...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Çevre Eğitimi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Nüfus çeşitli sebeplerden dolayı dünya üzerinde belirli bölgelere yoğunlaşmıştır.
  B) Nüfusun belirli bölgelerde yoğunlaşmasının tek sebebi besin bulma problemidir.
  C) Nüfus ile çevre kirliliği arasında doğru orantı vardır.
  D) Nüfusun hızla artması sonucu çevre kirliliği aynı oranda artmaktadır.
  Cevap: B
 • 2) İnsanlık tarihinin başlangıcından beri insanlar su kaynaklarına daha yakın bölgelere yerleşmişlerdir. Günümüzde de bu durum pek farklı değildir.
  Yukarıda verilen açıklamaya göre nüfusu etkileyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ekonomik unsur
  B) Sosyal unsur
  C) Doğal unsur
  D) Yapay unsur
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdaki örneklerden hangisi nüfusu etkileyen ekonomik sebeplere örnek değildir?
  A) İş bulmak umuduyla büyük şehre göçen insanlar.
  B) Verimli topraklara sahip olduğu için bir bölgeden başka bir bölgeye göç eden insanlar.
  C) Turizm bakımından yoğun olan bir bölgeye iş amacıyla göç ede insanlar.
  D) Daha iyi eğitim almak için başka bir şehre göç eden insanlar.
  Cevap: D
 • 4) Hızlı nüfus artışı sonucu aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenemez?
  A) Sera gazı etkisinin azalması
  B) Hava kirliliği
  C) Küresel ısınma
  D) Radyasyon
  Cevap: A
 • 5) Nüfusun artması sonucu aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Enerji ihtiyacı artmıştır.
  B) Daha çok yenilenebilir enerji kullanılmaya başlanmıştır.
  C) Fosil yakıt kullanımı artmıştır.
  D) Fosil yakıtlarının kullanımı sonucu oluşan atıklar çevreye büyük oranda zarar vermiştir.
  Cevap: B
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin ana nedenlerinden biri değildir?
  A) Kalitesiz yakıtlar
  B) Egzoz gazları
  C) Rüzgarın esmesi
  D) Soba ve kaloriferlerin uygunsuz kullanımı
  Cevap: C
 • 7) Hızlı kentleşmenin tarım alanları üzerinde getirdiği problemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Genellikle verimli tarım arazilerinin bulunduğu yerlere inşaat çalışmaları yapılmıştır.
  B) Kullanılabilir tarım arazisi azalmıştır.
  C) Geriye kalan tarım alanlarının nitelikleri artmıştır.
  D) Dünyanın genelinde bu sorun gözlemlenmektedir.
  Cevap: C
 • 8) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Genel olarak çevre sorunları insanların hayatını olumsuz etkilemektedir.
  B) Çevre sorunları birbirlerini etkilememektedir.
  C) Çevre kirliliğine sebep olan bir çok sebep vardır.
  D) Hızla artan nüfus ve plansız kentleşme çevre kirliliği üzerinde büyük etkiye sahiptir.
  Cevap: B
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olan etmenler arasında gösterilemez?
  A) Tarım ilaçları
  B) Plansız ve sağlıksız kentleşme
  C) Bölgesel savaşlar
  D) Yenilenebilir enerji kullanımı
  Cevap: D
 • 10) Ekolojik ayak izi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Doğal kaynakların yenilenebilirlik derecesini ölçmede kullanılır.
  B) Dünyanın insanlara yetme durumu hesaplanır.
  C) İnsanları çevre problemleri hakkında uyarır.
  D) Doğal kaynak sayısını artırır.
  Cevap: D
 • 11)
  I. Bir yıl boyunca kaç kez araçlarla seyahat ediyor.
  II. Bir günde ne kadar su tüketiyor.
  III. Bir haftada ne kadar hayvansal gıda tüketiyor.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ekolojik ayak izinin soracağı sorular arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 12)
  I. Doğal olarak da oluşabilir.
  II. Karbondioksit, kloroflorokarbon, metan gibi gazlara verilen genel isimdir.
  III. Hava kirliliği ve küresel ısınma üzerinde büyük etkiye sahiptir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sera gazları için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 13)
  I. Fosil yakıt kullanımı
  II. Sanayi etkinlikleri
  III. Mikroskobik canlıların organik maddeleri ayrıştırması
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sera gazı oluşumunda yapay yollara örnektir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 14)
  I. Anız yakma
  II. Çeltik üretimi
  III. Gübreleme
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sera gazı oluşumunda tarımsal etkilere örnektir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 15) Atıklarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Arık kullanılmayacak olan maddelere verilen isimdir.
  B) Çeşitli alanlarda kategorilendirilir.
  C) Uygun şekilde yok edilmediğinde çevre problemlerine yol açar.
  D) Yapay atıklara oranla doğal atıklar daha fazladır.
  Cevap: D
 • 16) Evsel atıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Daha çok içinde organik atıklar barındırır.
  B) Sıkıştırmalı kamyonlar ve diğer araçlar vasıtası ile toplanan atıklardır.
  C) Floresan lamba, ampül, pil gibi problemli atıklar barındırmaz.
  D) Bir çok tüketim malzemesi görülebilir.
  Cevap: C
 • 17) Tıbbi atıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Hastane, klinik gibi sağlık kuruluşlarından kaynaklı atıklardır.
  B) Evsel atıklarla beraber depolanır.
  C) Hastalık yapıcı veya bulaşıcı maddeler barındırabilir.
  D) Kesici veya delici alet bulunabilir.
  Cevap: B
 • 18) Tehlikeli atıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) İnsan sağlığına risk teşkil eden atıklarıdır.
  B) Kimyasal veya nükleer atıkları tehlikeli atıklar kategorisindedir.
  C) Katı atıklarla birlikte yok edilir.
  D) Diğer atıklar gibi şehir çöplüklerinde imha edilmezler.
  Cevap: C
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli atıkları yok etme yöntemlerinden biri değildir?
  A) Geri dönüşüm
  B) Yok etme
  C) Arıtma
  D) Kaynakları çoğaltma
  Cevap: D
 • 20) Tehlikeli atıkların tamamının veya içinde kullanılabilir maddelerin geri kazanımı yada tekrar kullanımı anlamına gelen yöntem hangisidir?
  A) Geri dönüşüm
  B) Yok etme
  C) Arıtma
  D) Kaynakta azaltma veya önleme
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder
8. Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1. Dönem 2. Sınav test Orta 2019-01-02
8.sınıf çevre eğitimi 1.dönem 2.sınav,3.ünite, ekolojik ayak izi, nüfus artışı, atıklar ve türleri [2]