Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Tarih 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu Piyadelerinden değildir?
  A) Yeniçeriler
  B) Sipahiler
  C) Topçular
  D) Cebeciler
  E) Bostancılar
  Cevap: B
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu Süvarilerinden değildir?
  A) Silahtar
  B) Sağ ve sol garipler
  C) Sağ ve sol ulufeciler
  D) Sipahiler
  E) Top arabacıları
  Cevap: E
 • 3) Yeniçeri ocağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) İlk olarak Yıldırım Beyezid Devrinde kurulmuştur.
  B) Yeniçeri ocağı ile Osmanlı Devletinde profeyonel askerlik süreci başlamıştır.
  C) Osmanlı devletini askeri bakımdan güçlü kılmıştır.
  D) Yeniçeriler ok, yay, kılıç ve balta gibi aletleri kullanmada son derece ustaydı.
  E) Yeniçeriler açlığa susuzluğa karşı talimler yaptırılırdı.
  Cevap: A
 • 4)
  I. 9-14 yaş aralığında olanlar tercih edilirdi.
  II. Devşirme sistemine girenler ilk olarak Acemi oğlan olarak adlandırılırdı.
  III. Devşirme sırasında; sancak beyi, kadı ve papaz devşirme memurunun yanında beklerdi.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri devşirme sistemi için doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 5) Savaş esirlerinin beşte birinin asker olmak üzere devlet tarafından alınmasına .................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Tımar
  B) Devşirme
  C) Gulam
  D) Pençik
  E) Guallam
  Cevap: D
 • 6)
  I. Eski İslam devletlerinde orduda, idarede ve sarayda çalıştırılan köle ve esirlere gulam denirdi.
  II. Büyük Selçuklularda devletin bekası için Gulaman-ı Saray oluşturulmuştur.
  III. Gulam sistemi ilk olarak Anadolu Selçuklularda başlamıştır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: B
 • 7)
  I. Savaşa ordunun önünde gider.
  II. Ağır zırh ve silah kullanırlar.
  III. Savaş sırasında düşman saflarını yarmakla görevlidirler.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri deliler için doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: C
 • 8) Osmanlı devletinde vergi veren şehir, kasaba ve köy ahalisi ile konar göçerlere ................. denirdi.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) reaya
  B) tımarlı sipahi
  C) yeni çeri
  D) soylu
  E) sancak beyi
  Cevap: A
 • 9)
  I. Tımarlı sipahilerin toprak ve köylü üzerindeki yetkileri hukuk çerçevesine alınmıştır.
  II. Tımarlı sipahiler vergileri nakit olarak alırlardı.
  III. Tımarli sipahi sistemini vergi alma düzenlemesi kadılara aitti.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: C
 • 10)
  I. Tımar topraklarının miras bırakılması, satılması yasaktı.
  II. Tımar toprakları sipahinin ve köylünün elinden keyfi olarak alınmazdı.
  III. Eğer sipahi savaş sırasında savaşa katılmazsa devlet o senin gelirini sipahiden alırdı.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 11) Osmanlı devletinde tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde yapılan sayımlara .............. denirdi.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) tahrir
  B) zeamet
  C) kahir
  D) tımar
  E) has
  Cevap: A
 • 12) Yıllık geliri 100 000 akçeden fazla olan ve padişah ve üst derecede görev alan devlet adamlarına verilen dirliğe ............... denirdi.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) tahrir
  B) zeamet
  C) kahir
  D) tımar
  E) has
  Cevap: E
 • 13) Osmanlı devletinde ilk düzenli birlik Yaya ve Müsellemlerdir.
  Buna göre Osmanlı devletinde ilk düzenli ordu hangi padişah tarafından kurulmuştur?
  A) Osman Bey
  B) Orhan Bey
  C) I. Murad
  D) II. Murad
  E) Fatih Sultan Mehmet
  Cevap: B
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin Rumeli'de iskan politikasını yoğunlaştırmasının sebeplerinden biri olamaz?
  A) Fetih hareketlerinde sürekliliği sağlamak
  B) Gayrimüslim halkın ayaklanmasını engellemek.
  C) Bölgenin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamak.
  D) Yerleşik düzen sergileyen Türklerin konar-göçer yaşama geçmesini sağlamak.
  E) Aralarında kavgalar yaşanan aşiretleri birbirinden uzaklaştırmak.
  Cevap: D
 • 15) Fetret devri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Yıldırım Bayezid'in Ankara mağlubiyeti ile başlamıştır.
  B) Bu dönemde Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında taht kavgaları yaşanmıştır.
  C) Fetret dönemi Süleyman Çelebi sayesinde bitmiştir.
  D) Fetret dönemi on bir yıl sürmüştür.
  E) Fetret döneminin etkileri ancak İstanbulun fethinden sonra tamamen kaybolmuştur..
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder
10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Sınav test Orta 2018-12-07
10.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı, 2. ve 3. ünite, osmanlı devletinde askeri yapı, osmanlı devletinde toprak ve tımar [1]