...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Siyasi güç krala aittir.
  II. Derebeyler mutlak sadakatla krala bağlıdır.
  III. Evrensel özelliktedir.
  Feodalizmle ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız II
  E) Yalnız I
  Cevap: A
 • 2) Tüm yetkilerin kralın elinde olduğu ve kral öldükten sonra yönetimin miras yoluyla değilde, kişiler tarafından ele geçirildiği yönetim biçimi hangisidir?
  A) Monarşi
  B) Oligarşi
  C) Otokrasi
  D) Demokrasi
  E) Cumhuriyet
  Cevap: C
 • 3) Sassanilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Yönetim biçimi oligarşidir.
  B) Güçlü bir devlet geleneğine sahipti.
  C) Pers devlet geleneğini benimsemiştir.
  D) Şahların ölümünden sonra iktidar kavgasından dolayı merkezi otorite zayıflamıştır.
  E) Krallar-şahlar kutsal kabul edilmiştir.
  Cevap: A
 • 4) Cengiz Han ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) 1206 yılında Türk - Moğol boyları tarafından kağan seçilmiştir.
  B) Kağan olduktan sonra Cengiz Han ismi yerine Timuçin ismini kullanmıştır.
  C) Cengiz han boyları teşkilatlandırmıştır.
  D) Dünyanın en geniş kara imparatorluğunu kurmuştur.
  E) Hayattayken imporotorluğu dört oğlu arasında paylaştırmıştır.
  Cevap: B
 • 5)
  I. Roma imparatorluğunun eyalet sistemi gibi bir idari yapı kurmuştur.
  II. Her eyalet valiler tarafından yönetilmiştir.
  III. Her eyaletin kendi ordusu bulunmaktadır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Germen yönetim biçimi için doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 6)
  I. Geçim ticaretle sağlanmaktaydı.
  II. İpek ticaretinde Sassanilere karşı Türklerle ittifak kurmuştur.
  III. Doğudan gelen ürünlerin Avrupaya aktarılmasında rol oynamıştır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Bizans için doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 7)
  I. Değiş tokuş sistemini getirmiştir.
  II. Çiftlik dışında yeni meslekler ortaya çıkarmıştır.
  III. Kıtlığın olmadığı bölgelerde oldukça önemsenmiştir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Artı ürün için doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: C
 • 8)
  I. Mezopotamya'da toprak özel mülkiyet altındaydı.
  II. Mısır'da firavun tüm toprakların sahibiydi.
  III. Sümerlerde toprak mülkiyeti tamamen krala aitti.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
  A) Yalnız III
  B) Yalnız I
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: A
 • 9)
  I. Gecikmeli
  II. Ayni
  III. Nakdi
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ilk çağlarda vergi ödeme çeşitlerindendir?
  A) Yalnız III
  B) Yalnız I
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: D
 • 10)
  I. Tarımsal üretimin gelişmesiyle toplumdaki tabakalaşma artmıştır.
  II. Toplumsal tabakalaşma insanlar arasındaki ekonomik ve toplumsal eşitsizliğin görünür hale gelmesi ile oluşur.
  III. Toplayıcılık ve avcılığa dayanan ilk toplumlarda tabakalaşma oldukça net görülür.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ilk çağlardaki toplum sayısı için doğrudur?
  A) Yalnız III
  B) Yalnız I
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi kast sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
  A) Brahmanlar
  B) Kşatriyalar
  C) Venderler
  D) Sudralar
  E) Vaisyalar
  Cevap: C
 • 12)
  I. Herkes bir daha terk edemeyeceği bu kast içinde doğar.
  II. İçinde bulunduğu kasttan eş seçer ve bu kastta ölür.
  III. Alabileceği eğitim ve yapabileceği meslek bellidir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kast sistemi için doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: D
 • 13)
  I. Ticaret yolları üzerinde ulaşım genellikle deniz yolculuğu ile sağlanırdı.
  II. Ticaret yolları ürün haricinde toplumlar arası kültür alışverişine de imkan sağlamaktaydı.
  III. Deniz aşırı ulaşım insan veya rüzgar gücü ile gerçekleşirdi.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ilk çağlarda ticaret ve ticaret yolları için doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi ilk çağlardaki ticaret mekanlarından biri değildir?
  A) Ribat
  B) Pazar
  C) Liman
  D) Panayır
  E) Kunpa
  Cevap: E
 • 15) Genellikle aynı esnaf grubuna ait dükkanların bir sokak üzerinde sıralanması ile meydana gelen yapı hangisidir?
  A) Ribat
  B) Arasta
  C) Liman
  D) Panayır
  E) Kapan
  Cevap: B
 • 16)
  I. İlk dönemlerinde koruma, savunma ve askeri amaçlı inşa edilmiştir.
  II. Sınırların genişlemesi ile işlevlerini değiştirmiş ve konaklama amacıyla kullanılmaya başlanmıştır.
  III. İpek yolu gibi ticari yollar üzerinde örnekleri bulunmaktadır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Ribatlar için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Hiçbiri 
  Cevap: C
 • 17)
  I. Kökeni ribatlara dayanmaktadır.
  II. Genellikle 35-40 km aralıklarla bulunmaktaydı.
  III. Vakıf sistemi sayesinde günümüze kadar gelmiştir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Kervansaraylar için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız I 
  Cevap: C
 • 18) Türk İslam şehirlerinde toptan ticaretin yapıldığı alanlara ne denirdi?
  A) Han
  B) Kapan
  C) Pazar
  D) Bedesten
  E) Arasta
  Cevap: B
 • 19)
  I. İpek yolu
  II. Kürk yolu
  III. Baharat yolu
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ilk çağlardaki kara yollarındandır?
  A) II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 20)
  I. Hunlar
  II. Avarlar
  III. Kök Türkler
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslamiyet öncesi ipek yoluna hakim olan Türk devletleri arasındadır?
  A) II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder