AÖL Dinkültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları 9 (2018-2019 AÖL 1.Dönem 1.Oturum 111)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın her şeyi bilen olduğunu ifade eden isimlerinden biri değildir?
  A) Hâlık  
  B) Habîr
  C) Şehîd  
  D) Alîm
  Cevap: A
 • 2) Bir şey hakkında düşünce yoluyla derin bilgi ve anlayışa erişmek aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
  A) İlim
  B) Marifet
  C) Kanaat
  D) Beyanat
  Cevap: B
 • 3) "Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan yaratmıştır. Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir.” (Alak suresi, 1-5. ayetler)
  Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
  A) Allah’ın, kullarına karşı cömert olduğuna
  B) Allah’ın insanın bilmediklerini de bildiğine  
  C) Allah’ın, bilgiyi teşvik edip ona önem verdiğine
  D) Allah’ın, bilenleri bilmeyenlerden üstün tuttuğuna
  Cevap: D
 • 4) Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyuyandan, iyileşinceye kadar akıl hastasından, ergenlik çağına gelinceye kadar çocuktan.
  Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
  A) İlmin
  B) Aklın
  C) Sağlığın
  D) Yaşın
  Cevap: C
 • 5) Allah’tan ve Hz. Peygamber’den gelen bilgiler aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
  A) Mütevatir haber
  B) Sadık haber
  C) Ahad haber
  D) Meşhur haber
  Cevap: B
 • 6) Gönüle doğan şeye, kalbe gelen manaya, akıl yürütme ve düşünmeye dayanmaksızın elde edilen bilgiye denir.
  Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerin hangisidir?
  A) Keşif
  B) Rüya
  C) Zan
  D) İlham
  Cevap: D
 • 7) “Hakka’l-yakîn” kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bizzat yaşayarak elde edilen kesin bilgi
  B) Zanna dayalı elde edilen kesin bilgi
  C) Duyularla elde edilen kesin bilgi
  D) Habere dayalı olan kesin bilgi
  Cevap: C
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi felsefede doğru bilginin ölçütleri arasında yer almaz?
  A) Güncellik
  B) Tutarlılık
  C) Apaçıklık
  D) Uygunluk
  Cevap: A
 • 9) Allah’ım! Huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım.  
  Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste endişe edilen hususlardan biri değildir?
  A) Samimi ve içten olamamak
  B) Dua ve ibadet edememek
  C) Nefse hâkim olamamak
  D) İlmi ile amel etmemek
  Cevap: B
 • 10) Sadakanın en faziletlisi, Müslümanın bir bilgi öğrenmesi sonra da o bilgiyi Müslüman kardeşine öğretmesidir.
  Bu hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) Bilginin teşvik edildiği
  B) Bilginin paylaşılması gerektiği
  C) Bilginin inancı kuvvetlendirdiği
  D) Bilgi öğrenip ve öğretmenin ibadet olduğu
  Cevap: C
 • 11) “Hz. Peygamber’in dinî tebliğ maksadı taşımayan, bir insan olması itibariyle yaptığı davranışları” aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
  A) Sünneti zevâid
  B) Sünneti takrir
  C) Sünneti müekked
  D) Sünneti gayri müekked
  Cevap: A
 • 12)  “...Kim inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa çıkmıştır ve o, ahirette kaybedenlerdendir.” (Mâide suresi, 5. ayet)
  Bu ayette aşağıdakilerden hangi ikisi rasındaki ilişkinin önemi vurgulanmıştır?
  A) Kur’an - Sünnet
  B) Ahlak - Vicdan
  C) İnsan - Âlem
  D) İman - İbadet
  Cevap: D
 • 13)  “İbrahim dedi ki: Din günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da O’dur.” (Şuara suresi, 82. ayet)
  Bu ayette geçen “din” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
  A) İtaat
  B) Kanun
  C) Ahiret
  D) Tevhid
  Cevap: C
 • 14) Allah’ın insanı, kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile yaratmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fıtrat
  B) İman
  C) Ahlak
  D) Karakter
  Cevap: A
 • 15) İslam dininin iman esasları, ilmihal kitaplarında aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
  A) Tahiyyat
  B) Tevhid
  C) Tevekkül
  D) Amentü
  Cevap: D
 • 16) “Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır, en güzel isimler O’na mahsustur.” (Tâhâ suresi, 8. ayet)
  Bu ayette altı çizili bölümde anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sidretü’l Münteha
  B) Celle Celaluh
  C) Esmâül Hüsna
  D) Usve-i Hasene
  Cevap: C
 • 17) “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”(Mülk suresi, 2. ayet)
  Bu ayetten aşağıdakilerden hangi sine ulaşılamaz?
  A) İnsan sorumlu bir varlıktır.
  B) Dünya bir imtihan yeridir.
  C) Allah’a ibadet etmek gerekir.
  D) İnsanın imtihanı şeytan iledir.
  Cevap: D
 • 18)
  • Güzel söz söylemek
  • Anne babaya iyilik etmek
  • İyiliği tavsiye edip kötülükten alıkoymak
  Bu davranışları ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sadaka-i cariye
  B) Salih amel
  C) Tevekkül
  D) Sünnetullah
  Cevap: B
 • 19) Allah’ın mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği fiiller aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
  A) Farz
  B) Mübah
  C) Sünnet
  D) Mendup
  Cevap: A
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi farz-ı kifaye olan ibadetlerden biri değildir?
  A) Cenaze namazı kılmak
  B) Şahitlik yapmak
  C) Oruç tutmak
  D) İlim öğrenmek
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder