...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Derleme nedir? Kısaca açıklayınız.


  Cevap: Halk edebiyatı ürünlerinin belli bir zamanda, belli bir yerde, belli yöntemlerle kaynak kişilerle sözlü veya yazılı olarak kaydetme işidir.
 • 2) Mani nedir? Kısaca açıklayınız.


  Cevap: Halk edebiyatının en yaygın ürünlerinden biridir. 7'li hece ölçüsüyle söylenir ve genellikle dört dizeden oluşur. Anlam ağırlığı 3 ve 4. dizelerdedir. Çoğunlukla konusu aşktır.
 • 3) Koşma türü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) 7'li hece ölçüsü kullanır.
  B) Saz eşliğinde söylenir.
  C) Belirli bir kafiye düzenine sahiptir.
  D) Sevgi, ayrılık, yiğitlik gibi konuları işler.
  E) Bir nazım biçimidir.
  Cevap: E
 • 4) Asıl adı Ahmet olan bu sanatçımız İstanbul'da doğmuştur. Lale devrinin aşk ve sevgili gibi konularını işleyen şairimizdir. Yaşadığı devrin özelliklerini şiirlerine yansıtmıştır. En tanınmış eseri Divan'dır.
  Yukarıda özellikleri verilen şair hangisidir?
  A) Nefi
  B) Karacaoğlan
  C) Nedim
  D) Mevlana
  E) Baki
  Cevap: C
 • 5) Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiş olan ve Divan edebiyatında şarkının dışında kalan nazım biçimi hangisidir?
  A) Tuyuğ
  B) Miyan
  C) Rubai
  D) Murabb
  E) Terki-i bent
  Cevap: C
 • 6) Divan edebiyatında şarkının 3.dizesi ve en dokunaklı dizesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tuyuğ
  B) Miyan
  C) Rubai
  D) Murabba
  E) Terki-i bent
  Cevap: B
 • 7)
  I. Edebiyatımızda övgü ve yergi şairi olarak bilinmektedir.
  II. Kelimeleri kullanmakta oldukça başarılıdır.
  III. Kasidelerinde Arapça-Farsça kelime ve tamlamalara çok yer vermiştir.
  Nef'i ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 8) Din veya devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan bazen de yermek amacıyla yazılan edebiyat yazıtı hangisidir?
  A) Kaside
  B) Matka
  C) Nesib
  D) Tegazzül
  E) Naat
  Cevap: A
 • 9) Kasidenin son beytine ................... ismi verilir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Kaside
  B) Matka
  C) Nesib
  D) Tegazzül
  E) Naat
  Cevap: B
 • 10) Kasidelerde sanatçının sanat gücünü göstermek, hayal dünyasının zenginliğini vurgulamak için kasidede yaptığı girişe .................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Kaside
  B) Matka
  C) Nesib
  D) Tegazzül
  E) Naat
  Cevap: C
 • 11) Sanatçının kasidede methiyeden sonra lirik bir bölüm olan gazeli söylediği bölüm hangisidir?
  A) Kaside
  B) Matka
  C) Nesib
  D) Tegazzül
  E) Naat
  Cevap: D
 • 12) Peygamber efendimizin öven kaside türlerine ne denir?
  A) Kaside
  B) Matka
  C) Nesib
  D) Tegazzül
  E) Naat
  Cevap: E
 • 13) Baki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) 16. yy en büyük divan şairlerinden biridir.
  B) Sümbül redifli kasidesi ona şairlik ünvanını vermiştir.
  C) İstanbul şairi olarak ta bilinir.
  D) Fatih Sultan Mehmet ölümü üzerine Kanuni Mersiyesi'ni yazmıştır.
  E) Hayattayken şairler sultanı ünvanını almıştır.
  Cevap: D
 • 14) Başta aşk ve güzellik olmak üzere ayrılık, sevgi, baharın verdiği neşe gibi konuları işleyen ve daha çok lirik olarak işlenen edebi yazıt türü hangisidir?
  A) Gazel 
  B) Kaside
  C) Naat
  D) Beyit
  E) Tegazzül
  Cevap: A
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi gazel türlerinden biri değildir?
  A) Rindane gazel
  B) Hikemi gazel
  C) Aşıkane gazel
  D) Şühane gazel
  E) Tenazzül gazel
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder