...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Çevre Eğitimi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İnsan hayatta kalabilmek için yeterli besine ihtiyaç duymaktadır.
  B) Yeryüzünde besin temini her bölgede eşit olarak yayılmıştır.
  C) Dünya üzerinde nüfus belirli bölgeler üzerinde yoğunlaşmıştır.
  D) Yeryüzünde sürekli bir nüfus hareketliliği vardır.
  Cevap: B
 • 2) I. Ekonomik sebepler
  II. Kültürel sebepler
  III. Sosyal sebepler
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri dünya üzerindeki nüfus hareketliliğinin sebepleri arasında gösterilebilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 3)
  I. Nüfusun artması çevre kirliliğine neden olmaktadır.
  II. Nüfusun artması ile doğal kaynaklara duyulan ihtiyaç azalmaktadır.
  III. Nüfusun artması ile tüketim doğru orantılıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi dünya nüfusunu etkileyen doğal sebeplerden biri değildir?
  A) İklim koşulları
  B) Verimli topraklar
  C) Turizm
  D) Doğal afetler
  Cevap: C
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi dünya nüfusunu etkileyen ekonomik sebeplerden biridir?
  A) Sağlık sorunları
  B) Bitki örtüsü
  C) Yeryüzü şekilleri
  D) Tarım faaliyetleri
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi nüfusu diğerlerine göre farklı bir alanda etkiler?
  A) Yer altı kaynakları zenginliği
  B) Öğrenim ihtiyaçları
  C) Besin temini
  D) Su kaynaklarının çokluğu
  Cevap: B
 • 7) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İnsanlar daha iyi bir yaşam için kentlere göç etmektedir.
  B) Çevresel bozulmaların başında insanların kentlerden köylere göç etmesi gelmektedir.
  C) Kentlerdeki yoğun nüfus nedeniyle birçok çevresel sorun beraberinde gelmektedir.
  D) Hızlı kentleşme sonucu çevre kirliliğinin bir çok maaliyeti olmaktadır.
  Cevap: B
 • 8) Plansız kentleşme ve kaçak yapılaşma sonucu aşağıdakilerden hangisi görülmez?
  A) Hava kirliliği
  B) Su kirliliği
  C) Küresel ısınmanın azalması
  D) Doğal dengenin bozulması
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt kullanımının sonuçlarından biri değildir?
  A) Hava kirliliğini tetikler
  B) Sera etkisini artırır
  C) Kullanılabilir kaynak sayısını artırır.
  D) Doğal kaynakların tahrip olmasına neden olur.
  Cevap: C
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz?
  A) Egzoz gazları
  B) Kalitesiz yakıtlar
  C) Soba ve kaloriferlerin uygunsuz kullanımı
  D) Suni gübrenin kullanılmaması
  Cevap: D
 • 11) Tarım alanlarının hızlı nüfus artışı ile ve sanayileşme ile azalması sonucu azalması aşağıdakilerden hangisi üzerinde sorun oluşturmaktadır?
  A) Beslenme sorunları
  B) Teknolojinin gelişmesi
  C) Sanayinin gelişmesi
  D) Yaşam standartının gelişmesi
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden etmenler arasında değildir?
  A) Yapay tarım ilaçları
  B) Nükleer denemeler
  C) Yenilenebilir enerji kaynakları
  D) Bölgesel savaşlar
  Cevap: C
 • 13) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Çevresel sorunlar birbirleri ile bağlı değildir.
  B) Çevre sorunları insanların yaşadıkları hayat ortamını tahrip eder.
  C) Kimyasal maddelerin kullanılması çevre sorunlarını artırır.
  D) Hızla artan nüfus çevre sorunlarını da beraberinde getirir.
  Cevap: A
 • 14) İnsanların kullandığı yenilenebilir kaynakları sağlayabilmek için gereken, biyolojik olarak verimli toprak ve suyun alanının hesaplanmasına ..................................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) ekolojik ayak izi
  B) ekolojik dögü
  C) doğal denge
  D) ekolojik denge
  Cevap: A
 • 15) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Ekolojik ayak izi dünyanın insan nüfusuna yetip yetmeyeceğini hesaplayabilir.
  B) Ekolojik ayak izi yenilenebilir enerji kaynaklarını artırır.
  C) Ekolojik ayak izi ölçümünde temel ölçüt bir insanın günlük hayatta kullandığı doğal kaynaktır.
  D) Ekolojik ayak izi insanın günlük temel ihtiyaçlarını hesaplar.
  Cevap: B
 • 16) Sera gazları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Karbondioksit, metan, dizot gibi gazlara verilen genel isimdir.
  B) Sadece insan eliyle oluşur.
  C) Fosil yakıt kullanımı sera gazını artırır.
  D) Atmosfore karışan karbondioksitin yüzde 15 ile 20'si canlıların solunumundan kaynaklıdır.
  Cevap: B
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi yapay yollardan oluşan sera gazına örnek değildir?
  A) Ulaştırma
  B) Katı atık yöntemi
  C) Sanayi
  D) Solunum
  Cevap: D
 • 18)
  I. Evsel atıklar
  II. Tarımsal atıklar
  III. Endüstriyel atıklar
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sıvı atıklarına kaynaklık eder?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 19)
  I. Evsel atıklar
  II. Tarımsal atıklar
  III. Endüstriyel atıklar
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri gaz atıklarına kaynaklık eder?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 20) Hastane, klinik gibi kuruluşlardan kaynaklanan atık türleri hangisidir?
  A) Evsel atıkları
  B) Ticari kurumsal atılar
  C) Tıbbi atıklar
  D) Tarımsal atıklar
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder
7. Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1. Dönem 2. Sınav test Orta 2018-12-25
7.sınıf zeka oyunları 1.dönem 2.sınav, 3.ünite, atıklar, ekolojik ayak izi, ekolojik denge [2]