...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Tarih DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1)
  I. Tımar topraklarının miras bırakılması, satılması yasaktı.
  II. Tımar toprakları sipahinin ve köylünün elinden keyfi olarak alınmazdı.
  III. Eğer sipahi savaş sırasında savaşa katılmazsa devlet o senin gelirini sipahiden alırdı.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 2) Yeniçeri ocağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) İlk olarak Yıldırım Beyezid Devrinde kurulmuştur.
  B) Yeniçeri ocağı ile Osmanlı Devletinde profeyonel askerlik süreci başlamıştır.
  C) Osmanlı devletini askeri bakımdan güçlü kılmıştır.
  D) Yeniçeriler ok, yay, kılıç ve balta gibi aletleri kullanmada son derece ustaydı.
  E) Yeniçeriler açlığa susuzluğa karşı talimler yaptırılırdı.

  Cevap: A

 • 3) Yıllık geliri 100 000 akçeden fazla olan ve padişah ve üst derecede görev alan devlet adamlarına verilen dirliğe ............... denirdi.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) tahrir
  B) zeamet
  C) kahir
  D) tımar
  E) has

  Cevap: E

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin Rumeli'de iskan politikasını yoğunlaştırmasının sebeplerinden biri olamaz?

  A) Fetih hareketlerinde sürekliliği sağlamak
  B) Gayrimüslim halkın ayaklanmasını engellemek.
  C) Bölgenin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamak.
  D) Yerleşik düzen sergileyen Türklerin konar-göçer yaşama geçmesini sağlamak.
  E) Aralarında kavgalar yaşanan aşiretleri birbirinden uzaklaştırmak.

  Cevap: D

 • 5) Osmanlı devletinde vergi veren şehir, kasaba ve köy ahalisi ile konar göçerlere ................. denirdi.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) reaya
  B) tımarlı sipahi
  C) yeni çeri
  D) soylu
  E) sancak beyi

  Cevap: A

 • 6) Fetret devri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Yıldırım Bayezid'in Ankara mağlubiyeti ile başlamıştır.
  B) Bu dönemde Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında taht kavgaları yaşanmıştır.
  C) Fetret dönemi Süleyman Çelebi sayesinde bitmiştir.
  D) Fetret dönemi on bir yıl sürmüştür.
  E) Fetret döneminin etkileri ancak İstanbulun fethinden sonra tamamen kaybolmuştur..

  Cevap: C

 • 7) Osmanlı devletinde tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde yapılan sayımlara .............. denirdi.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) tahrir
  B) zeamet
  C) kahir
  D) tımar
  E) has

  Cevap: A

 • 8) Savaş esirlerinin beşte birinin asker olmak üzere devlet tarafından alınmasına .................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Tımar
  B) Devşirme
  C) Gulam
  D) Pençik
  E) Guallam

  Cevap: D

 • 9)
  I. Tımarlı sipahilerin toprak ve köylü üzerindeki yetkileri hukuk çerçevesine alınmıştır.
  II. Tımarlı sipahiler vergileri nakit olarak alırlardı.
  III. Tımarli sipahi sistemini vergi alma düzenlemesi kadılara aitti.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: C

 • 10)
  I. 9-14 yaş aralığında olanlar tercih edilirdi.
  II. Devşirme sistemine girenler ilk olarak Acemi oğlan olarak adlandırılırdı.
  III. Devşirme sırasında; sancak beyi, kadı ve papaz devşirme memurunun yanında beklerdi.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri devşirme sistemi için doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 11) Osmanlı devletinde ilk düzenli birlik Yaya ve Müsellemlerdir.
  Buna göre Osmanlı devletinde ilk düzenli ordu hangi padişah tarafından kurulmuştur?

  A) Osman Bey
  B) Orhan Bey
  C) I. Murad
  D) II. Murad
  E) Fatih Sultan Mehmet

  Cevap: B

 • 12)
  I. Savaşa ordunun önünde gider.
  II. Ağır zırh ve silah kullanırlar.
  III. Savaş sırasında düşman saflarını yarmakla görevlidirler.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri deliler için doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: C

 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu Süvarilerinden değildir?

  A) Silahtar
  B) Sağ ve sol garipler
  C) Sağ ve sol ulufeciler
  D) Sipahiler
  E) Top arabacıları

  Cevap: E

 • 14)
  I. Eski İslam devletlerinde orduda, idarede ve sarayda çalıştırılan köle ve esirlere gulam denirdi.
  II. Büyük Selçuklularda devletin bekası için Gulaman-ı Saray oluşturulmuştur.
  III. Gulam sistemi ilk olarak Anadolu Selçuklularda başlamıştır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: B

 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu Piyadelerinden değildir?

  A) Yeniçeriler
  B) Sipahiler
  C) Topçular
  D) Cebeciler
  E) Bostancılar

  Cevap: B
 • Tarih Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.