Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Temel Dinî Bilgiler 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Her kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin. Her kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikramda bulunsun. Her kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun!”
  Yukarıda verilen ayet imanın hangi esası ile ilgilidir?
  A) Ahirete iman
  B) Kitaplara iman
  C) Peygamberlere iman
  D) Kaza ve Kadere iman
  E) Meleklere iman
  Cevap: A
 • 2) Ahiret ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?
  A) Amentü esaslarından biridir.
  B) Son, Son gün anlamlarına gelmektedir.
  C) Kıyametin kopmasıyla birlikte başlayacak ebedi hayattır.
  D) Kuran'da bahsi diğer iman şartlarına göre daha az geçmektedir.
  E) Ahirete inana kişi gayesiz yaratılmadığı bilincindedir.
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancına sahip birinin yapacağı davranışlardan biri değildir?
  A) Ölümü yok oluş görmez
  B) Sorumluluklarını yerine getirir.
  C) Dünyanın bir imtihan yeri olduğu bilincindedir.
  D) Sadece ahiret için çalışır.
  E) Yaptığı her hareketin hesabını vereceğini bilir.
  Cevap: D
 • 4) “Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi  bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.”
  Yukarıda verilen ayet daha çok hangisi ile ilgilidir?
  A) Kaza ve kadere iman
  B) Meleklere iman
  C) Peygamberlere iman
  D) Ahirete iman
  E) Kitaplara iman
  Cevap: A
 • 5) Kader ve kazaya iman ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildi?
  A) Kaza ve kadere iman, Allah'ın ilim , irade, kudret gibi sıfatlarına inanmanın bir sonucudur.
  B) Her şeyin Allah'tan geldiğine iman etmektir.
  C) Kainatta olan her şeyin bir ölçü ve hikmete göre cereyan ettiğini kabul etmek anlamına gelmektedir.
  D) İmanın şartlarından biridir.
  E) Kader insanların sorumluluktan muhaf tutulmasını sağlar.
  Cevap: E
 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Bütün peygamberler İslam peygamberidir.
  B) Müslümanlar ayrım yapmaksızın tüm peygamberlere iman etmek zorundadır.
  C) Hz. Muhammed son peygamberdir.
  D) Hz. İsa Hatem'ül-Enbiya'dır.
  E) Hz. Muhammed'en sonra kıyamete kadar başka peygamber gelmeyecektir.
  Cevap: D
 • 7)
  I. Allah tarafından görevlendirilen seçkin kişilerdir.
  II. Allah'ın melekler vasıtasıyla gönderdiği vahyi insanlara ulaştıran kişilerdir.
  III. Görevlerini eksiksiz olarak yerine getirirler.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamberler için doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 8)
  I. İlk peygamber Hz. Adem'dir.
  II. Her peygamber birer örnek mümindir.
  III. Gönderilen tüm peygamberlere iman esastır.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 9) “Ey iman edenler, Allah’a, pey gamberlerine, peygamberlerine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin...”
  Yukarıda verilen ayetten yola çıkarak;
  I. Allah'a
  II. Peygamberlere
  III. Meleklere
  IV. Kitaplara
  verilenlerden hangisine imanın esas olduğuna ulaşılabilir?
  A) I, II ve III 
  B) I, II ve IV
  C) I, II, III ve IV
  D) II, III ve IV
  E) I, III ve IV
  Cevap: B
 • 10) “Onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler..."
  Yukarıda verilen ayet hangi iman esasını vurgulamaktadır?
  A) Meleklere iman
  B) Allah'a iman
  C) Peygamberlere iman
  D) Kitaplara iman
  E) Ahirete iman
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdaki peygamberlerden hangisine kutsal kitap indirilmemiştir?
  A) Hz. Musa
  B) Hz. Muhammed
  C) Hz. İsa
  D) Hz. İlyasa
  E) Hz. Davud
  Cevap: D
 • 12) Meleklerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Cinsiyetleri yoktur.
  B) Yiyip içmezler
  C) İnsani ihtiyaçları yoktur.
  D) Müminler için dua ederler
  E) Gaybı bilebilirler.
  Cevap: E
 • 13) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Allah'a iman inanç esaslarının temel ilkesidir.
  B) Mümin olabilmek için Allah'a iman şarttır.
  C) Allah'a iman etmek O'nun bütün noksanlıklardan uzak olduğunu kabul etmektir.
  D) Bizler Allah'ı vahiy yoluyla bize bildirildiği isimler ve sıfatlarla tanırız.
  E) İnsan 5 yaşından itibaren Allah'a iman etmekle mükelleftir.
  Cevap: E
 • 14)
  I. İnkar eden
  II. Tanımayan ve reddeden
  III. Hakk'ı tanımayan
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kafir kavramının tanımı içindedir?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız III
  Cevap: A
 • 15) Allah’ın (c.c) tek ilah ve gerçek mabud oluşunda, isim, sıfat ve fiillerinde Allah’a (c.c) ortaklar koşmak ............. olarak adlandırılır.

  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Müşrik
  B) Şirk
  C) Küfür
  D) Haram
  E) Kafir
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder