Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Tarih 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Anadolu, coğrafi konumu, geçiş yolları üzerinde bulunması, iklimi gibi özelliklerinden dolayı yerleşim için ideal bir bölgedir.
  II. Anadolu'nun Türkleşmesi tarihi bakımından önemli bir olgudur.
  III. Anadolu'nun Türkleşmesi sırasında bölgede yaşayan gayri müslim halk direnmeden Türk hakimiyetine girmiştir.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: D
 • 2)
  I. Osmanlı Beyliği'inin kuruluşunu anlatan ilk kaynakların, kuruluştan yaklaşık bir asır sonra yazılması dönemin aydınlatılması açısından zordur.
  II. Osmanlı tarihinin kaynakları kütüphane ve arşiv kaynakları olmak üzere iki temel kaynak grubundan oluşur.
  III. Osmanlı devletinin kurulduğu ilk iki yüz yıl için bu iki kaynakta oldukça yeterlidir.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: A
 • 3)
  I. Osmanlılar hakkında ilk tarihi bilgi Yahşi Fakih Menakıbname'de yer almaktadır.
  II. Osmanlı tarihi için yabancı kaynaklara başvurulmuştur.
  III. Osmanlı beyliğinin kurucusu Osman Beyi'in ismi ilk defa Bizanslı tarihçi Pachhymeres tarafından öğrenilmiştir. 
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: D
 • 4)
  I. Osmanlılar Oğuzların Bozok Koluna bağlı Kayı Boy'una mensuptur.
  II. II. Murat döneminde bastırılan paralara ve dökülen toplara Kayı Boy'unun damgaları vurulmuştur.
  III. Kayı Boyu'nun Anadolu'ya ne zaman geldiği kesin olarak tespit edilmemiştir.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: D
 • 5)
  I. Kuruluş dönemi hükümdarların yetenekli olması.
  II. Beyliğin kurulduğu bölgenin jeopolitik konumunun uygun olması.
  III. Türklerin sahip olduğu milli özellikler.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Mehmet Fuad Köprülüye göre Osmanlı Devleti'nin gelişmesinde rol oynamıştır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: D
 • 6) Bizans imparatorluğunda valilik derecesinde hizmetlerde bulunan kişilere verilen unvan hangisidir?
  A) Tekfuk
  B) Gözcü
  C) Kadı
  D) Vezir
  E) Sadrazam
  Cevap: A
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi Bitinya bölgesinde değildir?
  A) Yalova
  B) İstanbul
  C) Sakarya
  D) Bursa
  E) Bartın
  Cevap: B
 • 8) Osmanlı devleti hangi fetihlerle Bitinya bölgesinden dışarıya doğru genişlemeye başlamıştır?
  A) Balkan fetihler
  B) İstanbul fethi
  C) Anadolu fetihleri
  D) İznik'in fethi
  E) Bursa'nın fethi
  Cevap: A
 • 9) Osmanlı devletinin Haçlılarla yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Haçova savaşı
  B) I. Balkan savaşı
  C) II. Balkan savaşı
  D) Sırpsındağ savaşı
  E) Sazlıdere savaşı
  Cevap: D
 • 10) Osmanlı devletinde ilk top hangi padişah döneminde kullanılmıştır?
  A) I. Murad
  B) II. Murad
  C) Orhan Bey
  D) Fatih Sultan Mehmet
  D) Yavuz Sultan Selim
  Cevap: A
 • 11) Anadolu hisarı hangi padişah tarafından yaptırılmıştır?
  A) Yıldırım Beysazıd
  B) II. Murad
  C) Orhan Bey
  D) Fatih Sultan Mehmet
  D) Yavuz Sultan Selim
  Cevap: A
 • 12) Niğbolu'yu kuşatan Haçlı ordusunu bozguna uğratarak Abbasi Halifesi tarafından Sultan-ı İklim-i Rum ünvanını alan padişaha aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yıldırım Beysazıd
  B) II. Murad
  C) I. Mehmet
  D) Fatih Sultan Mehmet
  D) Yavuz Sultan Selim
  Cevap: A
 • 13) Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Türkler'in Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşmiştir?
  A) Sırpsındağ savaşı
  B) I. Balkan savaşı
  C) II. Balkan savaşı
  D) I. Kosova savaşı
  E) II. Kosova savaşı
  Cevap: E
 • 14) Batı Anadoludaki beylikleri Osmanlı himayesine almak olarak belirlenen politika hangisidir?
  A) Devşirme
  B) Vasallık
  C) Ahilik
  D) İskan
  E) İşgal
  Cevap: B
 • 15)
  I. Anadolu'da siyasi birliği sağlamak için Osmanlılar, diğer beyliklerin iç meselelerinden yararlanmışlardır.
  II. Osmanlılar, Anadolu'daki Türk beyliklerinin topraklarını sadece savaş yoluyla almışlardır.
  III. Osmanlılar ele geçirdikleri beyliklerin tahririni yapmışlardır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder