...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Asıl adı Ahmet olan bu sanatçımız İstanbul'da doğmuştur. Lale devrinin aşk ve sevgili gibi konularını işleyen şairimizdir. Yaşadığı devrin özelliklerini şiirlerine yansıtmıştır. En tanınmış eseri Divan'dır.
  Yukarıda özellikleri verilen şair hangisidir?

  A) Nefi
  B) Karacaoğlan
  C) Nedim
  D) Mevlana
  E) Baki

  Cevap: C

 • 2) Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiş olan ve Divan edebiyatında şarkının dışında kalan nazım biçimi hangisidir?

  A) Tuyuğ
  B) Miyan
  C) Rubai
  D) Murabb
  E) Terki-i bent

  Cevap: C

 • 3)
  I. Edebiyatımızda övgü ve yergi şairi olarak bilinmektedir.
  II. Kelimeleri kullanmakta oldukça başarılıdır.
  III. Kasidelerinde Arapça-Farsça kelime ve tamlamalara çok yer vermiştir.
  Nef'i ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 4) Kasidenin son beytine ................... ismi verilir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Kaside
  B) Matka
  C) Nesib
  D) Tegazzül
  E) Naat

  Cevap: B

 • 5) Koşma türü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) 7'li hece ölçüsü kullanır.
  B) Saz eşliğinde söylenir.
  C) Belirli bir kafiye düzenine sahiptir.
  D) Sevgi, ayrılık, yiğitlik gibi konuları işler.
  E) Bir nazım biçimidir.

  Cevap: E

 • 6) Mani nedir? Kısaca açıklayınız.
  Cevap: Halk edebiyatının en yaygın ürünlerinden biridir. 7'li hece ölçüsüyle söylenir ve genellikle dört dizeden oluşur. Anlam ağırlığı 3 ve 4. dizelerdedir. Çoğunlukla konusu aşktır.

 • 7) Kasidelerde sanatçının sanat gücünü göstermek, hayal dünyasının zenginliğini vurgulamak için kasidede yaptığı girişe .................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?


  A) Kaside
  B) Matka
  C) Nesib
  D) Tegazzül
  E) Naat

  Cevap: C

 • 8) Başta aşk ve güzellik olmak üzere ayrılık, sevgi, baharın verdiği neşe gibi konuları işleyen ve daha çok lirik olarak işlenen edebi yazıt türü hangisidir?

  A) Gazel 
  B) Kaside
  C) Naat
  D) Beyit
  E) Tegazzül

  Cevap: A

 • 9) Din veya devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan bazen de yermek amacıyla yazılan edebiyat yazıtı hangisidir?

  A) Kaside
  B) Matka
  C) Nesib
  D) Tegazzül
  E) Naat

  Cevap: A

 • 10) Peygamber efendimizin öven kaside türlerine ne denir?

  A) Kaside
  B) Matka
  C) Nesib
  D) Tegazzül
  E) Naat

  Cevap: E

 • 11) Baki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) 16. yy en büyük divan şairlerinden biridir.
  B) Sümbül redifli kasidesi ona şairlik ünvanını vermiştir.
  C) İstanbul şairi olarak ta bilinir.
  D) Fatih Sultan Mehmet ölümü üzerine Kanuni Mersiyesi'ni yazmıştır.
  E) Hayattayken şairler sultanı ünvanını almıştır.

  Cevap: D

 • 12) Sanatçının kasidede methiyeden sonra lirik bir bölüm olan gazeli söylediği bölüm hangisidir?

  A) Kaside
  B) Matka
  C) Nesib
  D) Tegazzül
  E) Naat

  Cevap: D

 • 13) Aşağıdakilerden hangisi gazel türlerinden biri değildir?

  A) Rindane gazel
  B) Hikemi gazel
  C) Aşıkane gazel
  D) Şühane gazel
  E) Tenazzül gazel

  Cevap: E

 • 14) Derleme nedir? Kısaca açıklayınız.
  Cevap: Halk edebiyatı ürünlerinin belli bir zamanda, belli bir yerde, belli yöntemlerle kaynak kişilerle sözlü veya yazılı olarak kaydetme işidir.

 • 15) Divan edebiyatında şarkının 3.dizesi ve en dokunaklı dizesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tuyuğ
  B) Miyan
  C) Rubai
  D) Murabba
  E) Terki-i bent

  Cevap: B
 • Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.