...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıdakilerden hangisi batı etkisindeki Türk şiir nazım türlerinden biri değildir?

  A) Sone
  B) Kıt'a
  C) Serbest nazım
  D) Balat
  E) Triyole

  Cevap: B

 • 2) Aşağıdakilerden hangisi aruz ölçüsüyle yazılan halk şiirlerinden biri değildir?
  A) Divan
  B) Kalender
  C) Semai
  D) Gazel
  E) Selis

  Cevap: B

 • 3) Aşağıdakilerden hangisi olay hikayesinin özelliklerinden biri değildir?

  A) Olay mantıksal bir sıralama ile sonuca bağlanır.
  B) Kahramanların ve çevresinin tasvirine önem verilir.
  C) Okuyucuda merak ve heyecan uyandırır.
  D) Serim, düğüm ve çözüm bulunur.
  E) Temelinde kahraman vardır.

  Cevap: E

 • 4) Yaşamak şakaya gelmez,
  büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın
   bir sincap gibi meselâ,
  yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,
   yani, bütün işin gücün yaşamak olacak. 
  Yukarıda verilen şiir hangi ölçü ile yazılmıştır?

  A) Serbest ölçü
  B) Aruz ölçüsü
  C) 7'li hece ölçüsü
  D) 8'li hece ölçüsü
  E) 11'li hece ölçüsü

  Cevap: A

 • 5) Hece ölçüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Dizelerdeki hece sayılarının eşitliğine dayanır.
  B) Türk şiirinde en eski devirlerden beri kullanıla gelir.
  C) Hece ölçüsü genellikle 7'li, 8'li ve 11'li kalıplar kullanılmaktadır.
  D) Milli ölçümüzdür.
  E) Dizelerdeki hecelerin açık veya kapalı olması özelliği aranır.

  Cevap: E

 • 6) Dize sonlarında tekrarlanan ve aynı harflerden, aynı görev ve anlamlardaki eklerden oluşan kelime gruplarına ................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Uyak
  B) Kafiye
  C) Aruz ölçüsü
  D) Redif
  E) Vezin

  Cevap: D

 • 7)
  I. Dize: şiirdeki her bir satırdır.
  II. Beyit: İki dizenin oluşturduğu anlam bütünlüğü taşıyan yapıdır.
  III. Bent: Dört dizeden oluşan ve anlam bütünlüğü taşıyan bölümdür.
  Nazım birimleri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) Yalnız II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 8)
  I. Serim: yer ve zamanın belirtildiği, kişilerin tanıtıldığı, olayın anlatılmaya başlandığı bölümdür.
  II. Düğüm: olayın okuyucuda merak uyandıracak şekilde işlendiği bölümdür.
  III. Çözüm olayların düğümlerinin çözüldüğü bölümdür.
  Hikayenin bölümleri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III

  Cevap: D

 • 9)
  Gelse de en acı sözler dilime,
  Uçacak sanırdım birkaç kelime...
  Bir alev halinde düştün elime,
  Hani ey gözyaşım, akmayacaktın?
  Yukarıda verilen dörtlük hangi ölçü ile yazılmıştır?

  A) 7'li hece ölçüsü
  B) 11'li aruz ölçüsü
  C) 11'li hece ölçüsü
  D) Serbest ölçü
  E) 7'li aruz ölçüsü

  Cevap: C

 • 10) Hikayedeki temel duygu ve düşünceyi soyut ve genel şekline .................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Konu
  B) Tema
  C) Karşılama
  D) Çatışma
  E) Örgü

  Cevap: B

 • 11) Zengin imgelerle, ritimli sözlerle seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebi türe ............. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Şiir
  B) Hikaye
  C) Roman
  D) Deneme
  E) Derleme

  Cevap: A

 • 12) Yaşanmış ya da yaşanabilir olay veya durumların kişi, yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı kısa edebi tür hangisidir?

  A) Şiir
  B) Roman
  C) Hikaye
  D) Deneme
  E) Mesnevi

  Cevap: C

 • 13) Aşağıdakilerden hangisi aşık tarzı halk şiiri nazım türlerinden biri değildir?

  A) Koşma
  B) Semai
  C) Destan
  D) Varsağı
  E) Muhammes

  Cevap: E

 • 14)
  I. Genellikle tek olay anlatılır.
  II. Kişi sayısı azdır.
  III. Kahramanların bir çok yönü üzerinde durulur.
  Hikaye ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III

  Cevap: D

 • 15) Divan şairlerinin şiirlerinde kullandığı takma isme ne denir?

  A) Tapşırma
  B) Mahlas
  C) Söyleyici
  D) Söylemci
  E) Lakap

  Cevap: B

 • 16) Şiirle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Düş gücüne dayanır.
  B) İnsanın duyu dünyasına seslenir.
  C) İnsanda coşku uyandırır.
  D) Ahenkli ve etkili söyleyiş bulunmaz.
  E) İmge ve sezgi önemli yer tutar.

  Cevap: D

 • 17)
  I. Anlatıcı olaylara ve kahramanlara hakimdir.
  II. Olayların nasıl gelişeceğini bilir.
  III. Gördüklerini ve tanık olduklarını anlatır.
  Hakim-Tanrısal bakış açısı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III

  Cevap: A

 • 18) Aruz ölçüsü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Aruz ölçüsü hecelerin açık ve kapalı oluşuna dayanır.
  B) Aruz ölçüsünde son hece daima açık olmalıdır.
  C) Aruz ölçüsü Arap edebiyatından doğmuştur.
  D) Aruz ölçüsü Tanzimat şiirlerinde ağırlıklı olarak kullanılmıştır.
  E) Divan, Servetifünun ve Fecriati şiirlerinde aruz ölçüsü kullanılmıştır.

  Cevap: B

 • 19) Aşağıdakilerden hangisi kafiye türlerinden biri değildir?

  A) Yarım kafiye
  B) Tam kafiye
  C) Zengin kafiye
  D) Cinaslı kafiye
  E) Yoksun kafiye

  Cevap: E

 • 20) Aşağıdakilerden hangisi durum hikayesinin özelliklerinden biri değildir?

  A) Serim, düğüm ve çözüm kullanılır.
  B) Ruhsal çözümlere ağırlık verilir.
  C) Olay ikinci planda yer alır.
  D) Günlük yaşamın bir kesiti elen alınır.
  E) Okuyucunun merak duygusuna seslenilmez.

  Cevap: A
 • Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.