlakı sergilemiştir.
  E) Peygamberler yaptıklarına inanmış; inandıklarını da yapmışlardır.
  Cevap: B
 • 3) Henüz 17-18 yaşındaki bir gencin, Kâbe’nin hemen yanı başındaki evini İslam davetine açabilmesi, onun ne denli cesur ve fedakar bir genç olduğunu da göstermektedir. Hz. Peygamber, peygamberliğin ilk dönemlerinde insanları İslam’a bu evde davet etmiş, onlara ibadetleri burada öğretmiştir. Müslümanlar, müşriklerin şerrinden korunmak için O’nun evinde gizlenmişlerdir.
  Yukarıda özellikleri sayılan genç sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Cafer b. Ebi Talib (r.a.)   
  B) Hz. Musab b. Umeyr (r.a.)     
  C) Hz. Ali (r.a.)
  D) Hz. Muaz b. Cebel (r.a.)         
  E) Hz. Erkam b. Ebi Erkam
  Cevap: B
 • 4) Hz. Peygamber, genç bir yetenek olan …………………………… (r.a.) hicretin 9.
  yılında zekât memuru ve kadılık göreviyle Güney Arabistan’a göndermiştir. Hz. Peygamber’in vefatına kadar Yemen’deki kadılık görevine devam etti. Ve ilme düşkünlüğü ve Hz. Peygamber’e bağlılığıyla meşhur olmuş ve görevi esnasında kendisine bir mesele arz edildiğinde nasıl hüküm vereceğini sorulduğunda cevaben ilk önce Allah’ın kitabını esas alacağını, onda konuyla ilgili olarak herhangi bir hüküm bulamazsa Hz. Peygamber’in sünnetine müracaat edeceğini, bu iki temel kaynakta bulamazsa da kendi içtihadına göre hüküm vereceğini bildirdi. Hz. Peygamber onun verdiği cevabı olumlu karşılamış ve memnuniyetini ifade etmiştir. 
  Yukarıda özellikleri sayılan genç sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Cafer b. Ebi Talib (r.a.)   
  B) Hz. Musab b. Umeyr (r.a.)     
  C) Hz. Ali (r.a.)
  D) Hz. Muaz b. Cebel (r.a.)         
  E) Hz. Erkam b. Ebi Erkam
  Cevap: D
 • 5) ………………….. (r.a.), Hz. Peygamber’den aldığı bilgi sayesinde İslam esaslarının en seçkin öğreticilerden biri olmuştur. Sünneti nakledip onu açıklamakla kalmamış; aynı zamanda onun doğru anlaşılması konusunda yoğun bir çaba ortaya koymuştur. Kuvvetli hafızası sayesinde Hz.Peygamber’in hadis ve sünnetinin, daha sonraki nesillere ulaştırılmasında üstün çaba göstermiştir. Rivayet ettiği toplam 2210 hadisle, en çok hadis aktaran yedi âlim sahabeden biri olmuştur. 

  Yukarıda özellikleri sayılan genç sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Fatıma (r.a.)
  B) Hz. Aişe (r.a.)
  C) Hz. Ali (r.a.)
  D) Hz. Muaz b. Cebel (r.a.)
  E) Hz. Usame b. Zeyd (r.a.)
  Cevap: B
 • 6) Kureyşliler, hicret eden Müslümanlara sığınma hakkı tanınmaması konusunda Habeşistan’a elçi gönderdikleri zaman, Habeş Kralı Necaşi’nin huzurunda Müslümanları, ……………………………………… (r.a.) temsil etmiştir.
  Bu sorgulamada büyük bir açıklık, cesaret ve maharetle İslam inançlarını ortaya koyup yurtlarını terk etme sebeplerini izah etmiş,  Kureyş temsilcilerinin eli boş dönmesini ve Necaşi’nin mülteci Müslümanları himaye etmesini sağlamıştır. Şam topraklarında Mute Savaşı’nda, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) emriyle Rumlara karşı kanının son damlasına kadar savaşmış ve kırk yaşındayken şehit olmuştur. 
  Yukarıda özellikleri sayılan genç sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Cafer b. Ebi Talib (r.a.)
  B) Hz. Musab b. Umeyr (r.a.)
  C) Hz. Ali (r.a.)
  D) Hz. Muaz b. Cebel (r.a.)
  E) Hz. Erkam b. Ebi Erkam
  Cevap: A
 • 7) Hz. Peygamberin gençlik yıllarında Kur’an-ı Kerim  gelmeden önce katıldığı, haksızlığa uğrayan kişileri korumak amacı ile kurulan, derneğin/topluluğun adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Muallaka-i seb’a
  B) Hılfu’l-fudul
  C) Zül-mecaz
  D) Daru’l-Erkam
  E) Daru’n-Nedve
  Cevap: B
 • 8) “İmanın olgunluğuna ermek, imanı üstün bir dereceye getirmek ve böyle iman sahibi kimselere Allah’ın (c.c.) vaat ettiği sonsuz nimetlere kavuşmak için ibadet ve amel gereklidir. Düşünce ve kalpten eylem ve davranış alanına yansımamış olan iman meyvesiz bir ağaca benzer. Kalbimizde parlatmış olduğumuz iman ışığının hiç sönmeden sürekli parlaması ve bu ışığın her an kuvvetini bir kat daha artırması ve böylece çevresini aydınlatması için ibadete ihtiyaç vardır. İnsan sadece inanılması gereken şeyleri tasdik eder fakat ibadet ve diğer kulluk görevlerini yerine getirmezse dine ve Allah’a (c.c.) olan bağlılığı yavaş yavaş zayıflar, günün birinde sönüp gider.”
  Yukarıda anlatılan paragrafın ana teması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Namaz-İnanç ilişkisi         
  B) Oruç-İnanç ilişkisi
  C) İnanç-İbadet ilişkisi          
  D) İbadet nedir?        
  E) İman nedir?
  Cevap: C
 • 9) İslam öncesi dönemde, Arap yarımadasında yaşayan insanlar arasında, puta tapmayı reddeden, Allah’tan başka tanrıya inanmayan, Allah’ın bir olduğuna inanan insanlar vardı.
  Bu insanlara ne ad verilirdi?
  A) Hıristiyanlar
  B) Yahudiler
  C) Ecnebiler
  D) Hanifler
  E) Sabiiler

  Cevap: D
 • 10) Aşağıda verilen İslam inanç esaslarıyla ilgili cümlelerden hangisi yanlıştır?
  A) Allah’a gereği gibi iman etmek ancak O’nu isimleri ve sıfatlarıyla doğru bir şekilde tanımakla mümkündür.
  B) İslam inanç esasları tevhid ilkesine dayanır.
  C) İslam inanç esasları bir bütün olduğundan hepsine birden iman etmek gerekir.
  D) İslam inanç esaslarını akılla kavramamız mümkün değildir.
  E) Kur’an-ı Kerim’de yer alan inanç esaslarını kabul etmeyenler cennete giremez.        
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi “Yüce Mevla’mızın varlığının kendinden olması, varlığını devam ettirebilmek için hiçbir şeye muhtaç olmaması demek” olan sıfatına (özelliğine) ne ad verilir?
  A) Hayat
  B) Vücud
  C) Tekvin
  D) Kıyam bi-nefsihi
  E) Vahdaniyet
  Cevap: B
 • 12) Allah’ın sıfatlarından hangileri sırasıyla  ‘her şeyi görmek, varlığı kendinden olmak ve konuşmak’ anlamındadır?
  A) Basar-Tekvin-Kelam
  B) Semi’-Basar-Kıyam bi nefsihi
  C) Kelam-Beka-Basar
  D) İrade-Tekvin-İlim
  E) Basar-Kıyam bi nefsihi-Kelam
  Cevap: E
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Şirk inancına bir örnek değildir?
  A) Bir kişinin kendisinin her şeyi bildiğini ifade etmesi
  B) Paranın en yüce değer olduğuna inanması
  C) Materyalizm ’deki gibi Maddenin, Tanrı gibi ezeli (başlangıcının olmaması) olduğuna inanması        
  D) Dedikodu yapması
  E) Allah vardır fakat şifayı, başarıyı, zenginliği başka varlıkların (insan, türbe, yatır, ağaç, boncuk v.b.)  yarattığına inanması
  Cevap: E
 • 14) I. İnanç bir ışık, ibadet o ışığın koruyucusudur.
  II. İnanç ekilen bir tohum, ibadet o tohumun ürün verinceye kadarki mücadelesidir.
  III. İman edipte ibadet etmemek; tarlayı sürüp de ekmemek demektir
  IV. Bir ağaç örneğinde olduğu gibi; Ağacın kökü iman,  gövdesi ibadetlerdir, ağacın dalı ve meyveleri ahlaktır. 
  Yukarıda iman-ibadet ilişkisine verilen örneklerden kaçı doğrudur?
  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1
  E) Hiçbiri

  Cevap: A
 • 15) “De ki: Allah birdir. Hiç bir şeye muhtaç değildir....Hiç bir şey O’na denk( Eşit-benzer) değildir."   İhlas suresi 1-4  ayetlerinde altı çizili kısımlarda  Allah'ın sıfatları sıralandığında  hangisi doğrudur?
  A) Vücut -Beka-Vahdaniyet
  B) Beka-Kudret-Muhalefetün  lil Havadis
  C) Vahdaniyet-Kıyam bi nefsihi- Muhalefetün lil Havadis
  D) Vahdaniyet -Kıyam bi nefsihi-Kıdem            E) Kıdem-Beka-Tekvin
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder