Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Geçmiş ve gelecek bilincine sahip tek varlık insandır.
  B) İnsan sahip olduğu tecrübeleri geçmişten edinir.
  C) İnsan tecrübelerini gelecek nesillere aktarabilmesi için tarih bilincine ihtiyaç duyar.
  D) Bilimsel ve teknik gelişmeler tarih bilincine olan ihtiyacı azaltmaktadır.
  E) İnsanlığın gelişmişlik düzeyi tarih bilimine olan hakimiyeti ile doğru orantılıdır.
  Cevap: D
 • 2) Tarihi, sadece geçmiş tarihte yaşana bir olay değil bu tarihin şartlarını değerlendirerek günümüzde ders almak olarak yorumlayan ünlü tarihçi hangisidir?
  A) İbn-i Haldun
  B) Halil İnalcık
  C) Ahmet Cevdet Paşa
  D) Edward H. Carr
  E) Herodotos
  Cevap: C
 • 3)
  I. Kendine has özelliklere sahiptir.
  II. Somut bilgiler içerir.
  III. Yer ve zaman bildirir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri tarih biliminde olay için doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız III
  Cevap: A
 • 4)
  I. Geneldir
  II. Somuttur
  III. Süreklilik gösterir
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri tarih biliminde olgu için doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız III
  Cevap: C
 • 5)
  I. Kitabe
  II. Arkeolojik buluntu
  III. Para
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri tarihi bilgi kaynaklarında birincil kaynaktır?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız III
  Cevap: A
 • 6)
  I. Beratlar
  II. Destanlar
  III. Menkıbeler
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri tarihi bilgi kaynaklarından sözlü kaynaklar arasındadır?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız III
  Cevap: B
 • 7) Aşağıda verilenlerden hangisi tarihi bilgi kaynaklarından yazılı kaynaklar arasında değildir?
  A) Tabletler
  B) Kitabeler
  C) Efsaneler
  D) Fermanlar
  E) Beratlar
  Cevap: C
 • 8) Aşağıda verilen tarihe yardımcı bilim dallarından hangisi tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler?
  A) Etnografya
  B) Heraldik
  C) Nümizmatik
  D) Paleografya
  D) Epigrofya
  Cevap: B
 • 9) Toplumların örf, adet, gelenek ve yaşayışlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Etnografya
  B) Heraldik
  C) Nümizmatik
  D) Paleografya
  D) Epigrofya
  Cevap: A
 • 10) Aşağıda verile tarihe yardımcı bilim dalı ve görevi eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Kronoloji: Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit eder.
  B) Nümizmatik: Tarih içerisinde basılan paraları inceler.
  C) Floloji: dillerin gelişimini ve değişimini inceler.
  D) Epigrofya: İnsan ırkını inceler.
  E) Etnografya: Toplumların örf, adet ve geleneklerini inceler.
  Cevap: D
 • 11)
  I. Tarihte Türk adının geçtiği ilk metin Orhun Kitabeleridir.
  II. Orhun Kitabelerini ilk çözen dil bilimci W. Thomsen'dır.
  III. Orhun Kitabelerinden Türklerin yaşantılarına, töresine ve devlet yönetimine dair bilgiler bulunmuştur.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 12) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) İnsan geçmişini bir düzene sokmak için asır, çağ, devir gibi terimler kullanmıştır.
  B) Yazının icadından sonra insanoğlu tarihi yazıdan önceki zamanlar - tarih öncesi- ve yazıdan sonraki zamanlar tarihi dönemler olarak adlandırmıştır.
  C) Geçmişin dönemlendirilmesinde farklı toplum ve kültürler ortak bir tarihi esas almışlardır.
  D) Çağların başlangıç ve bitiş tarihleri büyük olaylarla olmuştur.
  E) Orta çağ, Eski ve Yeni çağ doğrudan Avrupa tarihi ile ilgilidir.
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvim sistemlerinden biri değildir?
  A) On iki hayvanlı Türk takvimi
  B) Hicri takvim
  C) Miladi takvim
  D) Rumi takvim
  E) Güneş takvimi
  Cevap: E
 • 14) Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonraki kullandıkları takvim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) On iki hayvanlı Türk takvimi
  B) Hicri takvim
  C) Miladi takvim
  D) Rumi takvim
  E) Celali takvimi
  Cevap: B
 • 15)
  * Osmanlı devletinin mali işlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır.
  * Güneş yılı esasına dayanır.
  * Bir yıl 365 gün 6 saattir.
  * Mart ayı mali yıl başı olarak kabul edilir.
  Yukarıda özellikleri verilen takvim hangisidir?
  A) On iki hayvanlı Türk takvimi
  B) Hicri takvim
  C) Miladi takvim
  D) Rumi takvim
  E) Celali takvimi
  Cevap: D
 • 16) Miladi takvim ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Bir yıl 365 gün 6 saattir.
  B) Başlangıç 1 Ocak'tır.
  C) 1 Ocak 1926'da kullanılmaya başlanmıştır.
  D) Güneş yılına göre düzenlenmiştir.
  E) Dini günler bu takvime göre belirlenir.
  Cevap: E
 • 17) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Yazını icadından önceki dönemde insanın hayat tarzı avcılık ve besin toplayıcılığı şeklinde başlamıştır.
  B) İnsanoğlu yabani buğday, arpa, çavdar gibi tahılları ehlileştirerek yavaş yavaş tarım toplumuna geçmiştir.
  C) Tarıma geçişle birlikte insan keçi, koyun gibi hayvanları da evcilleştirmiştir.
  D) Yerleşik yaşam soncunda nüfus artışı azalmıştır.
  E) Yazıdan önceki dönemde insanlar, iklimden dolayı geniş alanlara yayılmışlardır.
  Cevap: D
 • 18)
  I. Göbeklitepe
  II. Çatalhöyük
  III. Çayönü
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Anadolu'da yazıdan önce görülen yerleşim bölgeleri arasındadır?


  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız I
  E) Yalnız II
  Cevap: C
 • 19)
  * Anadolu'da 2,5 milyon yıl önce başlamış ve MÖ XVI binyıllarına kadar sürmüştür.
  * Mezopotamya'da 1,1 milyon yıl önce başlamış ve MÖ XII binyıllarına kadar sürmüştür.
  * Mısırda MÖ 8000 -7500 yılları arasında yaşanmıştır.
  Yukarıda belirtilen çağ hangisidir?
  A) Mezolitik
  B) Paleeolitik
  C) Kalkolitik
  D) Tunç 
  E) Demir
  Cevap: B
 • 20)
  * Anadolu'da MÖ 3400-1200 yılları arasında yaşanmıştır.
  * Mezopotamya'da MÖ 3200-1000 yılları arasında yaşanmıştır.
  * Mısırda MÖ 1070-330 yılları arasında yaşanmıştır.
  Yukarıda belirtilen çağ hangisidir?
  A) Mezolitik
  B) Paleeolitik
  C) Kalkolitik
  D) Tunç 
  E) Demir
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder